SV

tendens {utrum}

volume_up
Det har funnits en tendens att polarisera ståndpunkterna beträffande Kroatien.
There has been a tendency to polarize views with regard to Croatia.
Denna tendens kommer till uttryck i några ändringsförslag, som vi kommer att förkasta.
This tendency arises in some of the other amendments, which we shall be rejecting.
En tendens till protektionistisk praxis skadar redan EU-företagen.
A tendency to protectionist practices is already hurting EU businesses.
tendens (även: trend, innegrej)
volume_up
trend {substantiv}
Gemenskapens uppgifter om arbetsmiljön pekar på en allmänt förbättrad tendens.
Community data on health and safety at work reveal a general trend towards improvement.
Ordförandeskapets strategidokument ändrar inte denna tendens.
The presidency's strategic document does nothing to alter this trend.
 Finns denna tendens till ökad brottslighet även i andra medlemsstater?
 Can the trend towards increasing crime rates also be seen in other Member States?
Under det andra halvåret 2008 fanns det en farlig tendens till protektionistiska inrikespolitiska åtgärder inom EU.
During the last half of 2008 there was a dangerous drive for some protectionist internal measures in the European Union.
Detta hänger samman med många förares tendens att köra mer vårdslöst i tredjeländer än i sina hemländer, eftersom de är mindre rädda för åtal.
This is associated with the tendency of many drivers to drive more recklessly in third countries than in their home countries as they are less fearful of criminal prosecution.
Men jag har en naturlig tendens att tro på allt ni säger.
On the other hand, I have a natural inclination to believe everything you say.
Jag inser också att vi förmodligen måste göra något i samband med kommissionens tendenser att åternationalisera konkurrensavgöranden och lägga tillbaka dem på den nationella nivån.
I am also aware that we are probably also going to have to do something about the European Commission's inclination to renationalise competition decisions and transfer them back to national level.
tendens (även: benägenhet, böjelse, böjning)
Det ska bli val i Ukraina också, ett land som redan har visat pro-europeiska tendenser.
Elections are also due to take place in Ukraine, a country that has already shown its pro-European leanings.
Kammaren missar inga tillfällen till att påpeka dessa tendenser, med en viss klumpighet och upprepning, men också med en viss oroande kortsynthet.
Parliament never fails to point out such shortfalls, sometimes displaying certain heavy and recurrent leanings, but also some worrying short-sightedness.
På samma sätt kan man inte annat än frukta det faktum att alltför starka nationalistiska tendenser fortfarande håller i sig bland somliga ledare och delar av allmänheten i kandidatländerna.
Similarly, the persistence of the excessively nationalist leanings of certain leaders and the general public in the candidate countries is something which we can only contemplate with fear.
Vi, de nya länderna, anslöt oss till EU utan att veta att en sådan tendens skulle uppstå – rörelsen mot skatteharmonisering.
We, the new countries, joined the European Union without knowing that there would be such a tendency today – the movement towards tax harmonisation.
Det finns två tendenser i de föreliggande två förslagen som är avgörande för våra grupper, för mig personligen och för den rörelse jag företräder i Danmark.
There are two trends in the two proposals we are considering which are decisive for our group, for me personally and for the movement I represent in Denmark.
Numera har de moderata politiska tendenserna bland kosovoalbanerna visat att de är beredda att underteckna ett avtal.
In the meantime, the moderate political movements of the Kosovar Albanians have stated that they are willing to sign the agreement.

Användningsexempel för "tendens" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDe har en tendens att bita varandra, ofta helt kraftfullt och vanligen i ansiktet.
They tend to bite each other, often quite ferociously and usually on the face.
SwedishEU får inte gynna denna tendens ytterligare genom systemet med ”blå kort”.
The EU must not give further impetus to this trend with the 'Blue Card' scheme.
SwedishVanligtvis har vår kultur haft en tendens att se bakåt och romantisera det förflutna.
Most of our cultural heritage has tended to look backward, romanticizing the past.
SwedishDenna tendens kommer till uttryck i några ändringsförslag, som vi kommer att förkasta.
This tendency arises in some of the other amendments, which we shall be rejecting.
SwedishDetta är givetvis en mycket välkommen tendens från parlamentet gentemot kommissionen.
This is, of course, a very welcome tendency from Parliament towards the Commission.
SwedishDetta är en generell tendens, som varken besparar Rhône-Alpes eller Alsace.
This is a generalised tendency, sparing neither the Rhône-Alpes, nor Alsace.
SwedishGemenskapens uppgifter om arbetsmiljön pekar på en allmänt förbättrad tendens.
Community data on health and safety at work reveal a general trend towards improvement.
SwedishDenna tendens är så besvärande att jag på intet sätt kan stödja avtalet.
This trend is so disturbing that there is no way that I can support the agreement.
SwedishJag tror snarare att partierna ofta har en tendens att ta sig själva på för stort allvar.
Rather I think that parties often tend to take themselves particularly seriously.
SwedishVi måste akta oss för, att detta inte blir till en hämmande tendens för vissa regioner.
We must ensure that this does not turn into a disastrous trend for certain regions.
SwedishDet är en fråga som Europeiska kommissionen generellt har tendens att undervärdera.
It is an issue to which the European Union generally tends to pay too little attention.
Swedish Finns denna tendens till ökad brottslighet även i andra medlemsstater?
 Can the trend towards increasing crime rates also be seen in other Member States?
SwedishJag välkomnar även de senaste årens tendens mot att gradvis öka anslagen.
I also welcome the trend in recent years towards gradually increasing appropriations.
SwedishVarje undantag på dessa områden kommer ofelbart att ha en tendens att bli oändliga.
Budgetary and fiscal policy are particularly sensitive areas of political responsibility.
SwedishDenna tendens fortsätter när det gäller tillgång till grundläggande och högre utbildning.
This trend continues where access to basic and higher education is concerned.
SwedishI dagens Europa har piloterna en tendens att ta avstånd från detta nya slags ansvar.
In Europe today, pilots tend to reject this kind of new responsibility.
SwedishVarje undantag på dessa områden kommer ofelbart att ha en tendens att bli oändliga.
Any exceptions in these areas will inevitably tend to be never-ending.
SwedishDet utgör bara ytterligare ett exempel på den tendens som finns till att militärisera EU.
It is just further evidence of the tendency towards militarising the European Union.
SwedishVi måste dock erkänna att det också finns en tendens mot protektionism.
However, we have to acknowledge that there is also a tendency towards protectionism.
Swedish(PT) Gemenskapens uppgifter om arbetsmiljön pekar på en allmänt förbättrad tendens.
(PT) Community data on health and safety at work reveal a general trend towards improvement.

Synonymer (svenska) till "tendens":

tendens