"ta åt sig" - Engelsk översättning

SV

"ta åt sig" på engelska

SV ta åt sig
volume_up
{verb}

Liknande översättningar för "ta åt sig" på engelska

ta verb
åt preposition
English
äta verb
sig pronomen
AT substantiv
substantiv
English
tå- adjektiv
English

Användningsexempel för "ta åt sig" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishJag skulle kanske kunna tillägga, med all blygsamhet, att denna kammare kan ta åt sig äran av det.
I might add, with all modesty, that this House can take the credit for this.
SwedishDet finns ett talesätt i Förenade kungariket som säger att om man känner sig träffad skall man ta åt sig!
There is a saying in the United Kingdom that if the cap fits you should wear it!
SwedishJag förstår att det brittiska ordförandeskapet vill ta åt sig äran för detta.
I understand that the British Presidency of the Council wants to notch this up as a success for itself.
SwedishJag uppmanar rådet och kommissionen att ta åt sig de frågor som tas upp i Rocard-betänkandet.
I urge the Council and the Commission to take on board the issues raised in the Rocard report.
SwedishDet luxemburgska ordförandeskapet kan ta åt sig äran av en framgång som på intet sätt var given.
The Luxembourg Presidency can pride itself on a success which was by no means straightforward.
SwedishDärför är det förnuftigt att ta åt sig de kloka förslagen från utskottet för transport och turism.
It makes sense therefore to take up the wise suggestion of the Committee on Transport and Tourism.
SwedishKöpenhamnskonferensen kan ta åt sig äran för att ha skapat en klimatfond för utvecklingsländerna.
Copenhagen can take the credit for the establishment of the climate fund for the developing countries.
SwedishJag är också tacksam gentemot skuggföredragandena som kan ta åt sig en stor del av äran för dagens framgång.
I am also grateful to the shadow rapporteurs, who can take considerable credit for today's success.
SwedishDen europeiska vänstern har försökt att själv ta åt sig äran av idén med att införa en avgift på finanstransaktioner.
The European left tried to take sole credit for the idea of taxing financial transactions.
SwedishNu vill de till och med ta åt sig äran av de medaljer som varje enskild nationalstat vunnit där.
Even now they want to garner for themselves the glory that flows to each nation state from the medals won there.
SwedishJag välkomnar hennes intentioner, men frågan är naturligtvis om rådet kommer att ta åt sig något av det.
I applaud her intentions, but of course the question is whether the Council is going to take any notice.
SwedishEU kan ta åt sig en stor del av äran för att ha drivit på G20 och lagt fram idéer för gruppen.
The European Union can take a large share of the credit for giving the impetus to the G20 and feeding it with ideas.
SwedishSammanfattningsvis skulle jag vilja be alla ledamöter att ta åt sig den ideologi och tro som ligger bakom detta.
In conclusion, I would ask that all Members take to their hearts the ideology and the belief behind this.
SwedishKommissionär Bangemann kan gott ta åt sig detta.
Commissioner Bangemann should take this to heart.
SwedishPubliken kommer att ta åt sig det där direkt.
The audience will connect with that in a major way.
SwedishDet är fel av regeringarna att skylla dessa beslut på EU och sedan ta åt sig äran för behållningen.
It is a mistake for governments to blame Europe for these difficult decisions and then to take all the credit for the benefits.
SwedishVi kan lugnt säga att unionen kan ta åt sig äran för de senaste tio årens framgångar på telekommunikationsområdet.
We can safely say that the Union can be credited with successes in the electronic communications sector over the last decade.
SwedishI dag är den skiljelinjen borta, utraderad av en historisk utvidgning som den här kommissionen har all rätt att ta åt sig äran av.
Your Commission inherited the battered but hopeful Europe of 1989, still divided by a line from Trieste to Gdansk.
SwedishFrånvaron av våld, offer och inbördeskrig är också en framgångssaga som den palestinska myndigheten kan ta åt sig äran för.
Even if progress is slow, it is not a pointless exercise to tirelessly repeat what are our commitments in the Middle East.
Swedish. ~~~ Där det är så mycket enklare att rapportera nu än vad det är att ta åt sig det.
We're seeing this in events like Mumbai recently, where it's so much easier to report now than it is to consume it.