"takt" - Engelsk översättning

SV

"takt" på engelska

volume_up
takt {enb. sing.}
EN
SV

takt {utrum}

volume_up
1. allmänt
Behandlingskostnaderna för dessa sjukdomar ökar i alarmerande takt.
Expenditure on their treatment is increasing at an alarming rate.
Däremot uppvisar Bulgarien i dag en ekonomi som utvecklas i jämn takt.
Nevertheless, Bulgaria now has an economy which is developing at a steady rate.
Införlivandet av regelverket sker också i en tillfredsställande takt.
The acquis is also being implemented at a satisfying rate.
I takt med att vi lever längre måste vi också försäkra oss om att vi lever bättre och skröpligheten bland äldre människor måste hanteras.
As we live longer we also need to ensure that we live better and the infirmities of older people have to be addressed.
Det innebär också att vi måste se till att de som vill förverkliga sina EU-ambitioner kan göra detta i den takt och på det sätt som passar dem bäst.
It also means addressing the issue of allowing those peoples who want to do so to realise their ambitions of union at the pace and in the manner that are best suited to them.
I dag är jag övertygad om att detta är ett ämne som varje stat måste ta tag i, i sin egen takt, i förhållande till den politiska situationen och extremistiska partiers inflytande.
I am now convinced that this subject must be addressed by each Member State, at its own pace and depending on the political situation and on the influence of extremist parties.
takt (även: bar, grund, band, hinder, regel, stolpe, stång, bom, barr, krog)
volume_up
bar {substantiv}
Om energi- och klimatpaketet ska vara effektivt måste det vara i takt med den europeiska lagstiftningen.
To be effective, the energy and climate package must follow the beat of European legislation.
Och Cyperns hjärta har alltid slagit med europeisk takt.
Cyprus's heart has always beaten in time with Europe.
takt (även: rytm, slutvändning)
takt (även: hastighet, fart)
volume_up
clip {substantiv} [USA]
Lyckligtvis är detta någonting som kan förlåtas i Europaparlamentet - ytterligare ett tecken på dess sofistikering och takt.
Thankfully it is forgivable in the European Parliament - just one sign of its sophistication and grace.
takt
volume_up
tact {substantiv}
Han måste använda största möjliga politiska takt för att nå enhällighet.
He has to use maximum political tact in order to achieve unanimity.
Inrikesmässigt sett måste de hantera anhängarna till den dåliga förloraren, Viktor Janukovytj, med mycket takt och försoningsfull skicklighet.
Domestically, they will need to deal with the supporters of the bad loser, Mr Yanukovych, with much tact and reconciliatory skill.
takt (även: resa, resor, resande, gång, slag, bana, slaglängd)
Om jag under de kommande månaderna kan få med så mycket i förhandlingarna som Glenys Kinnock fick med under en och en halv minut så kommer jag att färdas i rask takt.
If in the coming months I can get as much negotiation in as Mrs Kinnock did in her one-and-a-half minutes, I will be travelling at a reasonable rate.
Kommissionens vetenskapliga kommitté om djurhälsa och djurens välbefinnande drog slutsatsen att djurens hälsa och välbefinnande minskar i takt med transportens längd.
The Commission decided that the best means to give effect to the outcome of this process was to propose travel times that would coincide with the travel and rest rules applicable to drivers.
takt (även: finess, list, finlir)
Vi måste utveckla förnybara energitillgångar i snabbare takt och spara energi.
We need to develop renewable energy resources at a faster pace and save energy.
Detta är inte rätt takt för införande av internationella standarder.
This is not a pace of adopting international standards.
Investeringarna i forskning och innovation har inte ökat i samma takt som BNP i EU.
Investment in research and innovation did not increase at the same pace as European GDP.
2. näringsliv
takt
volume_up
rate {substantiv}
Behandlingskostnaderna för dessa sjukdomar ökar i alarmerande takt.
Expenditure on their treatment is increasing at an alarming rate.
Däremot uppvisar Bulgarien i dag en ekonomi som utvecklas i jämn takt.
Nevertheless, Bulgaria now has an economy which is developing at a steady rate.
Införlivandet av regelverket sker också i en tillfredsställande takt.
The acquis is also being implemented at a satisfying rate.
3. musik
takt
volume_up
time {substantiv}
Följaktligen kan den inte alltid hålla den takt som fastlagts vid en viss tidpunkt.
Consequently, it cannot always maintain the cruising speed set at a particular time.
I takt med att tiden går blir det emellertid allt svårare att vara optimistisk.
As time passes, however, I am finding it harder to remain optimistic.
Vi skulle vilja ha en högre takt än 30 procent och mer än 30 procents sänkta avgifter.
What we would like to see is over 30 % off the tariffs, and in 30 % less time.
4. litteratur, poetiskt
takt (även: meter, versmått)
volume_up
meter {substantiv} [USA] [poet.]
takt (även: versmått)
volume_up
metre {substantiv} [GBR] [poet.]
Glaciärerna i bergskedjorna håller på att smälta, 85 procent av dem drar sig tillbaka i rask takt, i värsta fall flera tiotals meter årligen.
Glaciers are melting; 85 % of them are receding at a very fast rate, as much as several tens of metres a year at their worst.
Glaciärerna i bergskedjorna håller på att smälta, 85 procent av dem drar sig tillbaka i rask takt, i värsta fall flera tiotals meter årligen.
Glaciers are melting; 85% of them are receding at a very fast rate, as much as several tens of metres a year at their worst.

Användningsexempel för "takt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVisserligen uppstår det nya arbetstillfällen, men gamla försvinner i snabb takt.
New jobs are certainly being created, but the old ones are disappearing rapidly.
SwedishVi måste utveckla förnybara energitillgångar i snabbare takt och spara energi.
We need to develop renewable energy resources at a faster pace and save energy.
SwedishVi borde skämmas för att vi låter Iraks barn dö med en takt av 5 000 i månaden.
Shame on us for allowing the children of Iraq to die at the rate of 5 000 a month.
SwedishJag får inte den uppfattningen att den offentliga politiken förändras i samma takt.
I do not have the impression that public policies are changing at the same rate.
SwedishLåt oss gå framåt i lämplig takt och låt oss göra det i en fart som vi har råd med.
Let us move at a proper pace and let us take it at a speed which we can afford.
SwedishI takt med att fler får jobb kommer också arbetslivets villkor alltmer i fokus.
As more people take up employment, the focus on working conditions increases.
SwedishPå finansiella tjänsteområdet ser vi protektionismen öka i väldigt snabb takt.
In the financial services sector we are seeing protectionism increase very rapidly.
SwedishJag uppfattar inte att Dohaförhandlingarna utvecklas i den takt som ni påstår.
I do not see the Doha Round developing at the speed that you are suggesting.
SwedishRisken för en framtida olyckshändelse ökar i takt med att tillämpningsområdet vidgas.
The risk of a future accident is increasing since the field is expanding rapidly.
SwedishVi fortsätter till att börja med förhandlingarna med Cypern i oförminskad takt.
First of all, we shall continue the negotiations with Cyprus with no loss of momentum.
SwedishFöljaktligen kan den inte alltid hålla den takt som fastlagts vid en viss tidpunkt.
Consequently, it cannot always maintain the cruising speed set at a particular time.
SwedishI takt med att landet blev rikare dog sjukdomen ut och vaccineringen upphörde i 36 år.
As the country grew affluent it died out, and vaccination stopped for 36 years.
SwedishBudgeten är liten och utvecklas inte i takt med att Europeiska unionen utvidgas.
The budget is small, and is not keeping pace with the enlargement of the European Union.
SwedishI takt med att marknaden växer ökar intäkterna från hasardspel världen över.
Just as the market grows, so too do the general revenues from gambling in the world.
SwedishPå så sätt har de kunnat gå framåt i olika takt och / eller med olika mål.
This enabled them to advance at different rates and/ or with different objectives.
SwedishI vilken takt? I så snabb takt som möjligt bör den fortsätta och inte avstanna.
We want it to progress as quickly as possible, to continue and to be free of obstacles.
SwedishVi skulle vilja ha en högre takt än 30 procent och mer än 30 procents sänkta avgifter.
What we would like to see is over 30 % off the tariffs, and in 30 % less time.
SwedishLåt mig bara få påminna er om att gemenskapen rörde sig i takt med dessa händelser.
Indeed, let me just remind you: the Community was moving in concert with these events.
SwedishPolitik handlar naturligtvis också en del om känslighet och diplomatisk takt.
And sensitivity and diplomacy do, of course, have their place in politics.
SwedishDe måste fortsätta i samma takt tills de fullbordas på ett lyckosamt sätt.
These negotiations must continue until they have been successfully concluded.

Synonymer (svenska) till "takt":

takt
tak