"tjugotal" - Engelsk översättning

SV

"tjugotal" på engelska

SV tjugotal
volume_up
{neutrum}

1. historievetenskap: "årtionde"

tjugotal
volume_up
twenties {substantiv} (decade)

Användningsexempel för "tjugotal" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishNära trehundra personer har kidnappats, varav ett tjugotal utlänningar, och är fortfarande fängslade.
Over 300 people have been kidnapped and are still being held, including around 20 foreigners.
SwedishInstallations- och driftsfaserna kommer att bli föremål för en koncession som varar ett tjugotal år.
The deployment and operation phases will be covered by a concession contract lasting around 20 years.
SwedishDet finns ett tjugotal nedfarter men bara ett fåtal är pistade.
There are about twenty runs but only a few are groomed.
SwedishVi ger ett tjugotal kurser inom LTU:s olika program.
We give some twenty courses in LTU's various programs.
SwedishEU och Gulfstaternas samarbetsråd (GCC) har förhandlat om ett frihandelsavtal i ett tjugotal år.
The European Union and the Gulf Cooperation Council (GCC) have been negotiating a free trade agreement for some 20 years.
SwedishDen omfattade 1980 ett tjugotal företag.
The American industry has actually already begun restructuring.
SwedishDrygt ett tjugotal konventioner eller gemensamma åtgärder har undertecknats.
More than twenty conventions or joint actions have been adopted but they have yet to be ratified.
SwedishI ett tjugotal år har EU och Gulfstaternas samarbetsråd (GCC) försökt förhandla fram ett frihandelsavtal.
For some 20 years, the European Union and the Gulf Cooperation Council have been trying to negotiate a free trade agreement.
SwedishI Santiago de Compostela i Spanien talade han för ett tjugotal år sedan om att Europa representerade en mångfaldig enhet.
In Santiago de Compostela in Spain, some 20 years ago, he spoke of Europe as representing unity in diversity.
SwedishEndast ett tjugotal är pluripotenta.
Only a score of those have the power of pluripotency.
SwedishJag vänder mig till det tjugotal närmast heroiska ledamöter som infunnit sig till detta nattliga sammanträde.
   Mr President, I am addressing the twenty practically heroic Members who are here during this night sitting.
SwedishVi är ett tjugotal här närvarande kolleger och bland dessa kolleger finns åtminstone 6 eller 7 som pengarna inte är avsedda för.
There are about 20 Members present and at least six or seven of those 20 Members are not destined to get any.
SwedishBetänkandena riktar kritik mot ett tjugotal länder utanför Europa samt mot nästan alla EU-länder och kandidatländer.
The reports direct criticism towards twenty or so countries outside Europe and towards almost all EU and candidate countries.
SwedishI Sverige görs varje år en vetenskaplig undersökning av befolkningens förtroende för ett tjugotal olika institutioner.
I congratulate the Commission and OLAF, the anti-fraud office, on the exemplary way they have worked together to bring this about.
SwedishI Sverige görs varje år en vetenskaplig undersökning av befolkningens förtroende för ett tjugotal olika institutioner.
In Sweden, a scientific investigation is carried out each year into the population’s confidence in about twenty different institutions.
SwedishDet har inrättats flera domstolar, centralt och ute i distrikten och över ett tjugotal domare har utbildats och utnämnts i Tjetjenien.
A number of district and central courts have been set up, and over twenty judges have been trained and appointed in Chechnya.
SwedishVi kommer dock inte att kunna åtgärda detta genom att gå tillbaka till gamla förslag som behandlade problem som fanns för ett tjugotal år sedan.
But we will not be able to address that by going back to old proposals that dealt with problems perceived some 20 years ago.
SwedishDen bonus som beviljades på de 850 miljoner euro som man hade begärt motsvarar i grova drag priset för ett tjugotal kilometer motorväg i Frankrike!
The bonus granted out of the EUR 850 million demanded is roughly the equivalent of about twenty kilometres of motorway in France!
SwedishUnder detta år antog rådet för rättsliga och inrikes frågor ett tjugotal rättsakter varav åtta förordningar och tre konventionsinstrument.
In that year the Justice and Home Affairs Council passed around twenty legal instruments, eight of which were regulations and three conventions.
SwedishVi granskar just nu ett betänkande av Paasilinna som innefattar ett tjugotal ändringsförslag från en viss Paasilinna å socialdemokratiska gruppens vägnar.
We are debating the Paasilinna report, to which there are about 20 amendments from a certain Mr Paasilinna, on behalf of the Socialist Group.