"till slut" - Engelsk översättning

SV

"till slut" på engelska

SV

till slut {adverb}

volume_up
till slut (även: äntligen)
Och till slut ägde det historiska interkoreanska toppmötet rum i juni förra året.
And, at last, the historic inter-Korean summit was held in June last year.
Till slut har kommissionären lyckats ta sig hit, trots trafikstockningarna.
The Commissioner has, at last, arrived, having survived the traffic jams.
Påtryckningarna lyckades till slut få igång hemsändningen.
At last that pressure has made it possible to get the repatriation operations going in earnest.
till slut (även: slutligen)
Till slut tackar jag betänkandets föredragande för ett förtjänstfullt arbete.
Finally, my thanks to the rapporteurs for their commendable work.
När kommer EU till slut att ta situationen för dess största minoritet på allvar?
When will the EU finally take seriously the situation of its largest minority?
Men så, till slut ... ~~~ Det var en herre här på främre raden som utbrast: "Mmm."
And then finally ... (Piano) There was a gentleman in the front row who went, "Mmm."
Det hela borde därför jämna ut sig till slut.
Everything should therefore balance out in the end.
Inköpspriset kanske hade varit högre, men det skulle till slut ha blivit billigare per kilometer.
The purchase price might have been higher, but it would ultimately have worked out cheaper per kilometre.
Demokratin inskränks i våra medlemsstater, och till slut blir det väljarna som drar det kortaste strået.
Democracy is being restricted in our countries, and the electorate will end up losing out the most.
Framgången för Galileouppdraget inom Jupiters system blev till slut enorm.
Ultimately, the success of the Galileo mission within the Jupiter system was spectacular.
Till slut var det emellertid kommissionen själv som orsakade sitt eget fall.
Ultimately, however, this Commission was the author of its own demise.
Man kan lägga hinder i vägen för demokratin, men till slut kommer rättvisan att segra.
Obstacles may be placed in the path of democracy but ultimately justice will prevail.
till slut (även: i slutet, på slutet)
Till slut röstade en majoritet för metoden med en minimiharmonisering.
In the end, a majority was in favour of the minimum harmonisation approach.
Priština godkände statuspaketet till slut - medan Belgrad förkastade det.
Priština approved the status package in the end, whilst Belgrade rejected it.
Det blir inte lätt, men jag tror att vi tillsammans till slut kommer att komma dit.
It will not be easy, but I believe that together we will get there in the end.
Kompromissöverenskommelserna som till slut godkändes är väldigt viktiga.
The compromise amendments that were eventually approved are very important.
Förslaget om att införa en klausul om bränsleskatt förkastades till slut av Vietnam.
As for the inclusion of a fuel taxation clause, this was eventually rejected by Vietnam.
Utländska försök till medling har tillbakavisats och till slut upphört.
Foreign attempts at mediation have been repudiated and eventually ended.

Synonymer (svenska) till "till slut":

till slut

Liknande översättningar för "till slut" på engelska

till preposition
till adjektiv
English
till adverb
English
till pronomen
English
slut preposition
English
slut adverb
English
slut substantiv
slut adjektiv
English

Användningsexempel för "till slut" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishNär kommer EU till slut att ta situationen för dess största minoritet på allvar?
When will the EU finally take seriously the situation of its largest minority?
SwedishDetta skulle leda till högre slut- och konsumentpriser och lägre producentpriser.
The result would be higher end and consumer prices and lower prices for producers.
SwedishEn man och en kvinna utan arbete förkastar till slut det samhälle de tillhör.
A man or woman without a job ends up rejecting the society to which they belong.
SwedishOm de två siffrorna adderas skulle vissa länder till slut få två kommissionärer.
If the two figures are added together some countries end up with two Commissioners.
SwedishNär vi nu vet hur vi tänker vet vi också till slut hur vi kan agera tillsammans.
When we know how we think, we know how we can also act together in the end.
SwedishDet blir inte lätt, men jag tror att vi tillsammans till slut kommer att komma dit.
It will not be easy, but I believe that together we will get there in the end.
SwedishMen så, till slut ... ~~~ Det var en herre här på främre raden som utbrast: "Mmm."
And then finally ... (Piano) There was a gentleman in the front row who went, "Mmm."
SwedishDet gjorde de, till slut med uppenbart planerade och kriminella våldshandlingar.
They did, in the end with obviously planned and criminal acts of violence.
SwedishHar medborgaren, som nämnts, i dessa fall till slut fått rätt, ja eller nej?
In these cases did the citizen, the petitioner, get justice in the end or not?
SwedishVad mig beträffar kan det till slut även innebära att finansieringen upphör.
This may, as far as I am concerned, eventually lead to the cutting off of funding.
SwedishTill slut skulle jag sammanfattningsvis vilja yrka för en pax avianautica.
In summary, and by way of conclusion, I would like to advocate a pax avianautica.
SwedishOch till slut ägde det historiska interkoreanska toppmötet rum i juni förra året.
And, at last, the historic inter-Korean summit was held in June last year.
SwedishVi vill inte skicka tillbaka miljontals euro till medlemsstaterna vid årets slut.
We do not want to return millions of euros to the Member States at the end of the year.
SwedishTill slut, 1954, vaknade någon upp och insåg att 1950 nu var ganska passé.
Finally in 1954, someone woke up and realized that 1950 had gotten somewhat passé.
SwedishTill slut fogar sig parlamentet alltid ödmjukt i EU: s politiska elits vilja.
In the end Parliament always humbly does what the EU political elite wants.
SwedishJag hoppas, att vi nu kommer fram till ett lyckligt slut och att detta direktiv antas.
I hope we are finally getting there, and that this directive will be approved.
SwedishTill slut skall jag säga några ord om de handelspolitiska konsekvenserna.
I want finally to say a little about the consequences in terms of trade policy.
SwedishDet är en oerhörd tillfredsställelse för oss alla att vi nått fram till detta slut.
To come to this final conclusion is an enormous satisfaction for all of us.
SwedishDet gjorde de, till slut med uppenbart planerade och kriminella våldshandlingar.
In 1999, we went to war to stop the expulsion and repression of the Albanians in Kosovo.
SwedishEfter att ha suttit i samtal med rådet i cirka 40 dagar lyckades vi till slut med detta.
After sitting for some 40 days in talks with the Council, we finally succeeded.