SV

tillväxt {utrum}

volume_up
Tillväxt, inte bara smart tillväxt och rättvis tillväxt, utan även hållbar tillväxt.
Growth, not only smart growth and equitable growth, but also sustainable growth.
Detta är målet för EU 2020-strategin - tillväxt, tillväxt och tillväxt.
That is precisely the goal of EU 2020 - growth, growth and growth.
Vill vi ha tillväxt utan arbetstillfällen eller tillväxt med arbetstillfällen?
The choice is a simple one: do we want jobless growth or growth with jobs?
Det är ett helt nödvändigt krav för modern ekonomisk tillväxt.
It is the essential requirement of modern economic expansion.
Varför skulle man enas om detta mot bakgrund av den senaste tidens ekonomiska tillväxt där?
Why should this be agreed in view of the recent economic expansion there?
Vårt projekt genomsyras av en positiv syn på urban tillväxt.
Through our project, we have always been driven by the positive idea of urban expansion.
Denna politik har kvävt tillväxt och bidragit till ökningen av massarbetslösheten.
This policy has stifled growth and stimulated the rise in mass unemployment.
Under detta ordförandeskap kommer vi att ha låg tillväxt, och arbetslösheten kommer att öka.
During this Presidency, we will have low growth and unemployment will rise.
Det är verkligt viktigt att tillväxt inte automatiskt medför en proportionerlig ökning i energiförbrukning.
It is really important that growth should not automatically generate a proportionate rise in energy consumption.
tillväxt (även: tillskott)
tillväxt
System som bygger på sparande och tillväxt står under mindre stark press än de offentliga finanserna, men även här orsakar ökningen av den förväntade livslängden problem.
The saving and accrual systems are under less pressure than public finances, but there too, increased life expectancy is posing a problem.
tillväxt (även: samling, hop, klunga)
Inom EU är förhållandet mellan avverkning och tillväxt stabilt och ligger på omkring 60 procent.
The EU ratio of felling to increment is stable at around 60%.
tillväxt

Användningsexempel för "tillväxt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishI det ljuset framstår demokrati som väldigt, väldigt bra för ekonomisk tillväxt.
By that comparison, democracy looks very, very good in terms of economic growth.
SwedishResultatet är 30 procents tillväxt, så vi är inte helt olyckliga över resultatet.
The result is 30% growth, so we are not completely dissatisfied with the result.
SwedishArbete, livskraftiga företag och sunt politiskt förnuft är recepten för tillväxt.
Jobs, sustaining good business and political good sense are a recipe for growth.
SwedishVi behöver politik som även främjar tillväxt, med andra ord ansvarsfull politik.
We need policies that also promote growth, in other words responsible policies.
SwedishJag tycker också att koncentrationen på tillväxt och sysselsättning är positiv.
I also think that the concentration on growth and employment is to be welcomed.
SwedishSom projekt har EU handlat om fred, socialt välbefinnande, frihet och tillväxt.
As a project, Europe has been about peace, social well-being, freedom and growth.
SwedishHär finns onekligen potential för finansiering och tillväxt för våra regioner.
There is undeniable potential here for financing and growth for our territories.
SwedishDen ekonomiska krisen: har EU förmåga att stimulera tillväxt på europeisk nivå?
The economic crisis: is Europe capable of stimulating growth on a European scale?
SwedishResultatet är 30 procents tillväxt, så vi är inte helt olyckliga över resultatet.
The result is 30 % growth, so we are not completely dissatisfied with the result.
Swedish. - (PL) Tillväxt och sysselsättning är nyckelfrågor i Lissabonstrategin.
in writing. - (PL) Growth and employment are key elements in the Lisbon Strategy.
SwedishHuvudresultatet var ekonomisk tillväxt i kombination med minskad arbetslöshet.
Its main results were economic growth in conjunction with reduced unemployment.
SwedishVi behöver mer investeringar, mer tillväxt och fler blomstrande företag i Europa.
We need more investments, more growth, and more, flourishing businesses in Europe.
SwedishVi räknar med att detta kommer att ge en tillväxt på 1,4-1,5 procent i EU:s BNP.
We are assuming that will trigger a 1.4% to 1.5% growth in the entire European GNP.
SwedishÄven om han yrkar för en hållbar tillväxt, det har inget med hållbarhet att göra.
Even if he advocates sustainable growth, sustainability does not come into it.
SwedishDet är verkligen en kombination av tillväxt, social sammanhållning och hållbarhet.
It is indeed a combination of growth, of social cohesion and of sustainability.
SwedishTillväxt över hela unionen ligger i alla medborgares i samtliga länder intresse.
Growth across the Union is in the interests of citizens of all our countries.
SwedishPaketet måste bana väg för hållbara offentliga finanser och ekonomisk tillväxt.
The package must pave the way for sustainable public finances and economic growth.
SwedishKonkurrensen och konsumenterna är starka krafter för tillväxt och bättre tjänster.
Competition and customers are powerful forces for growth and for better services.
SwedishNär vi talar om ekonomisk tillväxt i Europa menar jag naturligtvis hållbar tillväxt.
When we speak of economic growth in Europe, I of course mean sustainable growth.
SwedishTillväxt, inte bara smart tillväxt och rättvis tillväxt, utan även hållbar tillväxt.
Growth, not only smart growth and equitable growth, but also sustainable growth.

Synonymer (svenska) till "tillväxt":

tillväxt