"tala tydligt" - Engelsk översättning

SV

"tala tydligt" på engelska

SV tala tydligt
volume_up
{verb}

tala tydligt (även: leda, artikulera, uttala, tala)

Användningsexempel för "tala tydligt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishVi måste mycket tydligt tala om vad som avses med individens särskilda meriter.
We must say very clearly what is meant by the specialist competences of the individual.
SwedishVi måste tala tydligt och med övertygelse till väljarna om detta resultatens Europa.
We have to speak clearly and with conviction to the electorate about this Europe of results.
SwedishVi kräver att kommissionen utan dröjsmål tydligt ska tala om var den står i denna fråga.
We demand that the Commission should not delay in clearly stating where it stands on this.
SwedishJag vill att ni ska klart och tydligt ska tala om för mig: Kommer MON 863 att omprövas?
I would like you to tell me, Mr Kyprianou, in no uncertain terms: will MON 863 be reassessed?
SwedishVi måste mycket tydligt tala om vad som avses med individens särskilda meriter.
Secondly, the third language into which the MobiliPass can be translated must be a widely spoken language.
SwedishDet är av yttersta vikt att vi fortsätter tala ett tydligt språk.
It is very important to keep to a high level of linguistic clarity.
SwedishFör att nå resultat måste Europeiska unionen tala och agera tydligt och organiserat.
In order to succeed, the European Union will have to speak and act clearly and not in a disorganised manner.
SwedishJag ska mycket tydligt tala om vad min fråga handlade om.
I will state very plainly what I was getting at with my question.
SwedishAtt tydligt tala om för medlemsstaterna att detta är normal vilotid skulle också vara till stor hjälp.
Telling Member States in plain language that this is normal rest time would also be a great help.
SwedishDet är hög tid att vi börjar tala ärligt och tydligt.
It is high time that we began speaking honestly and clearly.
SwedishDe modiga människorna i Mellanöstern förtjänar att vi slutligen har modet att tala ett tydligt språk.
The courageous people in the Middle East deserve us finally having the courage to speak this clear language.
SwedishVi behöver också tala tydligt om de mänskliga rättigheterna.
We also need to speak clearly on human rights.
SwedishVi måste tala högt och tydligt om situationen i Kambodja nu, så att vi inte behöver göra det i framtiden.
We must speak out loud and clear on the situation in Cambodia now, so that we do not have to do so in the future.
SwedishLåt mig klart och tydligt tala om för er att detta inte kommer att hjälpa oss att lösa världens och samhällets problem.
Let me tell you, in plain terms, that this will not enable us to solve the world’s and society’s problems.
SwedishVi måste tala ett tydligt språk med Ryssland.
We must speak to Russia in clear language.
SwedishDet kommer antagligen att göra ont i medlemsstaterna men, herr kommissionär, tala nu om det tydligt för medlemsstaterna.
This will be painful in the Member States, but, Mr Commissioner, please emphasize this clearly to the Member States.
SwedishDärför bör vi tala tydligt och konkret.
So let us speak clearly and practically.
SwedishVi borde klart och tydligt tala om för amerikanerna att vi är beredda att göra detta, och att vi vill axla detta ansvar.
We should tell the Americans quite clearly that we are prepared to do this and that we want to shoulder this responsibility.
SwedishJag är väldigt glad över att höra er talatydligt till förmån för en kommissionsordförande från socialdemokraternas led.
I am very happy to hear you speak out so clearly in favour of a Commission President from the ranks of the social democrats.
SwedishJag vill klart och tydligt tala om för er: Det som jag här har lagt fram är förbundsregeringens och förbundskanslerns ståndpunkt.
Let me make it quite clear: what I have presented here is the approach of the German Government and the German Chancellor.