"talang" - Engelsk översättning

SV

"talang" på engelska

SV

talang {utrum}

volume_up
talang
volume_up
talent {substantiv} (a natural ability, a gift)
Parlamentsledamöterna har påpekat det med stort engagemang och stor talang.
Some honourable Members have said this with a great deal of commitment and much talent.
Se er omkring i det här rummet -- rummet all denna kunskap, energi, talang och teknik.
Look around in this room -- all this knowledge, energy, talent and technology.
Frågan om talang och artistisk kvalitet ifrågasätts inte. Jag bara...
I am not disputing their talent or artistic quality, just...
Denna lagstiftning skall uppmuntra arbetsgivare att sträva efter att använda talang, förmåga och erfarenhet hos alla människor i vårt samhälle.
This legislation will encourage employers to seek to use the talents, the ability, the experience of all people in our society.
Detta är oerhört viktigt, och jag anser att er vice ordförande, Margot Wallström, har den talang och förmåga som krävs för att nå ut till människor.
That is incredibly important, and I believe that your Vice-President, Margot Wallström, has the required talents and ability to communicate.
(Skratt) (Applåder) Ni vet, för mig, är mänskliga samhällen beroende av diverse talanger, inte en singel uppfattning av förmåga.
(Laughter) (Applause) You know, to me, human communities depend upon a diversity of talent, not a singular conception of ability.
talang (även: gåva, present, begåvning, donation, skänk)
volume_up
gift {substantiv}
Till och med de som inte begick självmord- -tycks ha fördärvats av sin talang.
And even the ones who didn't literally commit suicide seem to be really undone by their gifts, you know.
You got a great gift, son.
You have a dark gift, Sarah Baker.
Musikens försonande kraft förde honom tillbaka till en musikerfamilj som förstod honom, som såg hans talang och respekterade honom.
The redemptive power of music brought him back into a family of musicians that understood him, that recognized his talents and respected him.

Användningsexempel för "talang" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishSe er omkring i det här rummet -- rummet all denna kunskap, energi, talang och teknik.
Look around in this room -- all this knowledge, energy, talent and technology.
SwedishParlamentsledamöterna har påpekat det med stort engagemang och stor talang.
Some honourable Members have said this with a great deal of commitment and much talent.
SwedishAlla har någon sorts talang, i någon utsträckning, inom något område.
Everyone has a talent to some extent, in a special way, of a different kind.
SwedishFör när man skall bedöma talang och potential... då, min vän, är det du som är en amatör!
Because when it comes to judging talent and potential... you, my friend, are an amateur!
SwedishKreativitet bygger på uppfinningar och talang, på en inspirerad (eller åtminstone en bra) idé.
Creativity is based on invention and talent, on an inspired (or at least a good) idea.
SwedishTill och med de som inte begick självmord- -tycks ha fördärvats av sin talang.
And even the ones who didn't literally commit suicide seem to be really undone by their gifts, you know.
SwedishNär FBl insåg denna unga dams talang så ringde de upp mig.
When the FBl realized the young lady's potential...... they gave me a call.
SwedishFrågan om talang och artistisk kvalitet ifrågasätts inte. Jag bara...
I am not disputing their talent or artistic quality, just...
SwedishJag är säker på att ni håller med mig om att hon är en stor talang.
I am sure you will agree with me that she is a great talent.
SwedishJag kände inte till att ni hade en sådan talang för rapsodi.
I was unaware that you possessed such a talent for rhapsody.
SwedishFinns det något personligare än produkten av människors talang, skapandet av något förnyande?
Is there anything more personal than the product of human talent, the creation of something which rejuvenates.
SwedishVi har inte råd att låta deras talang gå till spillo.
We cannot afford to allow their talents to go to waste.
SwedishDär finns verklig talang och stark kompetens i beredskap.
It has real talent and deep reserves of competence.
SwedishNi har verkligen talang, men vilken sak tjänar ni?
You have a prodigious talent, but what do you use it for?
SwedishEn öppen ekonomi som låter varje person ge uttryck för sin talang är en innovativ och hållbar ekonomi.
A transparent economy that allows each person to express their talents is an innovative and sustainable economy.
SwedishDet är verkligen brist på trovärdig talang.
There is truly a paucity of veridical talent in the world.
SwedishAtt skapa arbetstillfällen är det enda sättet att förhindra att unga EU-medborgare slösar bort sina möjligheter och sin talang.
Job creation is the only way of preventing young Europeans wasting their opportunities and talents.
SwedishVi litar på att er erkänt politiskt demokratiska talang hjälper oss att finna en tillfredsställande lösning för alla.
We trust that your well-known democratic disposition will help to find a satisfactory solution for all of us.
SwedishUngefär en månad senare, var jag på min dotters föreställning -- förstaklassare, inte så värst mycket talang... ...än.
About a month later, I was at a performance by my daughter -- first-grader, not much artistic talent ... ... yet.
SwedishLiksom i alla verk - religiösa eller inte, och bortsett från konstnärens talang - är bilden tvådimensionell.
As in every painting - religious or not, and notwithstanding the talent of the artist - the object presents as two-dimensional.

Synonymer (svenska) till "talang":

talang