"tävla med" - Engelsk översättning

SV

"tävla med" på engelska

SV

tävla med {verb}

volume_up

Liknande översättningar för "tävla med" på engelska

tävla verb
med substantiv
English
med adverb
English
med preposition
English
med-
English
med. substantiv
English
tavla substantiv

Användningsexempel för "tävla med" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishPolitiska ståndpunkter och känslor i övrigt kan sällan tävla med yrkeskvalifikationer.
Political attitudes and feelings in general are seldom a match for expert qualifications.
SwedishOch hörni, jag tänkte inte säga: "Alltså, jag ville tävla med racerbilar och motorcyklar."
Now listen, I wasn't going to say to him, "Well, I wanted to race cars and motorbikes."
SwedishInom försvarsområdet skulle detta mer än uppfylla EU:s önskan att tävla med Förenta staterna.
In the field of defence, this would more than fulfil Europe’s desire to compete with the United States.
SwedishVi måste få till stånd dessa grundläggande reformer för att kunna tävla med tillväxtjättarna i Asien.
We must have those fundamental reforms, enabling us to compete with the emerging giants in Asia.
SwedishAndra tror att det europeiska fisket kommer att tävla med det lokala fisket, inom ramen för dessa avtal.
Others feel, in the framework of these agreements, that European fisheries compete with local fisheries.
SwedishVi behöver forskare som kan tävla med de bästa i världen och de bör bedömas i ett internationellt sammanhang.
We need scientists who compete with the best in the world and they should be evaluated on the world stage.
SwedishInom försvarsområdet skulle detta mer än uppfylla EU: s önskan att tävla med Förenta staterna.
The future European Foreign Service must play a crucial role in this area, assisting the European Union’ s foreign ministers.
SwedishFramgångsrika europeiska företag försöker inte tävla med massproducenterna utan satsar på teknik och kvalitet.
Successful European companies are not taking the mass producers head on but are investing in technology and in quality.
SwedishBeslutet att främja en europeisk strategi syftar naturligtvis inte till att försvaga eller tävla med FN:s centrala roll.
The move to promote a European approach is evidently not aimed at weakening or competing with the central role of the United Nations.
SwedishVi kommer aldrig att kunna tävla med svältlönerna och de fackliga rättigheterna i länderna i tredje världen och i Östeuropa.
We shall never be able to compete with the starvation wages and union rights of the countries of the third world and Eastern Europe.
SwedishEU-frågorna skall tävla med nationella angelägenheter i regeringarnas arbete samtidigt som rådet tar de stora besluten.
Where national governments are concerned, EU-related matters have to compete with domestic issues, yet it is the Council that takes the big decisions.
SwedishVår ambition är inte att tävla med Förenta staterna eller andra aktörer om rollens vikt utan vi söker oss till en nära dialog med dem.
We are not trying to compete with the United States or any of the other players in terms of whose role is more important, but seek close dialogue with them.
SwedishDet finns också en risk för att till och med vatten ingår i denna marknad som en handelsvara, en som inom kort kommer att tävla med olja på marknaden.
There is also the risk that even water may be included on this market as a commodity, one that in the near future will rival oil on the market.
SwedishVi bör anstränga oss för att förbättra effektiviteten i internationella konventioner och inte försöka tävla med dem eller slingra oss undan dem.
We should be making an effort to improve the effectiveness of international conventions and not seek to compete with them or work at a tangent to them.
SwedishOm dessa mål uppnås kommer Somalia att kunna tävla med de andra länderna i regionen och få fart på den ekonomiska utveckling som behövs.
If these goals were achieved, Somalia would be in a position to dialogue with the other countries in the region with a view to setting in motion a vital economic process.
SwedishVi ödslar mindre energi på att tävla med varandra och fokuserar mer på hur vi kan tjäna medborgarna - och alltid låta medborgarna komma i första hand.
We are wasting less of our energies in scoring points against each other and more on focussing on how to serve our citizens - and always putting the emphasis on the citizens.
SwedishI dessa tider av globala hot och terror är ett nära samarbete med Washington betydligt bättre än en europeisk politik där man siktar på att tävla med Förenta staterna.
During this time of global threat and terror, close cooperation with Washington is preferable by far to a European policy that aims to compete with the United States.
SwedishSyftet är inte att domstolar skall tävla med varandra, utan att man bör undvika rättsliga tvister om förebyggandet av kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Europa.
The intention is not that courts should compete among themselves, but that legal disputes over the prevention of human rights violations in Europe should be avoided.
SwedishLissabonstrategin är en lysande idé, men man måste komma ihåg att om Europa skall kunna tävla med resten av världen måste ekonomin vara ordentligt grundad på frihet.
The Lisbon strategy is a splendid idea, but it has to be remembered that if Europe is to compete with the rest of the world, its economy must be soundly based on freedom.
SwedishJärnvägen kan inte tävla inom godssektorn med långtradare om den tjänst den har att erbjuda kräver 67 timmar för att färdas 850 kilometer i jämförelse med 13 timmar med långtradare.
Rail cannot compete in the freight sector against road haulage if the service it has to offer takes 67 hours to travel 850 kilometres in comparison with 13 hours by truck.