"till ett belopp av" - Engelsk översättning

SV

"till ett belopp av" på engelska

EN
SV

till ett belopp av {preposition}

volume_up
till ett belopp av (även: om, i, , för, till, som, mot, efter, åt, trots)
Efter Förenta staterna har nu även Ecuador fått tillstånd att införa ett skydd mot repressalier till ett belopp av mer än 200 miljoner dollar.
After the United States, Ecuador has also now obtained permission to take retaliatory action for an amount of USD 200 million.
Konkret handlar det om möjligheterna att utfärda lån till projekt i Turkiet till ett belopp av 450 miljoner euro fram till år 2004.
In practical terms, this is about the opportunities for granting loans for projects in Turkey amounting to EUR 450 million between now and 2004.
Efter dessa avtal fastställde EU kompensationsåtgärder för AVS-länderna till ett belopp av inte mindre än 190 miljoner euro, om jag inte tar fel.
Following these agreements, the EU established compensatory measures for ACP countries to the tune of EUR 190 million, if I am not mistaken.

Användningsexempel för "till ett belopp av" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi röstar om en budget för parlamentet till ett belopp av nästan 1 miljard euro!
We are voting on a Parliament budget to the tune of nearly EUR 1 billion!
SwedishParlamentsledamöterna vill utnyttja flexibilitetsmekanismen till ett belopp av 74,12 miljoner euro.
MEPs would like to see the flexibility instrument mobilised to the tune of EUR 74.12 million.
SwedishProjektet ska finansieras med EU-medel samt via EBRD, till ett belopp av 34 miljoner euro vardera.
The project will be financed by European funds and by the EBRD, each providing EUR 34 million.
SwedishFörsäkringsexperter har förutsagt att naturkatastrofer kommer att orsaka skador till ett belopp av 2,3 miljarder euro 2040.
Insurance experts have predicted that natural disasters will cause EUR 2.3 billion's worth of damage in 2040.
SwedishÅr 1998 var det viktigaste fallet när Preussag i Tyskland försågs med kapital till ett belopp av 540 miljoner euro.
In 1998, the largest case concerned the supply of company capital totalling EUR 540 million to the PREUSSAG in Germany.
Swedish—Omedelbart säkerställande av förebyggande infrastruktur samt skyddsåtgärder för kulturarv, till ett belopp av 17 miljoner euro.
—The immediate securing of preventive infrastructures, and measures to protect the cultural heritage (EUR 17 million).
SwedishUnder en period av bara tre år har 369 gemensamma projekt till ett belopp av ca 53 miljoner ecu blivit framgångsrikt genomförda.
In a period of only three years, 369 joint projects, costing a total of ECU 53 million, have been successfully implemented.
SwedishMer än 100 miljoner människor i fler än 70 länder tillhandahöll under 2009 bistånd från EU till ett belopp av nästan en miljard euro.
More than 100 million people in 70 plus countries received aid amounting to nearly EUR 1 billion from the European Union in 2009.
SwedishEfter Förenta staterna har nu även Ecuador fått tillstånd att införa ett skydd mot repressalier till ett belopp av mer än 200 miljoner dollar.
After the United States, Ecuador has also now obtained permission to take retaliatory action for an amount of USD 200 million.
SwedishKonkret handlar det om möjligheterna att utfärda lån till projekt i Turkiet till ett belopp av 450 miljoner euro fram till år 2004.
In practical terms, this is about the opportunities for granting loans for projects in Turkey amounting to EUR 450 million between now and 2004.
Swedish—Snabb röjning av drabbade områden, däribland naturområden, i synnerhet terpentintallskogen i Landes, till ett belopp av 52 miljoner euro
—The immediate clean-up of disaster-stricken areas, including nature areas, in particular the Landes maritime pine forest (EUR 52 million).
SwedishJag uttrycker därför mitt stöd till kommissionens förslag om att införa ett program för frukt i skolan som finansieras till ett belopp av 90 miljoner euro.
I therefore expressly support the Commission's proposal to introduce a school fruit scheme funded to the tune of EUR 90 million.
SwedishEfter dessa avtal fastställde EU kompensationsåtgärder för AVS-länderna till ett belopp av inte mindre än 190 miljoner euro, om jag inte tar fel.
Following these agreements, the EU established compensatory measures for ACP countries to the tune of EUR 190 million, if I am not mistaken.
SwedishDet förekommer antagligen bedrägeri i de enorma bidrag – till ett belopp av 52 miljoner euro – som betalats för exporten av levande boskap till Libanon.
Deceit is probably involved in the enormous subsidies – to the tune of EUR 52 million – paid for the export of live cattle to Lebanon.
SwedishFrån början lade kommissionen fram ett förslag där man räknade med sådana åtgärder som användande av flexibilitetsmekanismen till ett belopp av 98 miljoner euro.
I too am optimistic, since, as the report makes very clear, we still have EUR 293 million in the flexibility reserve to mobilise.
SwedishKommissionen har begärt ett brådskande förfarande för att öka åtagandebemyndigandena till Georgien för 2006–2007, till ett belopp av 10,5 miljoner euro.
The Commission has requested urgency for an increase in commitment appropriations to Georgia for 2006-2007, to the sum of EUR 10.5 million.
SwedishPrecis som de budgetansvaria myndigheterna informerade om i Trilog den 2 juli, kommer det i år att krävas ytterligare medel till ett belopp av 92 miljoner euro.
As explained to the budgetary authorities in the trialogue of 2 July, an additional EUR 92 million will still be required this year.
SwedishKommissionen har begärt ett brådskande förfarande för att öka åtagandebemyndigandena till Georgien för 2006 – 2007, till ett belopp av 10,5 miljoner euro.
The Commission has requested urgency for an increase in commitment appropriations to Georgia for 2006-2007, to the sum of EUR 10.5 million.
SwedishUndersökningar har visat att för 15 år sedan kom Union Carbide och den indiska regeringen överens om att betala ut ersättning till ett belopp av 470 miljoner US-dollar.
But today we seek justice for those people and renovation of the environment in that part of the world and the health of its people.
SwedishAv de ca 400 miljonerna amerikanska dollar som har lovats till Tjernobylfonden har fasta åtaganden till ett belopp av 178 miljoner amerikanska dollar redan gjorts för 1997-1998.
Of the US$ 400 million promised to the Chernobyl fund, US$ 178 million of fixed commitments have already been made for 1997-1998.