"tämligen" - Engelsk översättning

SV

"tämligen" på engelska

EN

SV tämligen
volume_up
{adverb}

tämligen (även: helt, någorlunda, alldeles, ganska)
volume_up
fairly {adv.}
Budgeten för programmet är tämligen anspråkslös och målsättningen mycket ambitiös.
The programme's budget is fairly modest and the objectives are very ambitious.
Det har redan uttryckts en tämligen världsomspännande oro för dessa transporter.
There has already been fairly widespread world concern expressed about these shipments.
Det är tämligen uppenbart att Tchads regering stöder rebeller i Darfur.
It is fairly clear that the Government of Chad is supporting rebels in Darfur.

Synonymer (svenska) till "tämligen":

tämligen

Användningsexempel för "tämligen" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishJag tyckte tämligen bra om kommissionärens inledning av denna fråga.
Mr President, I rather liked the introduction from the Commissioner on this.
SwedishMitt land beskylls för ”typisk tysk rädsla” - tämligen omotiverat i det här fallet.
My country stands accused of 'typical German angst' - quite unfairly in this case.
SwedishEn ensidig avvikelse från konventionerna skulle däremot vara tämligen oacceptabel.
Unilateral departure from the Conventions would, by contrast, be quite unacceptable.
SwedishDet har understundom, som Bourlanges sade tidigare, varit tämligen nervpåfrestande.
It has been, at times, as Mr Bourlanges said earlier, rather nerve-wracking.
SwedishVi befinner oss nu på en verksamhetsnivå som motsvarar förväntningarna tämligen väl.
We are now at a level of activity that corresponds reasonably well to expectations.
SwedishÄven om frågan i princip är tämligen enkel är den inte det i praktiken.
Although the issue is a straightforward one in principle, in practice it is not.
SwedishJag vill göra er uppmärksamma på vissa andra tämligen ovälkomna besökare på vårt område.
I wish to draw attention to some other rather unwelcome visitors on our premises.
SwedishFrågan är tämligen invecklad och kräver gott samarbete mellan alla inblandade parter.
It is a rather complex issue and needs good cooperation between all parties involved.
SwedishDet verkar som om vi är tämligen överens om många delar, vilket jag är väldigt glad över.
Our views seem to tally pretty much on many of the issues, which is gratifying.
SwedishDen tidsplan som anges i detta betänkande är enligt min åsikt tämligen otydlig.
The time frame indicated in this report is in my view somewhat unclear.
SwedishJag måste erkänna att även jag inledningsvis var tämligen skeptisk till denna tanke.
I must confess that I was myself initially rather sceptical of this idea.
SwedishDärmed är kommissionens befogenheter på grundval av den rättsakten tämligen begränsade.
So, on the basis of this directive, the powers of the Commission are rather limited.
SwedishDen föreslagna skärpningen av normerna är i alla fall enligt min åsikt tämligen diskutabel.
Would this not have a better effect than tightening the standards all the time?
SwedishVi har att göra med en lång historia och ett tämligen komplicerat direktiv.
Mr President, we are dealing with a long history and a relatively complex directive.
SwedishDen föreslagna skärpningen av normerna är i alla fall enligt min åsikt tämligen diskutabel.
The proposed higher standards are, in my view, rather open to question anyway.
SwedishDetta klargörs tämligen tydligt i förordningen om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester.
This is clarified quite clearly in the Regulation on Maximum Residue Levels.
SwedishKurt Lechner nämnde också tämligen omgående hur viktigt det är med samordning.
Mr Lechner also mentioned quite promptly how important coherence is.
SwedishPå politisk nivå är föredragandenas intriger tämligen imponerande.
At a political level, the machinations of the rapporteurs are rather impressive.
SwedishAnnars tror jag att det vi gör här kommer att vara tämligen marginellt under kommande år.
Otherwise I think what we are doing here will be rather marginal in the years to come.
SwedishVåra projekt på området för yrkesrelaterad fortbildning är tämligen blygsamma.
Our projects in the field of vocational training are rather modest.