"tänka sig" - Engelsk översättning

SV

"tänka sig" på engelska

SV tänka sig
volume_up
{verb}

tänka sig (även: ana, misstänka, anta, tro)
Man kan mycket väl tänka sig konsekvenserna för välfärdsstaten och för pensionerna.
It is not hard to imagine the effects this will have on the welfare state and pensions.
Kan kommissionen tänka sig att dra tillbaka EU-bidrag eller strukturfonder?
Can the Commission imagine withdrawing EU subsidies or withdrawing structural funds?
För att snabbt nå garanterade resultat skulle man kunna tänka sig tre alternativ:
For urgent, more guaranteed results, one could imagine three options:
tänka sig (även: ana, anse, tänka, betänka)
I övrigt skulle det vara illusoriskt att tänka sig att det är rätten som skapar historien.
In any event, it would be an illusion to think that history is made by laws.
Man kunde ju tänka sig att substratet skulle påverka grafens unika elektroniska egenskaper.
One may think that the substrate should influence the unusual properties of graphene.
Passivitet är mycket mer destruktivt än många av oss kan tänka sig.
Inactivity is much more destructive than many of us would think or know.
tänka sig (även: tro, tycka, tippa, önska)
tänka sig (även: antar, anta, tro, förmoda)
Vad kan man tänka sig har blivit följden av all denna översvämning under de senaste dagarna och där dessa personlandminor flyttats runt?
What does one suppose has been the consequence of all that flooding over the last few days, moving those anti-personnel mines around?
Stats- och regeringscheferna måste verkligen vara helt verklighetsfrånvända för att ens för ett kort ögonblick kunna tänka sig detta.
The Heads of State and Government who are supposed to be responsible must be very far removed from reality to imagine for one instant that this could happen.

Liknande översättningar för "tänka sig" på engelska

tänka verb
sig pronomen
tanka verb

Användningsexempel för "tänka sig" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishVilka sanktioner eller andra åtgärder kan kommissionen tänka sig i detta avseende?
What sanctions or other measures is the Commission considering in this connection?
SwedishJag vill fråga kommissionären om han kan tänka sig ett nytt förhållningssätt?
I would like to ask the Commissioner whether he could envisage a new approach?
SwedishKan den tänka sig en mekanism med vars hjälp god praxis kan delas och uppmuntras?
Can it envisage a mechanism through which best practices can be shared and encouraged?
SwedishMen man bör också tänka sig ett internationellt samarbete utanför Europa.
Thought should, though, also be given to international cooperation beyond Europe.
SwedishDet vore galenskap att tänka sig att tillämpa landsbygdsutveckling på havsbottnen.
It would be folly to envisage applying rural development to the sea bed.
SwedishVid förlikningen lyckades vi åstadkomma en balans som alla institutioner kunde tänka sig.
In conciliation, a balance was struck which made sense to all the institutions.
SwedishKan han tänka sig överläggningar om rekryteringspolitik kopplad till åldersfrågan också?
Would he enter into discussions on the recruitment policies on ageism as well?
SwedishSkulle kommissionen kunna tänka sig att ta ett initiativ i detta hänseende?
Would the Commission be prepared to put forward a proposal to this effect?
SwedishKanske kommissionen kan tänka sig att anamma Storbritanniens modell i detta fall.
Perhaps the Commission might like to take the UK model in this regard.
SwedishI en ny globaliserad värld räcker det inte att bara tänkasig själv.
In this new globalised world, there is no place for 'everyone for himself'.
SwedishGemenskapens utgifter är kolossala och man kan tänka sig många fördelar och förmånstagare.
The Community's expenditure is huge and there could be many benefits and beneficiaries.
SwedishKan kommissionen tänka sig att föra över projektet till ett annat generaldirektorat?
Can the Commission envisage transferring the project to another DG?
SwedishDet är absolut nonsens att tänka sig att en slutomröstning kan följas av andra omröstningar.
It is absolute nonsense to consider that a final vote can be followed by other votes.
SwedishGemenskapens utgifter är kolossala och man kan tänka sig många fördelar och förmånstagare.
The Community' s expenditure is huge and there could be many benefits and beneficiaries.
SwedishKan man tänka sig en eurogemenskap som en frivillig gemenskap?
Is it possible to contemplate a euro community that is voluntary in character?
SwedishI regeringen Berlusconi har pressfriheten den frikostigaste förkämpe man kan tänka sig.
Freedom of the press in Italy has, in the Berlusconi Government, the most generous of backers.
SwedishKan rådet tänka sig att agera på detta område för att professionalisera revisionsrätten?
Can the Council envisage taking action in this area and professionalising the Court of Auditors?
SwedishMan kan till exempel tänka sig en hotell- eller restaurangrörelse, ett sjukhus, automater, och så vidare.
Catering establishments, hospitals, vending machines, etcetera, come to mind.
SwedishMan kan inte ens tänka sig att Kyoto skall bli ett misslyckande.
It is quite unthinkable that Kyoto should turn out to be a failure.
SwedishDet är svårt att tänka sig vare sig utländska eller inhemska affärsinvesteringar i ett sådant klimat.
It is hard to envisage both foreign and domestic business investments in such a climate.