SV

till {adjektiv}

volume_up
till (även: kvar, framåt, vidare, )
Det var fråga om att lägga till en hänvisning till en internationell skatt på koldioxidutsläpp.
The intention was to add a reference to a worldwide tax on CO2 emissions.
Därför skulle jag vilja vädja till er att uppmana kommissionen till största möjliga öppenhet.
So I appeal to you to urge the Commission to the greatest possible openness on this issue.
Nästa punkt på föredragningslistan är gemensam debatt om hjälp till återuppbyggnad.
The next item is the continuation of the joint debate on aid for reconstruction.
EN

till {substantiv}

volume_up
1. brittisk engelska
The scandal is not that someone has had their fingers in the till.
Skandalen är inte att någon försnillat pengar ur kassan.
Hur mycket har du i kassan nu?
The knowledge-skill-till chain is encountering increasingly strong competition worldwide and requires even more intelligent organisation.
Kedjan av kunskap-färdighet-kassa står inför allt starkare konkurrens från hela världen och kräver ännu intelligentare organisation.

Synonymer (svenska) till "till":

till
Swedish

Synonymer (engelska) till "till":

till

Användningsexempel för "till" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishMina kolleger har utnämnt mig till ständig föredragande för humanitära åtgärder.
My colleagues have nominated me as permanent rapporteur for humanitarian action.
SwedishDetta beslut skulle även leda till illojal konkurrens mellan transportföretagen.
This decision would also lead to unfair competition between transport companies.
SwedishFrån fall till fall utfaller skillnaden för övrigt inte alltid i samma riktning.
Moreover, it does not always work the same way and depends on the circumstances.
SwedishJag skulle vilja framföra en personlig ursäkt till parlamentet.
Mr President, I wish to make a short personal statement of apology to the House.
SwedishVid vårt sökande efter de riktiga lösningarna är det många som varit till hjälp.
In our search to find the right solutions, many people have given us their help.
SwedishJag tror att det till och med är av vikt för, på längre sikt, EU: s legitimitet.
I think in fact that it is important in the long run for the Union's legitimacy.
SwedishEr anmärkning kommer att noteras och detta kommer att rättas till i protokollet.
Your comments will be taken into account and the Minutes will be duly corrected.
SwedishHär väljer du ett datafält som du vill se kolumninformation till eller redigera.
Here select a data field on which you want to see column information or to edit.
SwedishVi behöver uppmuntra till, stimulera, skydda och belöna skapande och innovation.
We need to encourage, stimulate, protect and remunerate creation and innovation.
SwedishDet gläder mig att vi äntligen har tagit initiativ till att diskutera Moldavien.
I am satisfied that we are finally taking the initiative and discussing Moldova.
SwedishDroger som odlas och produceras i Afghanistan letar sig fram till Europas gator.
Drugs grown and produced in Afghanistan find their way to the streets of Europe.
SwedishDetta uppfattas i sin tur av invandrarna som en inbjudan till ” donatorländer ”.
In turn, this is perceived as an invitation by immigrants in ‘ donor’ countries.
SwedishDe nya kunskaperna är den huvudsakliga anledningen till de tekniska ändringarna.
Indeed, new findings constitute the main reason for technological modifications.
SwedishDe danska socialdemokraterna har i dag röstat ja till betänkandet av Oostlander.
The Danish Social Democrats have today voted in favour of the Oostlander report.
SwedishDe har sagt "nej" till att flytta den demokratiska kontrollen ur folkets händer.
They have said "no" to removing democratic control from the hands of the people.
SwedishJag tänker på doktorer och sköterskor från Malawi i Storbritannien till exempel.
I am thinking of doctors and nurses from Malawi who are in the UK, for example.
SwedishVi har inte fått någon förklaring till de 12 procent som ni nämnde, herr Kallas.
We have not been given an explanation of the 12% that you mentioned, Mr Kallas.
SwedishLåt denna strategi bli en verklig ny början till en hållbar utveckling i Afrika.
Let this strategy be a genuine new start for sustainable development in Africa.
SwedishFörslag till allmän budget 2008, ändrat av rådet (alla avsnitt) (undertecknande)
Draft general budget for 2008, modified by the Council (all sections) (signature)
SwedishJag vill gratulera föredraganden till ett väldigt bra och grundligt betänkande.
I should like to congratulate the rapporteur on a very good and thorough report.