SV

tjänsteman {utrum}

volume_up
1. allmänt
tjänsteman (även: offentlig, befattningshavare, ämbetsman)
Det handlade om Carmelo Soria, en internationell tjänsteman i Förenta Nationerna.
That person was Carmelo Soria, an international official of the United Nations.
Han avskedade en tjänsteman för att denne gett ett dokument till en folkvald.
He sacked an official for giving a document to an elected representative.
Konduktören var en tjänsteman och det var inte kunden - han var underordnad.
The conductor was an official, the customer was not - he was subservient.
Jag är inte heller någon vetenskapsman eller administrativ tjänsteman.
I am neither a scientist nor an administrative officer.
Vi har i Europeiska unionen utnämnt en tjänsteman i för att sköta våra relationer med det, Dermot Scott.
We in the European Parliament appointed an officer to liaise with it, Mr Dermot Scott.
He is an extremely conscientious officer.
tjänsteman
Vad utskottet inte kunde göra var att förklara en handling ogiltig som lämnats till en offentlig tjänsteman i en medlemsstat.
What it could not do was to declare null and void an act delivered before a public official of a Member State.
Jag läste nyligen uttalanden av en mycket framstående amerikansk offentlig tjänsteman om vad som krävdes för att utveckla en mer stabil, säkrare och pluralistisk region i Mellanöstern.
I recently read the statements by a very distinguished American public official about what was required in order to develop a more stable, secure and plural region in the Middle East.
Med andra ord måste den som bestyrker handlingen på något sätt vara en offentlig tjänsteman, en tjänst som inte existerar i vissa EU-länder som därför inte kan uppfylla detta krav.
In other words, the person authenticating the act must in some way be a public official, a position that does not exist in some EU countries, which therefore do not have this ability.
Jag har själv varit inbegripen i tre regeringskonferenser som tjänsteman.
I have been involved in three intergovernmental conferences myself as a civil servant.
En civil tjänsteman – som uppenbart tjänade vissa intressen – vidarebefordrade inte direktivet.
A civil servant, obviously serving certain interests, failed to pass it on.
Han skulle arbeta som internationell tjänsteman.
He was going to work as an international civil servant.
tjänsteman
tjänsteman (även: befattningshavare)
tjänsteman
2. näringsliv
tjänsteman

Användningsexempel för "tjänsteman" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet handlade om Carmelo Soria, en internationell tjänsteman i Förenta Nationerna.
That person was Carmelo Soria, an international official of the United Nations.
SwedishOtroligt nog har inte en enda tjänsteman ställts till svars för dessa handlingar.
Incredibly, not a single official has been held responsible for these acts.
SwedishDen tjänsteman som sitter till vänster om er tittade på mig, men informerade er inte.
The official sitting your left looked in my direction but did not inform you.
SwedishHan avskedade en tjänsteman för att denne gett ett dokument till en folkvald.
He sacked an official for giving a document to an elected representative.
SwedishMed andra ord, att vara tjänsteman innebär inte att man är förskonad från åtal.
In other words, being an official does not exempt you from prosecution.
SwedishKonduktören var en tjänsteman och det var inte kunden - han var underordnad.
The conductor was an official, the customer was not - he was subservient.
SwedishJag har själv varit inbegripen i tre regeringskonferenser som tjänsteman.
I have been involved in three intergovernmental conferences myself as a civil servant.
SwedishEnligt min vetskap har ingen tjänsteman fått tillstånd att säga något liknande.
Mr Haarder, to my knowledge no official has been authorised to say such a thing.
SwedishDet måste vara en oberoende, självständig och opartisk tjänsteman.
The Ombudsman must be an independent, non-partisan and impartial public servant.
SwedishIbland undrar man vilken tjänsteman som har suttit bakom sitt skrivbord och tänkt ut det här.
Sometimes you wonder which bureaucrat sitting behind his desk thought this one up.
SwedishInte ett spår av någon tjänsteman från EU kunde skönjas vid årets slut.
Not a sign of a European official had been seen by the end of the year.
SwedishHär måste man fråga författaren om hon har försökt att etablera sig som tjänsteman i t.ex.
Has the author ever tried to enter public office in Morocco for example?
SwedishJag låter mig dock inte göras om till tjänsteman av det egna parlamentet.
I shall, however, not let my own Parliament make me into an official.
SwedishJag har för övrigt inte mottagit något klagomål från någon tjänsteman.
I have, what is more, received no complaints from any officials at all.
SwedishJag betraktar mig själv som en nederländsk politiker, inte som en europeisk tjänsteman.
I consider myself to be a Dutch politician, not a European official.
SwedishEn civil tjänsteman – som uppenbart tjänade vissa intressen – vidarebefordrade inte direktivet.
A civil servant, obviously serving certain interests, failed to pass it on.
SwedishOm en undersökning ska inledas mot en tjänsteman beslutar kommissionen att upphäva immuniteten.
If an official is to be investigated, the Commission makes the decision to lift immunity.
SwedishHan utsåg en anständig man till premiärminister, en internationell tjänsteman baserad i Egypten.
He appointed a decent man as Prime Minister, an Egypt-based international civil servant.
SwedishEn hög verkställande tjänsteman med motsvarande befogenheter, skulle och måste här kunna råda bot på detta.
A senior official with appropriate power of decision can and must remedy this.
SwedishVi har i Europeiska unionen utnämnt en tjänsteman i för att sköta våra relationer med det, Dermot Scott.
We in the European Parliament appointed an officer to liaise with it, Mr Dermot Scott.