SV

ta [tog|har tagit] {verb}

volume_up
1. allmänt
Vi måste ta oss bakom saxarnas linjer, men det är den vägen vi måste ta.
It means we have to cross behind Saxon lines, but that's the one we should take.
När vi har fått klara förutsägelser, måste vi ta itu med nödvändiga justeringar.
Once we have consistent forecasts, we will have to make the necessary adjustments.
En del hinder har utan tvivel undanröjts, men andra återstår att ta bort.
Some obstacles have undoubtedly been overcome, but others have yet to be removed.
Europa bör ta vara på de möjligheterna och Europa kommer att ta vara på dem.
Europe should take those opportunities and Europe will take those opportunities.
Nej, vi måste ta detta " nej " på allvar och ta med det i våra reflexioner.
No, we must take that 'no ' vote seriously and take it on board in our reflections.
Nej, vi måste ta detta "nej" på allvar och ta med det i våra reflexioner.
No, we must take that 'no' vote seriously and take it on board in our reflections.
Ni har uttryckt avsikter om att ta itu med vad ni benämner nya ekonomiska reformer.
You have expressed your intention to carry out what you call new economic reforms.
Som ni alla vet kommer bara handläggningen ett ta över ett halvår.
As you all know, it will take more than six months to carry out this procedure.
Europakonceptet med informationssamhället måste ta med medborgarna på vägen mot framtiden.
The European concept of an information society must carry the citizens with it along the road to the future.
Det vi skulle vilja göra, är att ta till vara de europeiska medborgarnas fantasi.
What we would like to do is catch the imagination of Europe's citizens.
Det kan vi ta igen, om vi fortsätter med våra ansträngningar på samma sätt som hittills.
We can catch up if we continue our efforts in the same way.
Deras brott är att inte ha haft råd att ta ett plan och infinna sig vid flygplatserna.
Their crime is not having had the money to catch a plane and present themselves at the airports.
Ta bort platshistoriken genom att trycka på Rensa alla i rullgardinsmenyn Platser.
Clear your recent locations by touching Clear all in the Locations drop-down menu.
Ärade kolleger, jag vill poängtera att vi inte kommer att ta om debatten.
My dear colleagues, we are not reopening the debate, things must be clear.
Om detta inte hjälper testar du att ta bort cookies i webbläsaren.
If that doesn't fix the problem, try to clear the browser's cookies.
Men det är en annan fråga jag skulle vilja ta upp och rikta er uppmärksamhet på.
However, I would like to draw your attention to and focus on a different matter.
Jag skulle vilja ta upp några exempel för att sedan dra allmänna slutsatser.
I would like to give a few examples and then draw some general conclusions.
Jag vill därför ta tillfället i akt att dra en i viss mån positiv slutsats.
Therefore, I would take this opportunity to draw a somewhat positive conclusion.
Vi måste försöka ta itu med den frågan eller åtminstone få rådet att ta itu med den.
We must try to address that question, or at least get the Council to address it.
Är det tre timmar för att ta sig hela vägen till mitten.. eller bara för att ta sig till toppen?
So is that three hours to get all the way into the middle or just to get up to the top?
Det finns en fråga som jag tycker att det finländska ordförandeskapet ska ta tag i.
There is an issue that I think the Finnish Presidency should get to grips with.
Det finns inga skäl att särskilt ta upp Tjeckien och absolut inte Temelin.
There is no reason to pick on the Czech Republic, and certainly not on Temelin.
Den andra punkten som jag vill ta upp är samma som Pervenche Berès talade om.
The second point I want to pick up is the same as that addressed by Mrs Berès.
Jag vill ta fasta på vissa punkter som min kollega Malcolm Harbour tog upp.
I should like to pick up on a few points addressed by Malcolm Harbour.
För att behandla vissa sjukdomar bättre måste vi ta itu med orsakerna.
In order to treat certain illnesses better we have to address the causes.
Jag har bett mina tjänstemän att ta itu med denna fråga så snabbt som möjligt.
I have urged my services to treat this issue with great urgency.
Om vi vill förbättra våra förbindelser måste vi ta vår partner på allvar.
If we want to improve our relations, we must treat our partner seriously.
Vi tycker därför att det är lika bra att ta steget fullt ut och genomföra bestämmelserna utan övergångstid.
We therefore believe that it is as well to bite the bullet and implement the provisions without a transposition period.
Take a bite." "I did."
Shall we get a bite to eat?
Jag hoppas att ni skall ta vara på denna möjlighet till en historisk förändring.
I hope that you will embrace this as a historic opportunity for change.
Som EU-medborgare har vi gränsöverskridande lösningar att ta till.
As citizens of the EU, we have to embrace cross-border solutions.
Vår oförmåga att ta till oss mångfalden blir faktiskt en stor konfliktkälla bland folk.
In fact, our inability to embrace diversity becomes a major source of conflict among peoples.
Märkningen kommer in i bilden först när det är dags att använda gaffeln, men en bra lösning vore att det skedde när det är dags att ta till grepen!
The label only comes along when the fork is poised; but the best solution would be to label when the pitchfork is poised.
Det skulle förresten vara oerhört om europeiska bidrag användes för att ta arbetstillfällen från en region och ge dem till en annan.
It would be unheard of if European money was used to snatch jobs from one region to another.
De kan vara beredda att vidta vissa åtgärder, men så få och så lite som möjligt, och de försöker sedan ta tillbaka så mycket som möjligt.
They may be prepared to take certain measures, but as few and as little as possible, and they then try to snatch back as much as they can.
2. "schack"
Om han har lämnat kroatiskt territorium kommer de inte att kunna ta honom till fånga.
If he has left Croatian territory they will be unable to capture him.
Jag vill bara försöka ta fasta på några av de frågor som ledamöterna var mest oroliga över.
I will just try and capture some of the clear issues that honourable Members were most concerned about.
Om de inte kan ta honom till fånga, hur skall de då kunna visa att de är villiga att samarbeta med Internationella brottmålsdomstolen?
If they cannot capture him, how can they show willingness to comply with the International Criminal Court?
3. "brottsling som tas av polisen"
ta
volume_up
to pull in {vb} (criminal, taken by the police)
(CS) Ta er samman, mina damer och herrar, och försök att tänka för en gångs skull!
(CS) Pull yourselves together, ladies and gentlemen, and try to think for once.
Personligen beklagar jag detta och hoppas att vår institution kommer att ta sig samman.
I personally deplore this and hope that our institution will pull itself together.
Först då kan vi lyckas ta fiskesektorn ur krisen.
Only then will we be able to pull the fishing sector out of its state of crisis.

Användningsexempel för "ta" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishEU måste ta upp frågan om kampen mot straffrihet i alla förbindelser med Mexiko.
The EU must address the fight against impunity in all its relations with Mexico.
SwedishVi måste se längre än till nationella hänsyn och i stället ta europeiska hänsyn.
We must look beyond national considerations and towards European considerations.
SwedishVi har verkligen en krissituation att ta itu med.
(PL) Mr President, Mr Kallas, we are certainly dealing with a crisis situation.
SwedishJag kommer att ta upp denna fråga i presidiet, eftersom den behöver förtydligas.
I will be putting this issue to the Bureau, as it is one that needs clarifying.
SwedishJag anser att Europa måste ta itu med problemet osäkra anställningsförhållanden.
I believe that precarious employment conditions must become a concern for Europe.
SwedishLösningen är att ta bort hinder för importen av produkter från låginkomstländer.
The key is removing barriers to the imports of produce from low-income countries.
SwedishNu måste vi ta itu med dessa förhållanden, och inte fortsätta att acceptera dem.
We now need to respond to this state of affairs, and not continue to tolerate it.
SwedishVi får inte under några omständigheter ta lätt på oberoende eller prisstabilitet.
We cannot go soft on independence or on price stability under any circumstances.
SwedishLåt oss därför inte ta upp detta i samband med den fråga som vi diskuterar i dag.
Let us, therefore, leave that debate out of the issue we are dealing with today.
SwedishTanken är att det är fullkomligt oacceptabelt att ta fingeravtryck på 14-åringar.
The idea is that fingerprinting 14-year-old children is completely unacceptable.
SwedishDet behöver uppmärksammas att ingen vill ta itu med det här problemet på allvar.
It should be highlighted that nobody wants to deal with this problem seriously.
SwedishNästa steg handlar om att ta bort de administrativa hindren för förnybar energi.
The next step involves removing the administrative obstacles to renewable energy.
SwedishDärför är det, enligt min mening bråttom att ta itu med två grundläggande frågor:
Therefore I think there are two basic matters which need to be tackled urgently.
SwedishDet verkar som om man nu vågar ta på sig ett socialt och internationellt ansvar.
It is as if we now dare to recognise a social and international responsibility.
SwedishEtt tabellfönster kan du ta bort igen via snabbmenyn eller med Delete-tangenten.
You can remove a table window again via the context menu with the (Remove) key.
SwedishUtan tvekan kommer det att komma en eller annan utmaning som man måste ta sig an.
There will certainly be one challenge or another that will need to be analysed.
SwedishÅterigen, kanske ni kan ta upp detta i ert slutanförande, fru kommissionsledamot.
Commissioner, perhaps, again, in your concluding comments you might address that.
SwedishJag uppmanar EU:s medlemsstater att ta itu med dessa frågor på största allvar.
I urge the EU Member States to address these issues with the utmost seriousness.
SwedishPå vilket sätt har rådet för avsikt att ta upp denna fråga med berörda regeringar?
How does the Council intend to raise such issues with the governments concerned?
SwedishDet var den bästa lösning vi kunde ta fram under mycket pressade omständigheter.
This was the best solution we could find under very challenging circumstances.