"tidsperiod" - Engelsk översättning

SV

"tidsperiod" på engelska

SV tidsperiod
volume_up
{utrum}

tidsperiod (även: villkor, termin, term, ordbruk)
volume_up
term {substantiv}
Därför bör ingen uteslutas genom att man inför minimivillkor när det gäller ålder eller tidsperiod.
Accordingly, nobody should be excluded by imposing minimum conditions in terms of age or period of time.
I några medlemsstater tillämpas inte valperioder, utan en fast tidsperiod, eftersom valperioderna i medlemsstaterna varierar i längd.
In some Member States, they do not use the legislative term but a fixed period because the legislative terms in the Member States vary in length.
Dessutom är det nödvändigt att avsevärt förkorta den tidsperiod på tjugo år som Trips-avtalet fastslår för patentskydd för nödvändiga mediciner.
It is also a requirement that the twenty-year patent protection term specified in the TRIPS Agreement be considerably reduced for essential medicines.
tidsperiod (även: tidsspann)
volume_up
time span {substantiv}
Kommissionen gör dock allt den kan för att denna tidsperiod ska vara så kort som möjlig.
The Commission is, however, making every effort to keep this time span as short as possible.
Avtal om energiprestanda, genom vilka en kund köper en garanterad energibesparing, ger en hävstångsverkan när investeringen betalas tillbaka under en tidsperiod på två till femton år.
Energy Performance Contracting (EPC) whereby a customer purchases a guaranteed energy saving creates leverage as the investment is paid back over a time span of 2-15 years.

Synonymer (svenska) till "tidsperiod":

tidsperiod

Användningsexempel för "tidsperiod" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDessa åtgärder ska ha vidtagits till juli 2007, vilket är en relativt kort tidsperiod.
These measures would have to be met by July 2007, a relatively short space of time.
SwedishEn längre tidsperiod skulle kunna påverka kvinnornas återinträde på arbetsmarknaden.
A longer period of time could affect the reintegration of women into the labour market.
SwedishJag förstår inte heller vad den tidsperiod någon skickas ut har med gränsarbetare att göra.
Nor do I understand what periods of secondment have to do with frontier workers.
Swedish2.Inom vilken tidsperiod kan man räkna med att granskningsförfarandet avslutas?
2.Within what timeframe is the investigation expected to be completed?
SwedishOrdförande, denna dag markerar slutet på en tidsperiod och början på en ny.
Mr President, today marks the end of one era and the beginning of another.
SwedishTill varje tidsperiod hörde vissa behov och gemenskapen kunde bidra till att uppfylla dem.
In each period there were needs, and our Community was able to help meet them.
SwedishÖvervakning över en så kort tidsperiod är oförenlig med realtidsanalys.
Monitoring over such a short period of time is incompatible with real-time analysis.
SwedishDet är således inte ett nytt förslag utan det gäller att överbrygga en tidsperiod.
It is not, then, a new proposal but is concerned with bridging a particular period of time.
SwedishDe har haft en betydande tidsperiod på sig för att göra den bedömningen.
They have had a considerable period of time in which to make an assessment.
SwedishÄr det inte möjligt att minska lagringstiden till en rimligare tidsperiod?
Is it not possible to reduce their retention period to a more reasonable length of time?
SwedishUnder samma tidsperiod från 1970 till 1996 såldes i USA 3 630 verk.
In the same period, 1970 to 1996, 3630 such works were sold in the United States.
SwedishProducenterna ges tid att under en längre tidsperiod ställa om sin produktion.
Holdings will have time to change their production methods over a fairly long period of time.
SwedishJag tycke att vi trots allt har kunnat klara av den här frågan inom en mycket rimlig tidsperiod.
I think we have been able to conclude this case within a very reasonable period.
SwedishJag skulle kunna diskutera en kortare tidsperiod om kommissionen också samtycker.
I might perhaps be able to discuss a shorter period of time if, of course, the Commission agrees.
SwedishMan kommer att tillhandahålla detta stöd under en tidsperiod på två och ett halvt år.
It will provide this support over a period of two-and-a-half years.
SwedishJag håller med om att kommissionen bör utföra sina skyldigheter inom en rimlig tidsperiod.
I agree that the Commission should carry out its duties within a reasonable period of time.
SwedishUnder denna tidsperiod importerades hundratusentals ton köttprodukter på ett säkert sätt.
During that time hundreds of thousands of tonnes of fresh-meat products were safely imported.
SwedishMan kommer att tillhandahålla detta stöd under en tidsperiod på två och ett halvt år.
We are interested in doing everything possible in this area.
SwedishParlamentet behöver inte heller upprätthålla respekten för dessa åtaganden under en längre tidsperiod.
Nor does Parliament have to enforce these commitments over a longer period of time.
SwedishLandet kommer också att vara föremål för internationell kontroll under en icke fastställd tidsperiod.
It will also remain subject to international control for an undefined period of time.