SV

tillstånd {neutrum}

volume_up
Den grekiska ekonomins tillstånd kräver en valutadepreciering.
The state of the economy of Greece requires a depreciation of its currency.
Vi måste undersöka fiskbeståndets tillstånd och vad som finns för fiskarna.
We need to look at the state of stocks and what is there for fishermen.
Europa i sitt nuvarande tillstånd ger resultat som Volkswagen Vorst.
Europe in its present state delivers results such as this one at Volkswagen Forest.
Det registrerades som ett handelsfartyg och fick sedan tillstånd att fiska.
It was registered as a merchant marine vessel and then given a fishing licence.
Tillstånd och kunskap får endast användas som förmildrande omständigheter.
The licence and knowledge must be taken into account solely as mitigating circumstances.
I dag har vi faktiskt givit storbolagen tillstånd att trycka pengar.
Today we have effectively given the big companies a licence to print money.
tillstånd
volume_up
licensing {substantiv} [USA]
Dessa syftar till att fastställa tydliga krav när det gäller tillstånd för industrianläggningar.
These define clear requirements for the licensing of industrial installations.
Vi måste överväga inte bara hur man ger tillstånd utan också hur återkallandet av ett sådant tillstånd kan ske.
We must consider not only licensing, but also withdrawal of that licence.
Därför föreslår vi också att göra hamntjänsterna beroende av ett obligatoriskt tillstånd.
That is also why we propose introducing compulsory licensing for the provision of services in ports.
tillstånd (även: tillåtelse)
Varje enskilt bruk kräver därför tillstånd -- utan tillstånd är du en inkräktare.
Every single use therefore requires permission; without permission, you are a trespasser.
Blir man trovärdig om man exporterar till länder som inte har gett sitt tillstånd?
Is a company credible if it exports to countries that have not given their permission?
Med ert tillstånd, herr talman, vill jag föreslå ett muntligt ändringsförslag.
With your permission, Mr President, I should like to propose an oral amendment.
tillstånd (även: situation)
tillstånd (även: process, sak, mål, hus, fråga, fall, ärende, läge, händelse, affär)
volume_up
case {substantiv}
I deras fall är husens fysiska tillstånd oroande.
In their case, the physical state of the housing is worrying.
Är det ideologiskt förödmjukande för dem om de inte försvarar sakernas tillstånd?
Is it not the case that to defend this state of affairs means an embarrassing humiliation with regard to one's own ideology?
Om så är fallet måste vi fråga oss om det finns någon politisk vilja att tillämpa en fri marknad för tillstånd.
If that is the case we have to ask if there is the political will to sustain a free market in permits.
Call L. A. P. D. and get clearances.
I Afghanistan fick ca 2 miljoner personer hjälp genom minröjningsprogrammet, vilket är avgörande för att landet skall kunna återgå till ett normalt tillstånd.
In Afghanistan, about 2 million people were assisted by the mine-clearance programme which is crucial in returning that country back to normality.
En där tillstånd för avslutning söks, en där tillstånd har erhållits med ett förslag på sluttäckningens utformning med eller utan förslag på användning av gummiklipp.
A condition where the clearance is sought, one which permits have been obtained with a proposal on the end cover its design with or without suggestions for the use of tire shreds.
Det är emellertid ett tillstånd som förvärras utan orsak eller botemedel.
However, it is a deteriorating condition with no cause and no cure.
Han hade en extrem form av ett tillstånd kallat "Adrenogenitalt syndrom".
What he had was an extreme form of a condition called congenital adrenal hyperplasia.
Termometern är ju inget läkemedel och försämrar uppenbarligen patientens tillstånd.
After all, the thermometer is no drug and is obviously making the patient's condition even worse.
Det finns 18 miljoner företag som kan lägga in anbud för att få tillstånd att tillhandahålla allmänna tjänster till nytta för konsumenterna.
There are 18 million businesses here that can bid for a franchise to provide public services for the benefit of consumers.
Fartyget har eller kommer snart att få tillstånd att lämna Estland.
The ship has, or will soon have, permission to leave Estonia.
Med ert tillstånd kommer jag därför att avvika efter att jag läst mitt tal.
With your permission therefore, I will leave after I have read out my speech.
Vi är skyldiga oss själva och kommande generationer att lämna världen i samma tillstånd som vi ärvde den.
We have a duty to ourselves and to the next generations to leave the world in at least the same condition as we inherited it.
För att få bedriva miljöfarlig verksamhet måste du söka tillstånd.
In order to conduct hazardous activity one has to apply for a license.
Vi måste överväga inte bara hur man ger tillstånd utan också hur återkallandet av ett sådant tillstånd kan ske.
We must consider not only licensing, but also withdrawal of that licence.
Det motsvarar inte längre de aktuella säkerhetsnormerna på grund av sitt fysiska tillstånd och behov av underhåll och även på grund av dagens trafiknivåer.
It no longer meets current safety standards due to its physical condition and state of repair, and also because of present-day traffic levels.
Den lagen stipulerar stränga straff för människor som bedriver handel med vapen utan tillstånd.
This law indeed provides for tough sanctions on those who trade in weapons without a licence.
Den andra punkten avser lämpliga föreskrifter för sanktioner, både ekonomiska som vad beträffar tillstånd.
Secondly, adequate regulations must be put in place for sanctions, both financial and in terms of licences.
Till att börja med ett förslag till direktiv om att införa sanktioner mot transportörer av passagerare utan tillstånd.
The first of these is a draft directive establishing sanctions against transporters who give lifts to illegal passengers.
Därutöver kan vi se ett synnerligen glädjande tillstånd för Östersjöfisket.
Moreover, we can see that the Baltic fisheries are in exceptionally good shape.
Detta är knappast ett tecken på att sektorn befinner sig i ett gott tillstånd, vilket är vad jag önskar att den ska göra.
That is hardly a sign of a sector that is in good shape, which is what I want it to be.
Uppgifter om lediga platser används inte bara för att bedöma ekonomins tillstånd utan också för att fastställa och utforma viss politik.
Data about job vacancies are used not only to gauge the health of the economy but also to determine and shape certain policies.
Målet " gott tillstånd " måste ha uppnåtts 2010.
The objective of 'good status ' must be achieved by the year 2010.
Målet " gott tillstånd" måste ha uppnåtts 2010.
The objective of 'good status' must be achieved by the year 2010.
Direktivet har ett grundläggande syfte, nämligen att havens goda ekologiska tillstånd ska återställas.
Our directive is based on a fundamental point: restoring the good ecological status of seas.
tillstånd (även: grund, rätt, berättigande)
We'll have a warrant in 20 minutes.
är oroat över att förslaget i grunden ger de brottsbekämpande myndigheterna tillgång till samtliga uppgifter utan särskilt tillstånd,
expresses concern that, in essence, the proposal gives law enforcement authorities access to all data without a warrant;
De ombeds att betala för detta så att polisen, utan tillstånd och utan giltiga skäl, med stöd av ert milda uttalande, kan hävda att detta görs för att bekämpa brottslighet.
They are going to be asked to pay for this so that the police can, without warrants and without any justification, bar this bland statement by yourself, say that this is done to fight crime.

Användningsexempel för "tillstånd" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishMed ert tillstånd, herr talman, vill jag föreslå ett muntligt ändringsförslag.
With your permission, Mr President, I should like to propose an oral amendment.
SwedishFör tillstånd som inte beviljas bör motiveringen till detta anges utförligare.
For permits refused, the reason for refusal should be explained in more detail.
SwedishEn återförsäkringsgivares tillstånd kommer då att gälla för hela Europeiska unionen.
A reinsurer’s authorisation will then apply for the whole of the European Union.
SwedishDet är frågan om milt sagt krisartade tillstånd i en lång rad utvecklingsländer.
Crisis conditions, to put it mildly, prevail in a long list of developing countries.
SwedishSlakteripersonalen får endast tillstånd att biträda den officiella veterinären.
It only allows the slaughterhouse staff to assist the official veterinarian.
SwedishDetta är sakernas nuvarande tillstånd. Nu får vi se vad rådet kommer att besluta.
That is the present situation and now we shall see what the Council decides.
SwedishDärutöver kan vi se ett synnerligen glädjande tillstånd för Östersjöfisket.
Moreover, we can see that the Baltic fisheries are in exceptionally good shape.
SwedishDet registrerades som ett handelsfartyg och fick sedan tillstånd att fiska.
It was registered as a merchant marine vessel and then given a fishing licence.
SwedishDet betyder då visserligen att användaren måste ge sitt tillstånd till det.
This does mean, however, that the user should grant permission to set this up.
SwedishDetta krig kan inte berättigas, vare sig med eller utan säkerhetsrådets tillstånd.
With or without the authorisation of the Security Council, this war is unjustifiable.
SwedishSom anges i den gemensamma ståndpunkten finns det dock olika typer av tillstånd.
However, as the common position indicates, there are permits and permits.
SwedishTillstånd ges för fiske med 28 notfartyg för tonfisk och tolv fartyg med ytlångrev.
Authorisation to fish will be granted to 28 tuna seiners and 12 surface long-liners.
SwedishMed ert tillstånd kommer jag därför att avvika efter att jag läst mitt tal.
With your permission therefore, I will leave after I have read out my speech.
SwedishKommissionens förslag är dock en modell för hur detta tillstånd inte ska hanteras.
The Commission’s draft, though, is a model of how not to tackle this state of affairs.
SwedishMen även de uppgifter som finns visar att sakernas tillstånd försämras oavbrutet.
The information that does exist even shows that things are getting worse.
SwedishKommissionen har förståelse för det tillstånd som Berenguer Fuster beskriver.
The Commission empathises with the situation Mr Berenguer Fuster has cited.
Swedishgikt och andra periodiska inflammatoriska tillstånd (autoinflammatoriska sjukdomar).
gout and other periodic inflammatory conditions (autoinflammatory diseases).
SwedishBlir man trovärdig om man exporterar till länder som inte har gett sitt tillstånd?
Is a company credible if it exports to countries that have not given their permission?
SwedishDet är emellertid ett tillstånd som förvärras utan orsak eller botemedel.
MS affects people in different ways: some days can be good, some days can be bad.
SwedishÄnnu några påpekanden beträffande komplexet med registreringar, alltså tillstånd.
Permit me to make a few more comments on the subject of registration and authorisation.