"tänka om" - Engelsk översättning

SV

"tänka om" på engelska

SV tänka om
volume_up
{verb}

tänka om (även: ompröva)
Vi behöver radikalt tänka om vår syn på intelligens.
We need to radically rethink our view of intelligence.
Vulkanutbrottet tvingar oss att tänka om när det gäller prioriteringar på transportområdet.
(HU) Mr President, the volcanic eruption forces us to rethink transportation priorities.
För det tredje måste vi tänka om när det gäller gemenskapens politik.
Thirdly, we must rethink Community policies.
Därför måste vi tänka om och ställa oss frågan: vad har vi för mål?
We therefore had to reconsider, by asking ourselves: what are our objectives?
Därför måste man nu tänka om i Förenta staterna, och jag vet att så sker.
So the US now has to reconsider and I know it is doing so.
Rådet måste tänka om när det gäller dessa punkter.
The Council must reconsider these points.
tänka om

Liknande översättningar för "tänka om" på engelska

tänka verb
om konjunktion
om preposition
öm adjektiv
tanka verb

Användningsexempel för "tänka om" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishOch medan det sker på bekostnad av de beroende har vi snarast behov av att tänka om.
And because that is at the expense of the addicts, we urgently need to think again.
SwedishJag hoppas att det nya parlamentet kan tänka om grundligt i denna fråga.
I hope that the new Parliament can do some fundamental new thinking about this.
SwedishKanske är ögonblicket nu inne för dem att tänka om angående ett inträde i euroområdet.
Perhaps now is the right moment for them to reassess their entry into the Euro Zone.
SwedishKan han tänka sig överläggningar om rekryteringspolitik kopplad till åldersfrågan också?
Would he enter into discussions on the recruitment policies on ageism as well?
SwedishVad skall man till exempel tänka om ändringsförslag 139 till budgetpost B7-6000?
What, for example, is one to make of Amendment No 139 to line B7-6000?
SwedishNyttjandet av detta kräver ett helt annat sätt att tänka om Ryssland.
If we are to benefit from this we will have to change our attitude towards Russia.
SwedishKanske borde man någon gång tänka över om man kan göra något liknande som...
Perhaps we will have to give some thought to doing something similar...
SwedishVi borde tänka efter om det skulle kunna komma därhän att vi måste sätta in en polisstyrka.
Nonetheless, I am in complete agreement with the actions of the contact group.
SwedishVi måste tänka och agera rationellt om vi ska kunna uppnå vettiga resultat.
We must think and act rationally if we are to achieve sensible results.
SwedishVi kan inte bara ligga där som Snobben och tänka stort om våra grannar.
So, like Snoopy, we can't just lie there and think great thoughts about our neighbors.
SwedishJag hoppas att Europeiska unionen kommer att tänka om när det gäller den här frågan.
I hope that there is a change of mind in the European Union on this.
SwedishHär borde man snabbt tänka om; men totalt sett röstar vi ja till Schulz betänkande.
Urgent changes are needed in this respect; but on the whole we agree with Mr Schulz's report.
SwedishDet är ibland värt att stanna upp och tänkaom en människa verkligen kan vara olaglig.
It is sometimes worth pausing to consider whether a human being can actually be illegal.
SwedishVi måste tänka nytt i fråga om hur vi ska kunna rädda liv omedelbart efter en katastrof.
We need to think afresh as to how to save lives immediately afterwards.
SwedishHär bör vi återigen tänka över om stora förändringar är nödvändiga.
Here we should once again be thinking about whether major developments are necessary.
SwedishOm de inte har det kan du tänka igenom om den alternativa titeln passar bättre för sökningen.
If not, consider whether the alternate title is a better fit for the query.
SwedishVad skall man tänka om det negativa yttrandet från utskottet för rättsliga frågor?
What then will be the use of this committee and, indeed, of the European Union's legal consultants?
SwedishOm det är på det sättet, låt mig då tala om för dem att de bör tänka om.
If that is so, then let me tell them that they should think again.
SwedishFrågan är om den svenska regeringen är beredd att tänka om.
The question is whether the Swedish Government will be prepared to think again.
SwedishOm människor tror att ägarna inte påverkar tidningarna så bör de tänka om.
If people think owners do not influence newspapers think again.