SV

test {neutrum}

volume_up
test (även: prov, prövning, skrivning, tenta)
volume_up
test {substantiv}
Proportionalitetstestet är inte ett politiskt test, utan ett rättsligt test.
The proportionality test is not a political test; it is a legal test.
Om din databas t.ex. heter TEST raderar du katalogen C:AdabasSqlWrkTest.
If you have named your database TEST for example, you would delete the directory C:AdabasSqlWrkTest.
Skriv texten " Test " i cell A1 och texten "test " i cell B1.
Enter the text ' Test ' in cell A1; enter the text ' test ' in B1.
De kommer att utgöra ytterligare ett test av landets demokrati.
This will be another check on democracy in the country.
Det är uppenbart att vi behöver en slags kvalitetskontroll av de laboratorier som kontrollerar testerna.
It is clear that we need some kind of quality control of the laboratories which check the tests.
Jag skulle därför vilja vara för att Europeiska kommissionen testar medlemsstaterna framför allt med avseende på deras oberoende.
I would thus like to see the European Commission looking at inspection services in the Member States and primarily checking their independent status.
. ~~~ Det var ett test på hur mycket information en mänsklig hjärna kan absorbera.
But I love that one, because that was an experiment about how much information one human brain could absorb.
Å andra sidan testar man hur varje enskilt ämne inverkar om det intas separat.
On the other hand, these experiments assess the effect of each substance taken in isolation.
Jag frågar mig först om Italien, även om det har strategisk betydelse för Europa, är bästa platsen för experiment, test eller träning för krigs- eller militärfordon.
Firstly, I wonder whether Italy, despite it being strategically important in Europe, is the best place to carry out military experiments, tests or even training.
test (även: tuva, tofs, kalufs)
volume_up
tuft {substantiv}
EN

test {substantiv}

volume_up
1. allmänt
test (även: check, experiment, tuft)
The proportionality test is not a political test; it is a legal test.
Proportionalitetstestet är inte ett politiskt test, utan ett rättsligt test.
If you have named your database TEST for example, you would delete the directory C:AdabasSqlWrkTest.
Om din databas t.ex. heter TEST raderar du katalogen C:AdabasSqlWrkTest.
Enter the text ' Test ' in cell A1; enter the text ' test ' in B1.
Skriv texten " Test " i cell A1 och texten "test " i cell B1.
Yet today we too are faced with a test, namely a test of our solidarity.
I dag står även vi inför en prövning, nämligen ett prov på vår solidaritet.
   Is this key issue not a sort of litmus test for the adaptability of the Union?
   – Är inte denna nyckelfråga något av ett avgörande prov för unionens anpassningsförmåga?
It is a crucial test of the sincerity of our declarations and we must not flunk it.
Det är ett avgörande prov på ärligheten i våra förklaringar och vi får inte misslyckas.
Yet today we too are faced with a test, namely a test of our solidarity.
I dag står även vi inför en prövning, nämligen ett prov på vår solidaritet.
The terrorist threat is a test for European integration.
Det terroristiska hotet är en prövning för den europeiska konstruktionen.
This is the real test of how serious you are about the principles of subsidiarity.
Det här är en verklig prövning på hur pass seriösa ni är när det gäller subsidiaritetsprincipen.
2. "a medical examination"
At the same time, a timetable should be set for the testing of existing substances.
Samtidigt bör man ange en tidsplan för undersökning av redan befintliga ämnen.
They have been banned for some considerable time, during which nitrofen has not once been tested for.
Under hela den tiden har ingen undersökning gjorts för att söka efter nitrofen.
Therefore, I think that a kind of stress test, an investigation, is needed into the application of European legislation and whether this has been carried out correctly.
Det krävs någon form av stresstest, en undersökning, för att utreda om gemenskapslagstiftningen tillämpats och genomförts på rätt sätt.
3. "concrete"
test (även: try-out)
volume_up
utprovning {utr.} (konkret)
We can accept experiments on animals for the development and testing of essential medicines.
Vi kan godta dessa djurförsök för utveckling och utprovning av nödvändiga mediciner.

Användningsexempel för "test" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDetta är ett viktigt test av EU:s yttre politik i Lissabonfördragets nya värld.
This is a major test of EU foreign policy in the new world of the Lisbon Treaty.
SwedishEtt systematiskt test förhindrar allt bedrägeri och möjliggör bättre garantier.
Systematic testing precludes fraud and makes it possible to offer better guarantees.
Swedish(Skratt) Nu kommer - ett litet test som jag tycker ni skall testa på någon fest.
(Laughter) Now this is a -- it's a little test I encourage you to try out at a party.
SwedishParlamentsvalet den 28 november kommer att bli ett avgörande test för Moldavien.
The parliamentary elections on 28 November will be a big test for Moldova.
SwedishÄven om jag är positiv till HPV-test kan jag tyvärr inte stödja ändringsförslag 34.
Sadly, although I am supportive of HPV tests, I cannot support Amendment 34.
SwedishJag vill att du ringer två gånger om dan`, och du får inte missa mer än ett test.
I want you to call me twice a day, and you do not miss more than one test!
SwedishVi behöver de test och det standardarbete som utförs på Ispra och på andra ställen.
We need the testing and standards work that is done in Ispra and elsewhere.
SwedishDärför sade jag i mina inledande kommentarer att detta är ett test för EU.
That is why I said in my introductory remarks that this is a test for Europe.
SwedishDetta sker tillsammans med våra partners inom avancerad test- och teknikutveckling.
This strengthens our industry partners in advanced testing and technology development.
SwedishHelsingforsmötet är därvidlag ett test för Europas nuvarande ledarskap.
The Helsinki Summit is, in that respect, a test for Europe's present leadership.
SwedishHelsingforsmötet är därvidlag ett test för Europas nuvarande ledarskap.
The Helsinki Summit is, in that respect, a test for Europe' s present leadership.
SwedishEtt test på institutionernas förmåga att ta hänsyn till nationernas vilja.
A test of the ability of the institutions to take account of the will of the nations.
SwedishKommissionen beräknar denna potentiella effekt i ett test för att pröva allmänintresset.
The Commission is calculating this potential impact under the public interest test.
SwedishKinapolitiken blir därför en test på EU:s trovärdighet i frågor om mänskliga rättigheter.
Policy on China is therefore a test of the EU’s credibility on human rights issues.
SwedishAtt skapa någonting helt nytt är svårt och det är vårt europeiska test.
Creating something completely new will be difficult and that is our test in Europe.
SwedishOch han drog ned hela medelvärdet, och förstörde signifikansen i mitt statistiska test.
And he pulled the whole mean down, destroying my statistical significance of the test.
SwedishDessa kliniker är den enda plats dit man kan vända sig för att göra ett hiv/aids-test.
These clinics are the only place people can go to be tested for HIV-AIDS.
SwedishDetta kommer att bli ett test av Europaparlamentets administrativa disciplin.
This will be an indication of Parliament’s administrative discipline.
SwedishEn förbättring av vetenskapliga test och av samordningen på nivån ...
Therefore, improving scientific tests and also coordination at the level ...
SwedishProportionalitetstestet är inte ett politiskt test, utan ett rättsligt test.
The proportionality test is not a political test; it is a legal test.