"tillsättning" - Engelsk översättning

SV

"tillsättning" på engelska

SV tillsättning
volume_up
{utrum}

tillsättning (även: tillbyggnad, utbyggnad, tillägg, tillökning)
volume_up
addition {substantiv}
Tillsättning av vitaminer, mineraler och tillsatser i livsmedel sker ofta på ett missvisande sätt.
The addition of vitamins, minerals, and additives to foodstuffs is often abused.
Jag vet att man kommer att besluta om tillsättning av socker.
I know that the addition of sugar will be decided.
Vi godkände också tillsättning av socker i vin.
We also adopted the addition of sugar to wine.
volume_up
appointment {substantiv}
Inte heller en försenad tillsättning av kommissionen ligger i medborgarnas intresse.
Any delay in the appointment of the Commission would not be in the interests of our citizens either.
Vad de har gemensamt är att de inte är underkastade något slags demokratisk kontroll efter sin tillsättning.
What they have in common is that they are not subject to any kind of democratic control after their appointment.
I OLAF: s fall är det direktören som fattar det slutgiltiga beslutet om tillsättning av tjänster och utnämnandet av personer.
In the case of OLAF, the Director makes the final decision on the recruitment and appointment of staff.

Synonymer (svenska) till "tillsättning":

tillsättning

Användningsexempel för "tillsättning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishTillsättning av interparlamentariska delegationer och gemensamma parlamentarikerkommittéer
Membership of interparliamentary delegations and joint parliamentary committees
SwedishDet är enda sättet att förhindra ytterligare försämring genom tillsättning och utspädning av föroreningar.
That is the only way to prevent further adulteration and dilution of contaminants.
Swedishtillsättning av en undersökningskommitté inom Europaparlamentet.
setting up a European Parliament committee of inquiry.
SwedishJag känner inte heller till att jag har fått några klagomål om rekrytering och tillsättning av högre befattningar.
Nor I am aware of having received any complaint about recruitment and the filling of senior posts.
SwedishEU måste begära ovillkorlig och omedelbar tillsättning av president Manuel Zelaya, annars är det omöjligt att fortsätta valprocessen.
The European Union must demand the unconditional and immediate reinstatement of President Zelaya.
SwedishNi tillåter tillsättning av socker i gemenskapens viner, framför allt i de tyska vinerna, för att öka alkoholhalten.
You are allowing sugar to be added to Community wines, especially to German wines, in order to increase the alcohol content.
SwedishVad de har gemensamt är att de inte är underkastade något slags demokratisk kontroll efter sin tillsättning.
Secondly, it helps ensure territorial cohesion by means of a set of provisions that will help the EU’ s regions to manage their own development.
SwedishFörfarandet för tillsättning av ordförande i Europeiska unionens militära kommitté kräver inte Europaparlamentets godkännande.
The procedure for appointing the chairman of the European Union's Military Committee does not require the European Parliament's approval.
SwedishFörfarandet för tillsättning av ordförande i Europeiska unionens militära kommitté kräver inte Europaparlamentets godkännande.
The procedure for appointing the chairman of the European Union' s Military Committee does not require the European Parliament' s approval.
SwedishBetänkandet följer i stort ändringarna i Amsterdamfördraget beträffande tillsättning av kommissionens ordförande.
For the most part, the report follows up the modifications to the process of appointing the President of the Commission which are contained in the Amsterdam Treaty.
SwedishNomineringsprocessen för tillsättning av styrelse ombesörjs av Utrikesdepartementet.
This process is coordinated by the Unit for Government action within the Ministry of Industry, Employment and Communications.
SwedishLannoye nämner i sitt betänkande, i allmänna ordalag, många ämnen som bör undersökas, inklusive tillsättning av antibiotika direkt i livsmedel.
In the general remarks in his report, Mr Lannoye points to many substances which ought to be investigated, including antibiotics added directly to foodstuffs.
SwedishJag är helt övertygad om att tillämpningen av direktivet kommer att förbättra läget när det gäller att iaktta gemenskapsföreträde vid tillsättning av tjänster.
I firmly believe that the application of this directive will improve the situation in terms of observing Community preference when assigning jobs.
SwedishKriterierna för att välja ut sådana ärenden liksom förfarandet vid tillsättning av generaladvokater skall anges i tribunalens rättegångsregler.
The criteria for selecting such cases, as well as the procedures for designating the Advocates-General, shall be laid down in the Rules of Procedure of the General Court.
SwedishEftersom det inledningsvis behövs en längre period för tillsättning av tjänsterna och för utbildning brådskar det verkligen med att anta denna förordning så snart som möjligt.
Given the substantial lead-in time for the equipment of posts and training, there is real urgency to adopt this regulation as soon as possible.
SwedishJag vill gärna ta upp ytterligare ett problem - ett problem som även Lannoye nämnde i sitt anförande, nämligen frågan om tillsättning av nitrat och nitrit i köttprodukter.
I should like to point out a further problem. It is a problem which Mr Lannoye also mentioned in his intervention, namely the question of adding nitrates and nitrites to meat products.
SwedishMen de lämnar gemenskapsmarknaden öppen för Förenta staternas viner som producerats i enlighet med vintillverkningsmetoder som inte är godkända i EU, till exempel tillsättning av vatten.
However, they do leave the Community market open to United States wines produced according to wine-making practices not authorised in the European Union, such as watering.