"tillverkad" - Engelsk översättning

SV

"tillverkad" på engelska

volume_up
tillverkad {perf. part.}
EN
EN
EN
SV

tillverkad {perfektparticip}

volume_up
tillverkad
De flesta konsumenter vill veta varifrån deras mat kommer och var den är tillverkad.
Most consumers want to know where their food comes from and where it was manufactured.
Vin kan inte behandlas som reservdelar till bilar eller någon annan industriellt tillverkad produkt.
Wine cannot be treated like spare parts for cars or some other industrially manufactured product.
Nya fordon avger ända upp till 95 procent mindre föroreningar än fordon tillverkade före 1970.
New vehicles will produce up to 90 % fewer emissions than those manufactured before 1970.

Användningsexempel för "tillverkad" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEn sparkdräkt tillverkad av oss kostar 4-5 euro, medan en från Kina kostar 1 euro.
A baby grow produced by us costs EUR 4-5, whereas one from China costs EUR 1.
SwedishSkulle fransmännen acceptera champagne tillverkad av plommon?
(PL) Mr President, would the French agree to Champagne made from plums?
SwedishDe flesta konsumenter vill veta varifrån deras mat kommer och var den är tillverkad.
Most consumers want to know where their food comes from and where it was manufactured.
SwedishOch i vårt samhälle, har vi en stark tro att tillverkad lycka är av en underlägsen typ.
And in our society, we have a strong belief that synthetic happiness is of an inferior kind.
SwedishEn buss måste vara säker, stabilt tillverkad och tillgänglig för personer med nedsatt rörlighet.
A bus has to be safe, stable and accessible to people with reduced mobility.
SwedishKlädda i denna nylonsäck, tillverkad i Kina, under namnet burka.
Clothed in this nylon bag, made in China, with the name of burqa.
SwedishNär det gäller märkning med ”tillverkad i” undrar vi om det verkligen kan bidra till att lösa problemet?
As for 'made in' labelling, can it really help to solve this problem?
SwedishVin kan inte behandlas som reservdelar till bilar eller någon annan industriellt tillverkad produkt.
Wine cannot be treated like spare parts for cars or some other industrially manufactured product.
SwedishSlutligen har vi den omtalade frågan om ”made in” (”tillverkad i”), som kommissionen utarbetade förslag om redan 2005.
Finally, there is the famous 'Made in' issue, on which the Commission made proposals back in 2005.
SwedishSkulle vi godta att en dryck tillverkad av äppeljuice skulle anses som vin eller att kalla en sorts margarin för smör?
Would we call wine a drink made from apple juice, or call butter a sort of margarine? Of course not.
SwedishDet är inget anmärkningsvärt med den egentligen, förutom en liten etikett som det står ”Tillverkad i Kina” på.
There is nothing remarkable about it on the whole, except for a small label upon which is written ‘Made in China’.
SwedishJag var tillverkad för avrättningsuppdrag.
I was originally designed for assassination missions.
SwedishNi ser just ni lycka bli tillverkad.
SwedishDen är tillverkad av komposit material.
SwedishI förordningen anges att det krävs produktion under en generation för att en produkt ska kunna betraktas som tillverkad enligt traditionella metoder.
( Mr President, today we are discussing how to protect traditional, speciality agricultural products.
SwedishVi måste bestämma huruvida det är rätt eller fel att en konsument känner till var en viss produkt är tillverkad, när han eller hon köper den.
We must decide whether or not it is right that, when buying a product, a consumer knows where it has been made.
SwedishVi flinar eftersom vi är av uppfattningen att tillverkad lycka inte håller samma kvalitet som det vi skulle kunna kalla naturlig lycka.
We smirk because we believe that synthetic happiness is not of the same quality as what we might call "natural happiness."
SwedishNaturlig lycka är vad vi upplever när vi får det vi vill, och tillverkad lycka är vad vi skapar när vi inte får det vi vill.
Natural happiness is what we get when we get what we wanted, and synthetic happiness is what we make when we don't get what we wanted.
SwedishKonsumenterna har rätt att köpa en produkt som är tillverkad enligt ursprungliga och traditionella recept och av traditionella ingredienser.
A consumer has the right to buy a product made according to the original and traditional recipes and from traditional ingredients.
SwedishNär kommer bindande regler för ursprungsmärkning att tillämpas, exempelvis genom en förordning om ”tillverkad i”?
Commissioner, when will binding rules on attaching labels of origin be applied, with the adoption, for example, of the 'made in' regulation?