SV

system {neutrum}

volume_up
1. allmänt
system (även: organism)
Det var ett system med förpliktelser, det var ett system med frivilliga åtgärder.
There was a system of obligations, a system of voluntary series.
Pensionssystemet är ett system som bygger på solidaritet mellan generationerna.
The pension system is a system based on solidarity between the generations.
Detta innebär att det system som utformades där också är vårt system.
This means that the system that was hammered out there is our system too.
De är fullständigt integrerade i vårt gemensamma rättsliga system.
They are fully integrated into our common legal framework.
Vi har även arbetat för ett lämpligt system för obligationer.
We have also been campaigning for a suitable framework to cover bonds.
Acta håller sig inom ramarna för EU:s nuvarande system.
ACTA remains within the framework of the European Union's current system.
Det är nästan omöjligt med försoning såvida inte ett rättvist nytt system införs.
Reconciliation is almost inconceivable unless a just new order is put in place.
Vi slutar alltid med system, som stöder det etablerade.
We always end up with systems which support the established order of things.
För att kunna räkna ut mervärdesskatten på leveranser inom gemenskapen behövs ett nytt statistiskt system.
A new statistical system is needed in order to levy VAT on intra-Community supplies.
system (även: ordning, plan, schema, intrig, listig plan)
Nyckeln till framgång för Storbritanniens system är att det är ett enkelt system.
The key to the success of the United Kingdom's scheme is simplicity.
Om detta system skall bli framgångsrikt, är det nödvändigt att det tillämpas på ett effektivt sätt.
If this scheme is to be successful, it is crucial that it is operated effectively.
Ett EU-system skulle slutligen fungera bäst som en del av en global strategi.
Any EU scheme would best be operated eventually as part of a global approach.
I Italiens ekonomiska system utgör små och medelstora företag en stor och viktig del av produktionsmarknaden.
In the economic fabric of Italy, small and medium-sized enterprises represent a major and essential part of the production market.
Vi behöver alltså ett system med stimulansåtgärder för att främja investeringar i alternativ energi och skapa lönande marknader.
So we need a fabric of incentives to encourage alternative energy investments and create profitable markets.
Systemet med ledamöternas privilegier och immunitet är integrerat i stadgan.
The System of Members’ privileges and immunities is an integral part of the fabric of the Statute.
system (även: metod, sätt)
Problemet är att tolka den, och hittills är det bara EU:s system som gjort det.
The problem is to interpret it, and only the European method has done this so far.
För oss var det framför allt viktigt att finna ett harmoniserat system för beräkningsmetoden.
What was of primary importance for us was finding a harmonised system for the calculation method.
You guys got a method here?
2. IT
system
Alla dessa system bör vara sammanlänkade med ett modernt järnvägssystem med en modern vagnpark.
All these systems should be linked to a modern rail network with up-to-date rolling stock.
The majority of farmers are in that network.
Detta är ett stort steg på väg mot ett verkligt europeiskt system och flyglinjenät.
This is a major step towards creating a real European system and European airlines network.
EN

system {substantiv}

volume_up
1. allmänt
There was a system of obligations, a system of voluntary series.
Det var ett system med förpliktelser, det var ett system med frivilliga åtgärder.
The pension system is a system based on solidarity between the generations.
Pensionssystemet är ett system som bygger på solidaritet mellan generationerna.
This means that the system that was hammered out there is our system too.
Detta innebär att det system som utformades där också är vårt system.
In ecosystems, the waste from one organism becomes the nutrient for something else in that system.
I ekosystem så blir avfallet från en organism näringskällan för en annan organism inom samma system.
As the quantity of phthalates that might possibly get into a child's system from toys is so small, the study group is not recommending that phthalates be banned.
Eftersom mängden ftalater som eventuellt kommer in i barnets organism är så ringa rekommenderar forskningsgruppen inget förbud mot ftalater.
As the quantity of phthalates that might possibly get into a child' s system from toys is so small, the study group is not recommending that phthalates be banned.
Eftersom mängden ftalater som eventuellt kommer in i barnets organism är så ringa rekommenderar forskningsgruppen inget förbud mot ftalater.
2. "orderly methods"
This is an incredibly undemocratic system in an incredibly important role.
Det är fråga om en otroligt odemokratisk organisation i en otroligt central ställning.
Neuroanatomy is the study of the anatomical organization of the nervous system.
Neuroanatomi är studiet av nervsystemets anatomiska organisation.
Would the Commission be prepared to remove agricultural substitute products from this system?
Skulle kommissionen vara beredd att ta bort ersättningsjordbruksprodukter från denna organisation?

Användningsexempel för "system" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVad vi behöver är ett väl samordnat system för organdonation och transplantation.
What we need is a well-coordinated system of organ donation and transplantation.
SwedishEnligt min åsikt diskriminerar detta system EU-medborgare från utanför Slovenien.
In my view, this system discriminates against EU citizens from outside Slovenia.
SwedishDe lär sig att öva detta system som släpper ut deras egna hormonbaserade opiater.
They're learning to flex this system that releases their own endogenous opiates.
SwedishDet är nästan omöjligt med försoning såvida inte ett rättvist nytt system införs.
Reconciliation is almost inconceivable unless a just new order is put in place.
Swedish. - (PT) Fördelarna med det system som föreslås i betänkandet är klara.
in writing. - (PT) The merits of the scheme proposed in this report are clear.
SwedishDen översyn som kommer att göras måste ge en möjlighet att bibehålla detta system.
The control to be carried out must provide an opportunity to retain this system.
SwedishDessutom fungerade gemenskapens system för tidig varning och reaktion mycket väl.
In addition, the early warning response system of the Community worked very well.
Swedish. - (PL) Intrastat är ett gemensamt system för de europeiska länderna.
in writing. - (PL) Intrastat is a single common system for European countries.
SwedishMedlemsstaterna bör göra allt för att modernisera och förbättra detta system.
The Member States should make every effort to modernise and improve this system.
SwedishEU:s institutioner och medlemsstater borde göra mer för att stödja dessa system.
The EU institutions and Member States should do more to support such schemes.
SwedishProblemet är att tolka den, och hittills är det bara EU:s system som gjort det.
The problem is to interpret it, and only the European method has done this so far.
SwedishI morgon har ni chansen att förändra detta system.
(ES) Mr Borrell, tomorrow you will have the opportunity to change this system.
SwedishSlovenien har med verkan från den 1 juli 2008 infört ett nytt system för vägtullar.
Slovenia has introduced a new road charging system with effect from 1 July 2008.
SwedishVi behöver ett system som även uppmuntrar tillverkare att investera i ekodesign.
We need a system which also encourages manufacturers to invest in eco-design.
SwedishVad vi gör är att garantera att det finns ett system för övervakning och mätning.
What we do is to guarantee that there is a system of monitoring and measuring.
SwedishDe ärade ledamöterna – som jag själv tillhör numera – har också bara ett system.
The honourable Members – amongst whom I now find myself – also only have one.
SwedishInförandet av euron kommer inte att förändra detta diskutabla system på något sätt.
The introduction of the euro will not change anything in this inadequate system.
SwedishOm ni hade bett om mitt råd skulle jag ha förklarat hur detta system fungerade.
If you had asked for my advice, I would have explained how that system worked.
SwedishVi måste se på oss själva och hur vi själva är inblandade i sådana här system.
We have got to look at ourselves and how we are involved in schemes of this sort.
SwedishNationella system skall vara i offentlig ägo och underkastade insyn och kontroll.
National systems should be publicly owned and subject to transparency and control.

Synonymer (svenska) till "system":

system
Swedish

Synonymer (engelska) till "system":

system
accounting system
alarm system