SV

tilläggs- {adjektiv}

volume_up
Vad gäller tilläggs- och ändringsbudgetar, har jag bara tre anmärkningar.
Regarding supplementary and amending budgets, I would like to make only three remarks.
Tilläggs- och ändringsbudgeten är bedrövlig läsning.
Mr President, the Supplementary and Amending Budget makes pitiful reading.
Detta är skälet till att ni har fått Wynnbetänkandet om tilläggs- och ändringsbudget 2.
Hence you have the Wynn report on Supplementary and Amending Budget No 2.
Den bedrövligaste delen av denna tilläggs- och ändringbudget utgörs av budgeteringen av fjolårets överskott.
The most depressing part of this year's additional budget is the budgeting of last year's surplus.
I detta sammanhang kommer man bl.a. att behöva fatta beslut om en extra tilläggs- och ändringsbudget för 2002.
In this connection, there will, among other things, be a need to adopt an additional supplementary and amending budget for 2002.
Den tilläggs- och ändringsbudget som behandlas nu innehåller två centrala frågor: budgeteringen av fjolårets överskott och ett nytt system för egna medel.
The additional budget under discussion contains two central issues: budgeting last year's surplus and the new system for own resources.

Användningsexempel för "tilläggs-" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishUppnåendet av detta avtal banade också väg för tilläggs- och ändringsbudgeten.
Getting that agreement also paved the way for the supplementary and amending budget.
SwedishVi har en tilläggs- och ändringsbudget med saldo, vi har ansvar också som budgetmyndighet.
We have a DAB balance; we also have responsibilities as a budgetary authority.
SwedishVad gäller tilläggs- och ändringsbudgetar, har jag bara tre anmärkningar.
Regarding supplementary and amending budgets, I would like to make only three remarks.
SwedishDetta är skälet till att ni har fått Wynnbetänkandet om tilläggs- och ändringsbudget 2.
Hence you have the Wynn report on Supplementary and Amending Budget No 2.
SwedishDet är ett ändringsförslag som hänvisar till 1998 års första tilläggs- och ändringsbudget.
It is an amendment which refers to the supplementary and amending budget No 1 of 1998.
SwedishTilläggs- och ändringsbudgeten är bedrövlig läsning.
Mr President, the Supplementary and Amending Budget makes pitiful reading.
SwedishFörslag till tilläggs- och ändringsbudget nr 1/1999, 3/1999 och 4/1999
Draft supplementary and amending budgets (SAB) 1/99, 3/99 and 4/99
SwedishRådets uppträdande i fråga om tilläggs- och ändringsbudget nr 1 och 3 var ingenting annat än skamligt.
The way the Council behaved over SAB 1 and 3 was nothing short of disgraceful.
SwedishDen första ändringsbudgeten, nr 1, är en tilläggs- och ändringsbudget för utvidgningen.
The first amending budget, No 1, is a supplementary and amending budget that relates to enlargement.
SwedishJag vill betona att det är önskvärt att tilläggs- och ändringsbudgeten snabbt antas.
I would like to underline the desirability of a rapid adoption of the supplementary and amending budget.
SwedishVi välkomnar det samarbete som har ägt rum i tilläggs- och ändringsbudget nr 4.
We welcome the cooperation that has gone on in SAB4.
SwedishNär det gäller tilläggs- och ändringsbudget nr 3, låter jag min kollega Fabra Vallés gå in djupare på den.
As for SAB 3, I will leave it to my colleague, Mr Fabra Vallés, to go into more detail.
SwedishDet finns dock två saker som bör sägas om tilläggs- och ändringsbudget nr 4.
However, two things need to be said about SAB4.
SwedishFörslag till tilläggs- och ändringsbudget (TÄB) för budgetåret 2000
Draft supplementary and amending budgets (SAB) for 2000
SwedishTilläggs- och ändringsbudgeten 2/2000 som är under behandling innehåller anslag för rådet och parlamentet.
2/2000 contains appropriations for the Council and for Parliament.
SwedishDet var faktiskt tack vare tilläggs- och ändringsbudget nr 1 som man hittade en lösning för konventets finansiering.
It was thanks to SAB 1 that a solution was found to finance the Convention.
SwedishDet gäller också i samband med tilläggs- och ändringsbudgeten, som alltid i budgetförfarandet.
That is as much the case as regards the Supplementary and Amending Budget as it is in the Budget procedure.
SwedishÅ ena sidan har vi en tilläggs- och ändringsbudget.
On the one hand, we have a Draft Supplementary and Amending Budget.
SwedishEn del av tilläggs- och ändringsbudgeten är 150 miljoner ecu till avsnitt I i budgeten.
Mr President, part of the supplementary and amending budget is ECU 150m for Section I of the budget.
SwedishJag säger det med stor sorgsenhet, för rådet förtjänar kritik för tilläggs- och ändringsbudget nr 1 och 3.
I say that with a lot of sadness because the Council deserves to be criticised over SAB1 and SAB3.