"tala" - Engelsk översättning


Menade du tåla
SV

"tala" på engelska

SV tala
volume_up
[talade|har talat] {verb}

Detta föranleder mig att tala på akronymanvändarnas vägnar, eller att tala för dem.
This leads me to speak on behalf of, or to speak for, those who use acronyms.
Den här eftermiddagen ska jag tala för dem som inte kan tala för sig själva.
I want this afternoon to speak for those who cannot speak for themselves.
Men de måste vara uppriktiga, inte slingra sig eller tala med kluven tunga.
But they must speak with honesty, not using double-speak or with forked tongues.
Det är omöjligt att tala om den enda berättelsen utan att också tala om makt.
It is impossible to talk about the single story without talking about power.
Vi måste tala med ryssarna, men vi måste också tala om Tjetjenien.
We have to talk to the Russians, but we also have to talk about Chechnya.
Att tala om energi är att tala om säkerhet och allmänhetens intressen.
To talk about energy is to talk about security and general interests.
Tala om för denna kammare om det stämmer, och om de i så fall måste konsolideras.
Tell this House whether this is the case and, if it is, they must be consolidated.
Kan kommissionsledamoten tala om för oss vilka fyra medlemsstater som inte är det?
Could the Commissioner tell us which four Member States are not in that situation?
Ja, jag kan tala om att det är den engelska versionen som är den gällande.
Yes, I can tell you that it is the English version which is the authoritative version.
Därför är det i mina ögon olämpligt att i förebyggande syfte tala om ökade budgetmedel redan nu.
I therefore think it inappropriate to be already, as a precaution, articulating demands for the replenishment of funds.
Därför är det inte längre rätt att tala om radio- och tv-bolag i allmänhetens tjänst som om debatten hölls på 70- eller 80-talet.
Therefore, it is no longer appropriate to talk about public service broadcasting as if this debate were being held in the 1970s or 1980s.
Som ni kanske kan tänka er så vill jag tala om public service-radio / TV-sändningar, eftersom detta i väldigt hög utsträckning utgör en del av medborgarskapet.
As you might imagine, I want to talk about public service broadcasting because it is very much a part of the infrastructure of citizenship.
Som ni kanske kan tänka er så vill jag tala om public service-radio/TV-sändningar, eftersom detta i väldigt hög utsträckning utgör en del av medborgarskapet.
As you might imagine, I want to talk about public service broadcasting because it is very much a part of the infrastructure of citizenship.
We must also remove the word 'race ' from our discourse.
We must also remove the word 'race' from our discourse.
Jag är förvånad över att höra vissa av er tala för att det nya fördraget skall träda i kraft tidigare.
Finally, turning to the question of transparency and consultation of Parliament, I am astonished to hear some of you plead for the premature entry into force of the new treaty.

Användningsexempel för "tala" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDet finns en del oro vad gäller innehållet och jag skall tala om det inom kort.
There are many concerns about content and I will refer to them in just a second.
SwedishJag är mycket glad att man för första gången börjar tala om detta i parlamentet.
I am very glad that this House, for the first time, is beginning to discuss them.
SwedishJag skulle vilja tala om att avtalet har undertecknats av den grekiska regeringen.
I should like to point out that the Greek Government has signed this convention.
SwedishKanske vi alltså måste tala om mera drastiska åtgärder för att minska arbetstiden.
Perhaps, therefore, we need to discuss more drastic reductions in working hours.
SwedishVi borde i stället tala om och tillämpa endast en budget baserad på verkliga behov.
We should be talking about and implementing only a budget based on actual needs.
SwedishJag hörde rent av med viss förvåning Ghilardotti tala om konsumenternas säkerhet.
I was even somewhat surprised to hear Mrs Ghilardotti mention consumer safety.
SwedishJag skulle helt kort vilja tala om den del som handlar om euron.
Mr President, I should like to comment briefly on matters related to the euro.
SwedishJag tror att detta medel är olämpligt, och vi kommer att behöva tala mer om detta.
I believe that this measure is inappropriate and will require further discussion.
SwedishJag skulle kunna tala i tjugo minuter till, men det tror jag vore för mycket.
I could continue for another 20 minutes, but I think that would be overdoing it.
SwedishJag ber om ursäkt för att jag sa att ni hade en minut på er att tala.
Mr Matsakis, I apologise for announcing that you had one minute's speaking time.
SwedishFör att tala klarspråk: vår värdefulla transatlantiska vänskap är inte enkelriktad.
Let me be clear: this crucial transatlantic friendship is not a one-way street.
SwedishFör att tala klartext, EG-domstolen kan inte upprätthålla respekten för stadgan.
In plain language, the European Court of Justice cannot enforce the Charter.
SwedishFör det första har jag inte försökt att undvika att tala om den regionala frågan.
The first is that I have not tried to avoid talking about the regional issue.
SwedishKan vi verkligen fortsätta att tala om ett gemensamt säkerhetsområde med Ryssland?
Can we really go on referring to a common area of security shared with Russia?
SwedishSkulle ni kunna tala om för oss exakt hur frågestunden kommer att organiseras nu?
Could you let us know exactly how Question Time is going to be organised now?
SwedishVi var tvungna att hindra Stauner från att tala för snabbt i början på debatten.
Mrs Stauner had to be stopped for speaking too fast at the beginning of this debate.
SwedishVi började med att tala om flygsäkerhet och nu går vi vidare till sjösäkerhet.
We began by speaking about air safety and now we are moving on to maritime safety.
SwedishFör att inte tala om andra nationer, som vi inte har vänskapliga relationer med!
Nor should nations with which we are not on friendly terms, needless to say!
SwedishJag är här i dag för att tala om ändringsbudgeten som vi har väntat så länge på.
Having given undertakings, it then left it to Parliament to deliver on them.
SwedishJag är tacksam om ni ville tala om på vilket sätt ni kommer att driva den frågan.
I would be grateful if you could explain how you intend to take that forward.