SV

tillfredsställa {verb}

volume_up
De kan tillfredsställa oss intellektuellt, men de kommer inte att lösa något.
They might satisfy us intellectually, but they do not solve anything.
Jag tror att detta ändringsförslag bör tillfredsställa den socialdemokratiska gruppen.
I think this amendment should satisfy the Socialist Party.
Sedermera gjordes förändringar för att tillfredsställa Generaldirektorat I.
Subsequently, changes were introduced to satisfy DG I.
tillfredsställa (även: hänge sig, unna, skämma bort)
Det är kunder, ett ord som jag sätter inom parentes eftersom det är så förskräckligt, som köper barn för att tillfredsställa sina sexuella fantasier.
There are 'clients ', if one can use the word in such a horrifying situation, who buy children in order to indulge their sexual fantasies.
Det är kunder, ett ord som jag sätter inom parentes eftersom det är så förskräckligt, som köper barn för att tillfredsställa sina sexuella fantasier.
There are 'clients' , if one can use the word in such a horrifying situation, who buy children in order to indulge their sexual fantasies.
Den som försöker tillfredsställa kortsiktiga politiska personliga intressen hotar EU-institutionernas stabilitet och försätter det nyligen förenade Europas stora plan i kris.
He who seeks to indulge in short-term political personal interest threatens the stability of the Union’s institutions and plunges the big plan of the newly united Europe into crisis.
Det är bara konkurrenskraftiga företag som förmår tillfredsställa dessa krav.
Only competitive companies are in a position to meet these requirements.
Det ökade behovet skall man tillfredsställa med en ökad användning av naturgas.
The intention is to meet the extra demand by increasing the use of natural gas.
Det är omöjligt att tillfredsställa denna ökande efterfrågan med endast vägtransport.
It is impossible to meet this growing demand by road transport alone.
Det handlar inte bara om att tillfredsställa behoven i ”stackars lilla” EU.
It is not simply to please and to satisfy the 'poor little' European Union.
Man kan inte tillfredsställa alla människor hela tiden, men det är inte något dåligt.
You cannot please all of the people all of the time, but that is not such a bad thing.
Och det var det som skulle tillfredsställa det största antalet människor.
And that's what would please the maximum number of people.
Jag är inte säker på att ert svar kommer att tillfredsställa fru P Adams i Nantwich i min valkrets, ur flera synpunkter.
I am not sure your answer will satisfy my constituent, Mrs P. Adams of Nantwich, in several respects.
tillfredsställa
Garantiernas innehåll måste tillfredsställa den stora majoriteten irländare och EU-medborgare.
The content of the guarantees has to satisfy the broad majority of the Irish and European citizenship.
Men vi får inte glömma bort att man på lång sikt endast kan tillfredsställa kraven från konsumenterna och från dem som tillverkar utrustningen om man säkerställer en innehållslig mångfald.
We should not forget, however, that in the long term, the wishes of equipment manufacturers and consumers can only be met if diversity of content is guaranteed.
Vi behöver en förordning om tvätt- och rengöringsmedel för att tillfredsställa den sektorsspecifika begränsningen i den övergripande lagstiftningen.
We need a regulation on detergents to fill this sector-specific limitation in the horizontal legislation.
Jag vill att direktivet skall tillfredsställa dessa behov och jag skall arbeta för att hjälpa föredraganden att, genom samrådsförfarandet, se till att det blir verklighet.
I want the directive to fulfil those needs and I will endeavour to help the rapporteur to ensure, through the conciliation process, that it does so.
tillfredsställa (även: glädja)
Vi kan hålla tal här i Europaparlamentet som mest är ägnade att tillfredsställa vår egen valmanskår hemma i Storbritannien eller i Frankrike eller, som i mitt fall, i Sverige.
We can make speeches here in the European Parliament that are best suited to satisfying our own electorates at home in Great Britain or France or, as in my own case, in Sweden.
I början av året uppenbarades det att Ukraina stal gas från lager avsedda för Europa för att tillfredsställa sina egna behov.
At the start of the year it became evident that Ukraine was stealing gas from stocks bound for Europe to supply its own needs.

Användningsexempel för "tillfredsställa" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet ökade behovet skall man tillfredsställa med en ökad användning av naturgas.
The intention is to meet the extra demand by increasing the use of natural gas.
SwedishBesluten måste fattas på en nivå som kan tillfredsställa alla medlemsstater.
The decisions need to be taken at a satisfactory level for all the Member States.
SwedishDet är därför inte mer än rimligt att tillfredsställa alla berörda parters oro.
It is therefore only fair to do justice to the concerns of all the parties involved.
SwedishDet handlar inte bara om att tillfredsställa behoven i ”stackars lilla” EU.
It is not simply to please and to satisfy the 'poor little' European Union.
SwedishMan kan inte tillfredsställa alla människor hela tiden, men det är inte något dåligt.
You cannot please all of the people all of the time, but that is not such a bad thing.
Swedish(Skratt) Men jag tror inte att det heller skulle tillfredsställa sjätteklassarna.
(Laughter) But I don't think that'll satisfy the sixth-graders either.
SwedishDet är bara konkurrenskraftiga företag som förmår tillfredsställa dessa krav.
Only competitive companies are in a position to meet these requirements.
SwedishKommissionen är inte ett sekretariat som skall tillfredsställa särintressen.
The Commission is not a secretariat which must follow specific interests.
SwedishNord Stream är en av planerna för att tillfredsställa EU:s energibehov.
The Nord Stream is one of the plans that aim to satisfy the EU's demand for energy.
SwedishIngenting annat kommer att tillfredsställa allmänhetens krav på mer säkerhet och förtroende.
Nothing else will satisfy the public demand for more certainty and confidence.
SwedishDe kan tillfredsställa oss intellektuellt, men de kommer inte att lösa något.
They might satisfy us intellectually, but they do not solve anything.
SwedishVi måste kombinera olika åtgärder för att tillfredsställa parternas olika behov.
We need to combine different instruments to meet the different needs of different stakeholders.
SwedishDet är omöjligt att tillfredsställa denna ökande efterfrågan med endast vägtransport.
It is impossible to meet this growing demand by road transport alone.
SwedishEn självklarhet: Vårt samhälle kräver mycket energi för att tillfredsställa alla sina behov.
An obvious fact: our society needs a lot of energy to meet all of its needs.
SwedishVi menar dock att den modell som föreslås i punkt 15 inte kan anses tillfredsställa detta behov.
But we do not consider that the model proposed in point 15 will satisfy this need.
SwedishDet finns avslutningsvis tillräckliga rikedomar för att tillfredsställa en hög pensionsnivå.
Lastly, we have the resources to ensure a high-level retirement provision.
SwedishLäkare på den tiden talade rutinmässig om för män vikten av att tillfredsställa deras kvinnor.
Doctors back then were routinely telling men the importance of pleasuring their wives.
SwedishDet borde verkligen inte finnas någon högre prioritet än att tillfredsställa dessa behov.
Truly, there should be no higher priority than to meet those needs.
SwedishPå så sätt får vi ett svar som säkerligen kommer att tillfredsställa både er och oss alla.
In this way, there will be a response that is sure to satisfy both yourself and the rest of us.
SwedishOm detta är tillräckligt för att tillfredsställa demokratiska krav, det skulle jag här vilja betvivla.
I will say here that I doubt whether that satisfies the requirements of a democracy.

Synonymer (svenska) till "tillfredsställa":

tillfredsställa
tillfredsställelse
tillfredsställande