SV

tillämplig {adjektiv}

volume_up
Talmannen förklarade då att den inte var tillämplig på aktualitetsdebatten.
The President declared this not applicable to the topical debate.
Säkerhetsrådets resolution 1559 är inte tillämplig för Damaskus ännu.
The Security Council’s Resolution 1559 is not yet applicable to Damascus.
Tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II) (omröstning)
Law applicable to non-contractual obligations ("ROME II") (vote)
Denna EU-åtgärd är både proportionerlig och tillämplig.
This EU action is both proportionate and appropriate.
Mastersstudenter vid tekniska högskolan väljer tillämplig kurs i Studentportalen.
Masters’ students at the Institute of Technology, please select the appropriate course in the Student Portal.
Kommissionen kan bara se till att det finns tillämpliga regler.
The Commission can only ensure that appropriate rules exist.
tillämplig (även: relevant, saklig)
Alla tillämpliga åtgärder bör därför vidtas för att undvika denna orättvisa, utan nedskärningar i stödet till dessa områden.
Any pertinent measures should therefore be taken to avoid this injustice, without introducing funding cuts for these areas.

Användningsexempel för "tillämplig" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishMen denna teori kan väl ändå knappast vara tillämplig på dagens situation i Europa.
But surely this theory can scarcely apply to the present situation in Europe.
SwedishÄven om den var tillämplig är jag inte säker på hur mycket längre den skulle ta oss.
This is a very important subject, which makes a real difference to our environment.
SwedishOm så vore fallet är ändringen ändå inte tillämplig förrän nästa session har inletts.
Even then, this amendment can only apply from the opening of the next part-session.
SwedishDetta är ett klassiskt fall där subsidiaritetsprincipen inte alls är tillämplig.
This is a classic case where the principle of subsidiarity is substantially inapplicable.
SwedishDärför är Jo Leinens synpunkt att punkt 4 är uppfylld inte tillämplig i det här fallet.
So, Mr Leinen's point that this satisfies paragraph 4 does not apply in this case.
SwedishFörordningen kommer att vara tillämplig på primärproduktionen, som är en stor smittkälla.
The regulation will apply to primary production - a major source of contamination.
SwedishJag anser att artikel 175 i fördragen är tillämplig på denna förordning.
I consider Article 175 of the common treaties applicable to this Regulation.
SwedishDenna förordning är emellertid tillämplig på arbetstagare som är gemenskapsmedborgare.
However, this regulation applies to workers who are Community nationals.
SwedishEnligt min uppfattning bör subsidiaritetsprincipen helt klart vara tillämplig här.
In my view the principle of subsidiarity should clearly apply here.
SwedishEU:s tullkodex är i princip tillämplig på handeln med alla icke-medlemsstater.
The Community Customs Code is, in principle, applicable to trade with all non-member countries.
SwedishFalklandsöarna är associerade till EU, och rättstatsprincipen skulle vara tillämplig.
The Falkland Islands is an associated territory to the Union and the rule of law would apply.
SwedishSäkerhetsrådets resolution 1559 är inte tillämplig för Damaskus ännu.
The Security Council’s Resolution 1559 is not yet applicable to Damascus.
SwedishDärför fördubblades nästan anslaget för 2008 med n + 3-regeln tillämplig 2011.
 DI is very high and fully in accordance with the forthcoming Europe 2020 Strategy, where R &
SwedishTalmannen förklarade då att den inte var tillämplig på aktualitetsdebatten.
The President declared this not applicable to the topical debate.
SwedishSedan gäller det de övriga ändringarna av bestämmelserna om tillämplig lag.
Concerning the other amendments on the rules on applicable law.
Swedish—Hur avser kommissionen att ta itu med problemet inom ramen för tillämplig EU-lagstiftning?
—How is it addressing the problem within the framework of European legislation in this area?
SwedishTillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II) (omröstning)
Law applicable to non-contractual obligations ("ROME II") (vote)
SwedishDen europeiska arresteringsordern är då endast tillämplig för brott som förekommer på denna lista.
The European arrest warrant would then only apply to crimes which feature on this list.
SwedishTillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II) (debatt)
Law applicable to non-contractual obligations ("ROME II") (debate)
SwedishFrågan om en hållbar utveckling är inte bara tillämplig på städer.
The issue of sustainability does not only apply to towns and cities.

Synonymer (svenska) till "tillämplig":

tillämplig
tillämplighet