SV

tid {utrum}

volume_up
1. allmänt
tid (även: gång, tids-, tempo, taktart)
volume_up
time {substantiv}
När det är tid för förändring är det tid för förändring och den tiden är nu.
When it is time for change then it is the time for change and that time is now.
Det finns tid för en ratificering, även om vi behöver extra tid - låt oss ta denna tid.
There is time for ratification, even if we need extra time, let us take that time.
Mindre tid till omröstningar, mindre tid till oomstridda ärenden, mer tid till politiska debatter.
Less time for voting, less time for undisputed matters, more time for political debate.
tid (även: säsong, årstid)
Dessutom är tiden knapp, för lekperioden inleds i mitten av denna månad.
And time is short, because the spawning season starts in the middle of this month.
Därvid viftas i tid och otid med Bosmandomen och kontrakt bryts under en pågående idrottssäsong, så att säga i Bosmandomens namn.
The Bosman ruling is generally bandied about and contracts are broken mid-season supposedly on the basis of it.
Det tar tid, men jag måste, och bara vara närvarande.
And so I was there on three occasions, different seasons.
tid (även: kort period)
volume_up
spell {substantiv} (a short period of time)
Det är hög tid att detta formuleras uttryckligen i en bindande text.
It is high time this was spelt out in a binding text.
Håller författarna fast vid resolutionen eller lyssnar de på mitt råd, som jag redovisat i detalj, att denna bör hållas tillbaka under en månads tid?
Are the authors maintaining the resolution or taking my advice, which I spelled out in detail, that this should be withdrawn for a month?
Förkastandet av förslaget till direktiv om uppköpserbjudanden ger för lång tid dödsstöten till varje seriöst försök till harmonisering av finansiella tjänster i Europeiska unionen.
The rejection of the proposed directive on takeover bids will spell the end of any serious attempts to harmonise financial services in the European Union for a long time to come.
Och en tid av vrede och hämnd att fylla natten.
And a tide of anger and retribution will spill out into the night.
Det är ont om tid att vända den utvecklingen.
There is very little time left to reverse that tide.
Detta kan inte ersätta europeiska ramdirektiv, men åtminstone hjälpa till att överbrygga tiden tills dess att det blir nödvändigt att genomföra dem.
It cannot replace European framework directives, but it can help to tide us over the period required for their adoption.
2. "period, epok"
Vi lever i en modern tid med moderna slagord och förhoppningsvis med en modern fred.
We are living in a modern age with modern slogans and hopefully with a modern peace.
Endast ett enat EU är starkt och konkurrenskraftigt i en tid av snabb globalisering.
Only a united Europe is strong and competitive in an age of rapid globalisation.
Vi lever under en tid då frågan om terrorism har fått internationella dimensioner.
We live in an age in which terrorism operates on an international scale.

Användningsexempel för "tid" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi kommer att behöva lägga mycket tid och arbete på detta de närmaste månaderna.
We will need to put much of our time and energy into this in the coming months.
SwedishVi hade mycket kort tid på oss att utarbeta betänkandet och hålla överläggningar.
We had a very tight deadline for producing the report and holding consultations.
SwedishTvärtom, under en lång tid blev inte ens självaste Europaparlamentet informerat.
On the contrary, for a long time even the European Parliament was not informed.
SwedishDet finns konkurrens på pipelineområdet – det fanns det redan på monopolens tid.
There is competition in pipelines; there already was when the monopolies existed.
SwedishVi frågar också hur den tänker fördela den tillgängliga budgeten i tid och rum.
We also ask how it intends to distribute the available budget in time and space.
SwedishVi har inte mycket tid på oss att kräva reformer av Kroatien före anslutningen.
We have a short window of opportunity to urge reform on Croatia before accession.
SwedishVi bör ta oss tid att göra det även om Daniel Cohn-Bendit känner sig stressad.
We should take the time to do that, even if Mr Cohn-Bendit feels under pressure.
SwedishDet är utan tvivel ett av de allvarligaste och mest avskyvärda brotten i vår tid.
It is undoubtedly one of the gravest and most heinous criminal acts of our times.
SwedishVi tycker inte att detta är rätt tid att skicka positiva signaler till Turkiet.
It is our belief that this is not the time to be sending Turkey positive signals.
SwedishBudgetmyndigheten har tagit all denna tid på sig att frigöra de utlovade medlen.
The budgetary authority has taken all this time to release the promised funds.
SwedishVi har mindre och mindre tid och slukar turistattraktion efter turistattraktion.
We have less and less time, and so we devour one tourist attraction after another.
Swedish(EN) Det är hög tid för detta nästa steg innan nya obestämda dokument läggs fram.
It is high time for this next step now before new unattributed documents surface.
SwedishNi kan lägga ned er ordförandeklubba nu, herr talman, för jag har avslutat i tid.
You can put your gavel down now, Mr President, because I have finished on time.
SwedishJag menar, det är så mycket att göra, och han har inte råd att förlora något tid.
I mean, there's so much work to be done, and he can't afford to lose that time.
SwedishAlla fick tid och möjlighet att uttrycka sina åsikter och lämna sina kommentarer.
Everyone had the time and the opportunity to express their opinions and comments.
SwedishDet kan inte finnas någon lämpligare tid att opponera sig än under en valkampanj.
There can be no more important time to oppose than during an election campaign.
SwedishBlott att identifiera den tredje parten kan ofta ta lång tid och vara tidsödande.
The mere identification of the third parties is often lengthy and time-consuming.
SwedishDet är därför hög tid för beslutsamma åtgärder på både nationell nivå och EU-nivå.
It is, therefore, high time for determined action at both national and EU level.
SwedishDetta har tagit lång tid på grund av Tysklands katastrofala hantering av krisen.
This has been slow to happen due to Germany's disastrous management of the crisis.
SwedishDet här året är rätt tid för att visa exakt vad parlamentet kan och inte kan göra.
This year is the time to demonstrate exactly what Parliament can and cannot do.

Synonymer (svenska) till "tid":

tid