SV

ta [tog|har tagit] {gerundium}

volume_up
Jag vill tillföra en ny dimension till detta, nämligen ”ta och ta”.
I want to add another dimension to the mix, and that is 'taking and taking and taking'.
Att ta ställning till dödshjälp ligger inte inom Europaparlamentets ansvarsområden.
Taking a position on euthanasia is not a responsibility of the European Parliament.
Ledarskap handlar om att ta chanser och risker, att leda.
Leadership is about taking chances, taking risks and taking the lead.
EN

ta-ta {interjektion}

volume_up
1. brittisk engelska, vardagligt

Användningsexempel för "ta" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEU måste ta upp frågan om kampen mot straffrihet i alla förbindelser med Mexiko.
The EU must address the fight against impunity in all its relations with Mexico.
SwedishVi måste se längre än till nationella hänsyn och i stället ta europeiska hänsyn.
We must look beyond national considerations and towards European considerations.
SwedishDenna fråga är en av de viktigaste som parlamentet måste ta itu med denna vecka.
This is one of the key issues that have to be addressed in Parliament this week.
SwedishJag hoppas verkligen att kommissionen kommer att ta parlamentets krav på allvar.
I very much hope that the Commission will take Parliament ’ s demands seriously.
SwedishMen det är en annan fråga jag skulle vilja ta upp och rikta er uppmärksamhet på.
However, I would like to draw your attention to and focus on a different matter.
SwedishVi har verkligen en krissituation att ta itu med.
(PL) Mr President, Mr Kallas, we are certainly dealing with a crisis situation.
SwedishVi har aldrig tagit några steg framåt utan att samtidigt ta några steg tillbaka.
There have never been forward steps that were not accompanied by backward ones.
SwedishJag kommer att ta upp denna fråga i presidiet, eftersom den behöver förtydligas.
I will be putting this issue to the Bureau, as it is one that needs clarifying.
SwedishJag anser att Europa måste ta itu med problemet osäkra anställningsförhållanden.
I believe that precarious employment conditions must become a concern for Europe.
SwedishLösningen är att ta bort hinder för importen av produkter från låginkomstländer.
The key is removing barriers to the imports of produce from low-income countries.
SwedishNu måste vi ta itu med dessa förhållanden, och inte fortsätta att acceptera dem.
We now need to respond to this state of affairs, and not continue to tolerate it.
SwedishVi får inte under några omständigheter ta lätt på oberoende eller prisstabilitet.
We cannot go soft on independence or on price stability under any circumstances.
SwedishVi har presenterat en lista på förslag som vi strävar efter att ta upp nästa år.
We have presented a list of proposals which we hope to tackle in the coming year.
SwedishJag hoppas att kommissionen kommer att ta hänsyn till det här geografiska läget.
I hope the Commission will see fit to take account of this geographical position.
SwedishI det avseendet har era ministrar inspirerat oss genom att ta tjuren vid hornen.
In that respect, your ministers have inspired us to take the bull by the horns.
SwedishLåt oss därför inte ta upp detta i samband med den fråga som vi diskuterar i dag.
Let us, therefore, leave that debate out of the issue we are dealing with today.
SwedishTanken är att det är fullkomligt oacceptabelt att ta fingeravtryck på 14-åringar.
The idea is that fingerprinting 14-year-old children is completely unacceptable.
SwedishDet behöver uppmärksammas att ingen vill ta itu med det här problemet på allvar.
It should be highlighted that nobody wants to deal with this problem seriously.
SwedishNästa steg handlar om att ta bort de administrativa hindren för förnybar energi.
The next step involves removing the administrative obstacles to renewable energy.
SwedishDärför är det, enligt min mening bråttom att ta itu med två grundläggande frågor:
Therefore I think there are two basic matters which need to be tackled urgently.