SV

tillhandahållande {neutrum}

volume_up
Angående: Tillhandahållande av tjänster och fri rörlighet för barnfamiljer
Subject: Provision of services and freedom of movement for families with children
För det första måste man skilja på infrastruktur och tillhandahållande av tjänster.
First of all, it is vital that infrastructure and the provision of services be divided.
Tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (kodifierad version) (
Provision of audiovisual media services (codified version) (
tillhandahållande (även: utbudet, lager, förråd, tillförsel, anskaffning)
Det leder till missförhållanden när det gäller passagerarservice och tillhandahållande av tjänster.
This leads to abuses in terms of passenger service and service supply.
Det är livsviktigt med likabehandling när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster.
Equality in the access to and supply of goods and services is essential.
När det gäller tillhandahållande av alkoholhaltiga drycker bör dock de gällande bestämmelserna vara kvar.
As regards the supply of alcoholic beverages, however, the existing regulations should remain in place.

Användningsexempel för "tillhandahållande" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishAngående: Tillhandahållande av tjänster och fri rörlighet för barnfamiljer
Subject: Provision of services and freedom of movement for families with children
SwedishJag skulle vilja kommentera frågan om tillhandahållande av information och rapporter.
I would like to respond to the question on the provision of information and reports.
SwedishFör det första måste man skilja på infrastruktur och tillhandahållande av tjänster.
First of all, it is vital that infrastructure and the provision of services be divided.
SwedishKommissionen föreslår därför ett tillhandahållande av ett belopp på 453 570 euro.
The European Commission is therefore proposing the mobilisation of the sum of EUR 453 570.
SwedishDet tillgodoser därför inte behovet av tillhandahållande av uppgifter ur kriminalregister.
I think there was a desire to respond to the emotions aroused by the Fourniret case.
SwedishVilka principer och regler bör fastställas för tillhandahållande av stöd?
What principles and rules should be established for providing assistance?
SwedishGemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen (omarbetning) (debatt)
Rules for the operation of air services in the Community (recast) (debate)
SwedishGemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen (omarbetning) (
Rules for the operation of air services in the Community (recast) (
SwedishGemenskapsåtgärder för tillhandahållande av hälso- och sjukvård över gränserna (debatt)
Community action on the provision of cross-border health care (debate)
SwedishTillhandahållande av reproduktiv hälsovård är ingen eufemism för möjligheten att göra abort.
Providing for reproductive health is not a euphemism for abortion services.
SwedishTillhandahållande av humanitärt bistånd av eller med stöd av militära styrkor är inte önskvärt.
Delivery of humanitarian assistance by or assisted by armed forces is not desirable.
SwedishEn av principerna vid tillhandahållande av allmännyttiga produkter är solidaritet.
One of the principles of providing public goods is solidarity.
SwedishFör det andra vill jag ta upp främjande av tillhandahållande av gränsöverskridande tjänster.
My second point concerns facilitation of cross-border service provision.
SwedishGemenskapsåtgärder för tillhandahållande av hälso- och sjukvård över gränserna (omröstning)
Community action on the provision of cross-border health care (vote)
SwedishVi måste upprätthålla detta om vi vill främja tillhandahållande av gränsöverskridande tjänster.
We need to maintain this if we want to promote the cross-frontier provision of services.
SwedishDen tredje friheten, för tillhandahållande av tjänster, är också i fara.
The third freedom, of the provision of services, is also at risk.
SwedishEn annan viktig punkt är fastställande av avgiften för tillhandahållande av information.
Another important point is the charge for supplying information.
SwedishI synnerhet återstår, fru ordförande, problemet med tillhandahållande av information.
There is still the problem of the provision of information.
SwedishSkillnader i bestämmelserna för tillhandahållande av hjälp och bistånd till jordbrukare måste elimineras.
Disparities in the provision of aid and assistance for farmers must be eliminated.
SwedishHan säger att det endast kommer att gälla tillfälligt tillhandahållande av gränsöverskridande tjänster.
He says it will only apply to temporary cross-border provision of services.

Synonymer (svenska) till "tillhandahålla":

tillhandahålla