"till fullo" - Engelsk översättning

SV

"till fullo" på engelska

SV

till fullo {adverb}

volume_up
till fullo
Kommissionen kan till fullo godta de föreslagna kompromissändringsförslagen.
The Commission can accept the proposed compromise amendments in full.
Kommissionen kan till fullo godta kompromissändringsförslagen.
The Commission can accept the proposed compromise amendments in full.
Parlamentet borde ha utövat detta ansvar till fullo och kämpat för sådana regler.
It should have exercised this responsibility in full and fought for such rules.
till fullo (även: bort, helt, iväg, borta)
Spelet har ännu inte betalats till fullo, som ordförandelandets företrädare påpekade.
The gamble has not yet paid off, as the Presidency has just pointed out.

Synonymer (svenska) till "till fullo":

till fullo

Liknande översättningar för "till fullo" på engelska

till adjektiv
English
till adverb
English
till preposition
till pronomen
English
...till pronomen
English

Användningsexempel för "till fullo" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDärför kan jag till fullo stödja idén om en europeisk folk- och bostadsräkning.
For this reason, I can give qualified support to the idea of a European census.
SwedishEtt förbud mot import av katt- och hundpäls till EU måste genomföras till fullo.
A ban on the import of cat and dog fur into the EU must be fully implemented.
SwedishUrsäkta mig, men översättningen har tydligen inte fungerat till fullo.
Madam President, I am sorry, but something seems to have got lost in translation.
SwedishVi stöder till fullo kommissionens kritik mot den långsamma reformtakten i Europa.
We fully support the Commission's criticism of the slow speed of reform in Europe.
SwedishDe befintliga fördragen ger oss inte utrymme att nå alla dessa mål till fullo.
The current Treaties do not allow us fully to achieve all of these objectives.
SwedishVi stöder till fullo kompromissen, som är en produkt av över ett års arbete.
We fully support the compromise, which is the product of more than a year's work.
SwedishMånga medlemsstater har inte genomfört EU:s översvämningsdirektiv till fullo.
Many Member States have not fully implemented the European Union Floods Directive.
SwedishRedan i den första behandlingen stödde parlamentet till fullo kommissionens förslag.
Already at first reading, Parliament fully supported the Commission's proposal.
SwedishVi stöder till fullo kommissionens kritik mot den långsamma reformtakten i Europa.
We fully support the Commission' s criticism of the slow speed of reform in Europe.
SwedishI denna fråga, liksom i många andra, stöder jag till fullo föredragandens slutsatser.
On this issue, as on many others, I fully agree with the rapporteur’s conclusion.
SwedishJag stöder till fullo programmet för livslångt lärande i EU.
(PL) Mr President, I fully support the programme for lifelong learning in the Union.
SwedishDenna idé är mycket innovativ och kommissionen stöder principen till fullo.
This idea is most innovative and the Commission fully supports it in principle.
SwedishFörresten, herr talman, så stöder jag till fullo Malcolm Harbours uttalande.
By the way, Mr President, I fully support the remarks made by Malcolm Harbour.
SwedishI detta avseende delar vi till fullo den ståndpunkt som uttrycktes av Henderson.
In that sense, we fully share the point of view expressed by Mr Henderson.
SwedishTurkiet förväntas genomföra tilläggsprotokollet till Ankaraavtalet till fullo.
We expect Turkey to implement fully the Additional Protocol of the Ankara Agreement.
SwedishJag kan tyvärr inte instämma till fullo med det han har skrivit i sin rapport.
Unfortunately, I do not agree fully with what he has written in his report.
SwedishSammanhållning kan dock inte uppnås till fullo genom gemensamma institutioner.
Cohesion cannot, however, be achieved entirely through common institutions.
SwedishFör övrigt stöder jag till fullo texten i den resolution som ligger framför oss.
Otherwise the text of the resolution that is before us receives my unqualified support.
SwedishKommissionen förstår till fullo den oro som uttryckts i detta ändringsförslag.
The Commission fully understands the concerns expressed in this amendment.
SwedishJag instämmer i kommissionens strategiska tankar och stöder till fullo betänkandet.
I agree with the Commission's strategic ideas and fully support the report.