SV

tillgångar {pluralis}

volume_up
1. allmänt
tillgångar
volume_up
means {plur.} (money, income or wealth)
Att upprätta en budget innebär att använda av skattebetalarnas tillgångar.
Drafting the budget means spending taxpayers ' money.
Faktum är att medlemsstaterna har levt över sina tillgångar.
The fact of the matter is that the Member States have lived beyond their means.
Vi har ingen viktigare skyldighet än att leva inom ramen för våra tillgångar.
We have no more important obligation than to live within our means.
tillgångar (även: resurser, hjälpmedel)
Europa måste stimulera rörligheten för sina immateriella och materiella tillgångar.
Europe needs to boost the mobility of its intellectual and material resources.
Våra tillgångar, dvs. valutafondens interventionsmedel, är begränsade.
We have scarce resources: the intervention methods of the Monetary Fund.
Partierna har även sina egna tillgångar i form av donationer och medlemsavgifter.
The parties do have their own resources: donations and membership subscriptions.
Våra tillgångar, dvs. valutafondens interventionsmedel, är begränsade.
We have scarce resources: the intervention methods of the Monetary Fund.
Europa måste stimulera rörligheten för sina immateriella och materiella tillgångar.
Europe needs to boost the mobility of its intellectual and material resources.
Partierna har även sina egna tillgångar i form av donationer och medlemsavgifter.
The parties do have their own resources: donations and membership subscriptions.
Inom ett tredje stort område, unionens finanser, kan det österrikiska ordförandeskapet ge ett värdefullt bidrag, både när det handlar om tillgångar och utgifter.
In a third fundamental area, that of the Union's finances, the Austrian Presidency can make a valuable contribution on resources and expenditure.
Alla är förvisso övertygade om att den gemensamma valutan kan göra förvaltningen av gemenskapens tillgångar eller subventioner enklare än med femton nationella valutor.
Certainly, everyone is firmly persuaded that monetary union may make the management of Community finances, or subsidies, simpler than with 15 national currencies.
2. juridik
tillgångar
Dessa övervakades inte och innehöll ofta tillgångar av tvivelaktigt värde.
These were not supervised and often consisted of assets of doubtful value.
Effektiv verkställighet av domar i EU: insyn i gäldenärers tillgångar (
Effective enforcement of judgments in the EU: the transparency of debtors' assets (
Det handlar om ömsesidigt erkännande av beslut, frysning av tillgångar och bevismaterial.
This concerns mutual recognition of decisions, and the freezing of assets and evidence.

Användningsexempel för "tillgångar" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDe nordiska länderna har stora tillgångar av metaller och mineral i berggrunden.
The Nordic countries have large reserves of metals and minerals in the bedrock.
SwedishPartierna har även sina egna tillgångar i form av donationer och medlemsavgifter.
The parties do have their own resources: donations and membership subscriptions.
SwedishEuropa måste stimulera rörligheten för sina immateriella och materiella tillgångar.
Europe needs to boost the mobility of its intellectual and material resources.
SwedishMan har fryst hennes tillgångar och nekat henne tillgång till hennes egen advokat.
She has had her assets frozen and has been denied access to her own lawyer.
SwedishEn enskild näringsverksamhet upphör när dess ägare tar över verksamhetens tillgångar.
A sole trader ceases business when its owner takes over the assets of the business.
SwedishSamtidigt bör vi införa sanktioner, exempelvis frysa tillgångar och införa reseförbud.
Meanwhile, we should introduce sanctions such as freezing assets and a travel ban.
SwedishResultatet är den största omfördelning av finansiella tillgångar som skett i fredstid.
The result is the greatest redistribution of financial assets in peacetime history.
SwedishDet gläder mig därför att förslaget om frysning av tillgångar har antagits.
I am also pleased that the proposal that assets be frozen has been accepted.
SwedishJag vill påpeka att dessa tio medlemsstater också har stora tillgångar.
I should like to point out that these ten Member States also have great wealth.
SwedishDet har hänvisats till Gazprom och dess ambitioner att förvärva tillgångar i EU.
Reference was made to Gazprom and its ambitions to purchase EU assets.
SwedishInvesteringar i IT-tillgångar är dock ofta små eller till och med försumbara.
There is no need for the scope of patent law to be extended to cover computer programs.
SwedishAv EKSG:s tillgångar har under årtiondenas lopp även beviljats lån åt EU:s tjänstemän.
For decades, loans have also been granted to EU personnel out of ECSC funds.
SwedishInvesteringar i IT-tillgångar är dock ofta små eller till och med försumbara.
Investment in IT assets is usually small, however, if at all noticeable.
SwedishVi talar om bankernas giftiga tillgångar och om hur vi måste täcka dem.
We are talking about the toxic assets of banks and how we have to clear them.
Swedish– frysa tillgångar och ekonomiska resurser för personer som hindrar fredsprocessen, och
- freezing the funds and economic resources of persons impeding the peace process and
Swedishdet är nödvändigt att fastställa kriterier för likvida tillgångar av hög kvalitet,
it is necessary to define the criteria for high quality liquid assets;
SwedishDessa övervakades inte och innehöll ofta tillgångar av tvivelaktigt värde.
These were not supervised and often consisted of assets of doubtful value.
SwedishEffektiv verkställighet av domar i EU: insyn i gäldenärers tillgångar (
Effective enforcement of judgments in the EU: the transparency of debtors' assets (
SwedishAv EKSG: s tillgångar har under årtiondenas lopp även beviljats lån åt EU: s tjänstemän.
For decades, loans have also been granted to EU personnel out of ECSC funds.
SwedishUnder 2003 lyckades kommissionen inte ens göra slut på dessa små tillgångar.
In 2003, the Commission did not even manage to spend these meagre funds.

Synonymer (svenska) till "tillgångar":

tillgångar
Swedish
tillgång