"till följd av" - Engelsk översättning

SV

"till följd av" på engelska

SV till följd av
volume_up
{preposition}

till följd av (även: , till, på grund av, mot)
volume_up
for {prep.}
Migrationsströmmar till följd av instabilitet är en utmaning för EU.
Migration flows resulting from instability are a challenge for the European Union.
Det har redan dragit ut alldeles för långt på tiden, till följd av Gibraltarfrågan.
It has gone on for too long, partly as a result of the Gibraltar issue.
Det är en behandling som skall kompensera dessa regioner, till följd av deras ösituation.
Such treatment has to compensate these regions for their island situation.
till följd av (även: efter, omedelbart efter)
Ändring av arbetsordningen till följd av det interinstitutionella avtalet (OLAF)
Changes to the Rules of Procedure following the interinstitutional agreement (OLAF)
Dessutom kan bröstcancer utlösas av komplikationer till följd av abort.
In addition, breast cancer can be triggered by complications following abortion.
År 2009 togs 832 800 euro i anspråk till följd av uppsägningar inom textilsektorn.
In 2009, EUR 832 800 was mobilised following redundancies in the textile sector.
till följd av
Naturkatastrofer kommer att bli allt vanligare till följd av klimatförändringarna.
Natural cataclysms will occur ever more frequently as a result of climate change.
Lissabonfördraget har förkastats till följd av den irländska folkomröstningen.
The Treaty of Lisbon has been rejected as a result of the Irish referendum.
Till följd av detta hamnar europeiska vapen fortfarande i konfliktområden.
As a result, European arms are still being channelled into conflict zones.

Liknande översättningar för "till följd av" på engelska

till adjektiv
English
till adverb
English
till preposition
till pronomen
English
...till pronomen
English
följd substantiv
följd adjektiv
av adverb
English
av preposition

Användningsexempel för "till följd av" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishOrlando Zapata, en kubansk politisk fånge, avled till följd av sin hungerstrejk.
Orlando Zapata, a Cuban political prisoner, died having staged a hunger strike.
SwedishBudgeten måste återspegla unionens nya prioriteringar till följd av detta fördrag.
The budget must reflect the Union's revised priorities arising from the treaty.
SwedishBarn har förvägrats mat och mediciner till följd av Förenta staternas embargo.
Children have been denied food and medicine because of the United States embargo.
SwedishVad har kommissionen hittills gjort rent konkret till följd av detta förslag?
What practical action has the Commission so far taken to follow up that proposal?
SwedishTill följd av detta kommer utgifterna för sjukvård och pensioner att öka drastiskt.
As a consequence, expenditure on health care and pensions will soar dramatically.
SwedishFiskerinäringen har det svårt, inte minst till följd av de stigande oljepriserna.
The fisheries sector is having a tough time, not least due to increasing oil prices.
SwedishTill följd av detta förbehåller kommissionen sig rätten att vidta lämpliga åtgärder?.
As a consequence, the Commission reserves the right to take appropriate action'.
SwedishDessa kontrakt har avslutats till följd av påtryckningar från fackföreningarna.
These contracts have been terminated, and all because of pressure from trade unions.
SwedishMan bör ta hänsyn till fördelningen av lasterna till följd av omläggningen.
That must also be taken into consideration when dividing the costs of conversion.
SwedishTill följd av detta förbehåller kommissionen sig rätten att vidta lämpliga åtgärder?.
As a consequence, the Commission reserves the right to take appropriate action '.
SwedishSå de som säger att Irland har växt till följd av gåvor från Europa överdriver.
So the people who say that Ireland has grown on handouts from Europe are exaggerating.
SwedishAvregleringsprogrammet har kört fast till följd av nya sociala mål och miljömål.
The liberalising agenda has become bogged down by new social and environmental targets.
SwedishFörmånsbetalningarna till jordbrukarna bör därför öka till följd av detta.
Our farmers' benefit payments should therefore be increased along these lines.
SwedishTill följd av dioxinkrisen i Belgien har man där börjat med en sådan mätteknik.
Belgium has started to use such a measuring technique in the wake of its dioxin crisis.
SwedishDetta har blivit än viktigare till följd av de tragiska händelserna den 11 september.
This has been made all the more crucial by the tragic events of 11 September.
SwedishTill följd av hyror som snabbt skjuter i höjden skuldsätter de sig och blir ofta vräkta.
Under pressure from rocketing rents, they fall into debt and are often evicted.
SwedishVi är väl medvetna om vilka problem som kan uppstå till följd av minskat energioberoende.
We are well aware of the problems that arise from a lack of energy independence.
SwedishDet finns andra tack som måste framföras, till följd av denna budgets art.
There are other thanks which need to be given because of the nature of this budget.
SwedishMen till följd av skuldbördan kommer de aldrig att kunna bedriva en lönsam verksamhet.
But the burden of debt will never allow the shipyards to operate profitably.
SwedishTill följd av detta gick priserna på mejeriprodukter helt enkelt i taket.
As a consequence, we saw prices on dairy products simply go through the roof.