"tillförsel" - Engelsk översättning

SV

"tillförsel" på engelska

SV

tillförsel {utrum}

volume_up
En optimal tillförsel av dessa ämnen är avgörande för människans hälsa och prestationsförmåga.
An optimal supply of these substances is vital for human health and performance.
Utan en kontinuerlig tillförsel av vatten kan vi inte leva.
Without a continuous supply of water, we would not survive.
Varken vattenkraft eller dagens alternativa energikällor klarar av att tillgodose våra behov av tillförsel.
Neither hydropower nor today's alternative energy sources are capable of meeting our supply needs.
tillförsel (även: tillströmning, inlopp, tillflöde, inflöde)
tillförsel (även: tillsats, ingjutande)

Användningsexempel för "tillförsel" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEn optimal tillförsel av dessa ämnen är avgörande för människans hälsa och prestationsförmåga.
An optimal supply of these substances is vital for human health and performance.
SwedishDet skulle garantera att tillförsel av gas kan frigöras från Centralasien genom ryskt territorium.
This would ensure liberalisation of gas supplies from Central Asia through Russian territory.
SwedishFör det första bör vi diversifiera vår tillförsel, våra källor.
Firstly, we should diversify our supplies, our sources.
SwedishUtan en kontinuerlig tillförsel av vatten kan vi inte leva.
Without a continuous supply of water, we would not survive.
SwedishVilka konsekvenser kommer Basel III att få för de europeiska bankernas tillförsel av likviditet på marknaden?
What impact will Basel III have on the provision of liquidity by European banks to the market?
SwedishKonsumenterna vägrar låta mjölkkorna producera mer mjölk genom tillförsel av BST.
Consumers refuse to accept the idea of cows producing milk containing BST. This hormone is never used for medicinal reasons.
SwedishVarken vattenkraft eller dagens alternativa energikällor klarar av att tillgodose våra behov av tillförsel.
Neither hydropower nor today's alternative energy sources are capable of meeting our supply needs.
SwedishBankerna måste därför uppgradera sin tillförsel av likviditet och stödja investeringar i den reala ekonomin.
It is therefore important for banks to upgrade liquidity provision and support investment in the real economy.
SwedishFörenta staterna är mycket intresserade av goda förbindelser till en regim som garanterar kontinuerlig tillförsel av billig olja.
The USA is very keen to have a friendly regime that guarantees the continued supply of cheap oil.
SwedishDessutom minskar energibehovet i byggnader med hela 15 procent, eftersom det krävs mindre tillförsel av ren luft.
And also a reduction in energy requirements in buildings by an outstanding 15 percent, because you need less fresh air.
SwedishFinansieringen av sammankopplingsprojekt skulle stärka EU:s ställning betydligt och ge ytterligare garantier för tillförsel.
The funding of interconnection projects would significantly strengthen Europe's position and would provide additional guarantees of supply.
Swedish. ~~~ Det skulle inte krävas någon tillförsel av luft utifrån.
In fact, you could be in a bottle with a cap on top, and you would not die at all, and you would not need any fresh air.
SwedishSåsom ni vet har rådet redan - 1990 - förbjudit utsläppande på marknaden och tillförsel av BST till mjölkkor i rådets beslut 90/218/EEG.
As you know, the Council has already banned - in 1990 - the placing on the market and the use of BST on dairy cows under Council Decision 90/218/EEC.
SwedishFörutom dess direkta tillförsel till ekonomin har den skapande och kulturella sektorn en indirekt påverkan på europeisk socioekonomisk miljö.
In addition to its direct input into the economy, the creative and cultural sector has an indirect impact on the European socio-economic environment.
SwedishSåsom ni vet har rådet redan - 1990 - förbjudit utsläppande på marknaden och tillförsel av BST till mjölkkor i rådets beslut 90 / 218 / EEG.
As you know, the Council has already banned - in 1990 - the placing on the market and the use of BST on dairy cows under Council Decision 90/ 218/ EEC.
SwedishHälsokontrollerna måste förstärkas, en metod för systematisk spårning av BSE måste införas och tillförsel av proteiner av animaliskt ursprung måste förbjudas.
We must tighten up our health and safety controls, impose a procedure for systematic BSE testing, and ban the use of proteins derived from animals.
SwedishEnligt Craig Murray, den tidigare brittiska ambassadören i Uzbekistan, var det Usmanov som gav order om att stänga av tillförsel till Georgien tidigare i år.
According to Craig Murray, the former British Ambassador to Uzbekistan, it was Usmanov who ordered the cutting off of supplies to Georgia earlier this year.
SwedishTrots framgångar på 90- och 00-talen med sjunkande tillförsel av kväve och fosfor är i dag i stort sett hela Östersjön drabbad av övergödning.
Despite successful attempts in the 1990s and 2000s to reduce the input of nitrogen and phosphorus, almost the whole of the Baltic Sea is currently suffering the effects of eutrophication.
SwedishEnligt direktivet om skydd för grundvatten är medlemsstaterna skyldiga att vidta alla nödvändiga åtgärder för att hindra tillförsel av riskfyllda ämnen till grundvattnet.
The directive on the protection of groundwater obliges the Member States to take all action necessary to prevent hazardous substances finding their way into groundwater.
SwedishVi kommer nu att få mycket strängare regler för att förhindra eller begränsa tillförsel av farliga ämnen i grundvattnet, med möjlighet till ännu strängare nationella åtgärder.
We will now have more stringent rules to prevent or restrict inputs of hazardous substances into groundwater with a possibility to have even more stringent national measures.

Synonymer (svenska) till "tillförsel":

tillförsel
Swedish