SV

svag {adjektiv}

volume_up
Oppositionsgrupperna karakteriseras ofta av en svag formaliseringsgrad.
Opposition groups are often characterised by a weak level of formalisation.
Utvecklingen är tvärtom mycket svag, och den politiska viljan i denna fråga saknas.
On the contrary, growth is very weak and the political will is lacking.
Efter denna positiva aspekt vill jag avslutningsvis också ta upp en svag punkt.
I would like to follow this positive aspect by mentioning another weak point.
Vad Haiti varnar oss för är att regler kan vara dåliga för att regeringar är för svaga.
What Haiti warns us is that rules can be bad because governments are weak.
Irland skulle inte ha varit del av den monetära unionen, och Irlands ekonomiska ställning skulle vara lika svag som Islands.
Ireland would not be in the monetary union and Ireland's economic position would be as bad as Iceland's.
Jag vet att en svag förbättring har skett, men om detta inte ordnas inom en snar framtid så kommer det att upplevas som något mycket negativt i Turkiet.
I know there has been a slight improvement, but unless the balance is redressed properly in the near future this will naturally be perceived in Turkey as a very bad thing.
Ni ser en linje, en svag linje som korsar bilden.
And you'll see there is a line, a faint line going across that image.
Your pulse is so faint.
Genom ett litet teleskop skulle det inte gå att se något men här syns hundratals små, svaga fläckar.
Through a small telescope, this would look quite blank, but you see here hundreds of little, faint smudges.
Detta synes mig vara en ytterst svag grund för att kontrollera lagstiftning.
That seems to me a very feeble basis for monitoring legislation.
Det verkar bli en mycket svag skrivning om offentlighetsprincipen.
The wording about the principle of public access to official records looks to be very feeble.
Jag antar att de som spekulerar i fastigheter drar nytta av att Valencias autonomi är så svag.
It is my assumption that real estate speculators take advantage of the feeble nature of Valencian autonomy.
Man betonar att inflationen är svag, genom att fästa uppmärksamheten på att efterfrågan går tillbaka.
It also underlined that inflation is low and drew attention to the fall in demand.
Den folkliga förståelsen för EU-federalismen har kanske aldrig haft en så svag ställning som nu.
Public sympathy for EU federalism has probably never been as low as now.
This is a very low-key text from the legislative point of view.
svag (även: tunn)
Redan nu blir ganska ofta kontakten mellan parlamentets ledamöter och väljare synnerligen svag.
Communications between Parliament and the voters are already very often pretty tenuous.
Hittills har dock kopplingen mellan handeln och företagens sociala ansvar i bästa fall varit svag, och många meningsutbyten har förekommit.
Yet up till now, the link between trade and corporate social responsibility has been tenuous at best, and arguments abound.
I förbigående kan påpekas att positionsdokumentet tydligt visar att de fackliga organisationerna är fullt medvetna om att deras position är mycket svag.
Incidentally, it is clear from the position paper that the trade unions know full well that their position is extremely tenuous.
Men målsättningarna är svaga, oklara och ligger långt i framtiden.
Yet the objectives are timid, vague and extremely long term.
Det ursprungliga förslaget var väldigt svagt och också vagt.
The original proposal was extremely weak and also vague.
Den nuvarande lagstiftningen sägs, som man redan har påpekat, vara alltför svag på grund av användning av termen ”tillfällig”.
Current legislation, as has already been pointed out, is said to be too vague due to the term 'temporary' that has been used.
svag (även: dålig, krasslig)
volume_up
dicky {adj.} [GBR]
svag (även: matt, vag, dunkel, oklar, korkad)
Det ljus som de utstrålar är i alltför många fall svagare än utlovat och försvagas ju äldre lampan blir.
In too many cases, the light which they emit is dimmer than promised and becomes dimmer still as the lamp ages.
svag (även: hjälplös)
Någon svag person inom kommissionen begick misstaget att acceptera en nivå av 250 mg.
Some feckless person in the Commission foolishly said yes, a 250 mg limit would be acceptable.
svag (även: slapp)
De flesta är utmattade, många är vilsna, rädda eller svaga.
Most will be exhausted, many disorientated, frightened or frail.
Vården av de gamla och svaga är en utmaning för oss alla, och tyvärr är det en utmaning som alla förmodligen kommer att möta någon gång i våra liv.
Care for the frail and elderly is a challenge that faces us all and unfortunately it is one that we will probably all face ourselves at some stage in our lives.
Men låt oss föreställa oss att några utomjordingar hade studerat vår svaga blå punkt långt bort i kosmos, inte bara i 40 år, utan under hela jordens 4,5 miljarder år långa historia.
But let's suppose some aliens had been watching our pale blue dot in the cosmos from afar, not just for 40 years, but for the entire 4.5 billion-year history of our Earth.
I ett land vars demokratiska traditioner ännu är svaga är det ett icke försumbart faktum, som vi måste framhålla och uppmuntra.
In a country whose democratic traditions are still shaky, this is a not insignificant point which we must underline and encourage.
These are our only, and very slim, hopes.
Jag är fullt medveten om att det godkändes med en ganska så svag majoritet och att det inte var något lätt beslut för flera av utskottsledamöterna.
I am fully aware that this was passed by a pretty slim majority and that for many committee members this was not a decision that was taken lightly.
För två år sedan motsatte sig vår grupp, som en svag majoritet av parlamentets ledamöter, kommissionens första förslag till direktiv avseende patenterbarheten för bioteknologiska uppfinningar.
Two years ago, our Group, along with a slim majority of members of the European Parliament, opposed the Commission's first proposal for a directive on patenting biotechnological inventions.

Användningsexempel för "svag" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishMed tanke på den massiva fördrivningen av civilbefolkningen är den alltför svag.
Given the massive expulsion of the civil population, it is far too weak a measure.
SwedishInbilla er inte att en svag samordning av nationalekonomiska strategier räcker.
Do not think that weak coordination of national economic strategies is sufficient.
SwedishEfter denna positiva aspekt vill jag avslutningsvis också ta upp en svag punkt.
I would like to follow this positive aspect by mentioning another weak point.
SwedishFör min del anser jag att hela förordningen om hajfenor alltid har varit för svag.
So far as I am concerned, the whole shark fin regulation has always been too weak.
SwedishMedelhavsområdet är inte ett problem eller en svag punkt för Europeiska unionen.
The Mediterranean is not a problem and a weak point for the European Union.
SwedishEuropeiska unionen är alldeles för svag för att verkligen handla för närvarande.
The European Union is far too weak to take real action at the present time.
SwedishDen ekonomiska och demokratiska utvecklingen har varit svag i tre av de fyra länderna.
Economic and democratic development in three of the four countries has been weak.
SwedishEuropeiska kommissionen är ett organ som står under mycket svag demokratisk kontroll.
The European Commission is a body which is under very weak democratic control.
SwedishSom vi tjecker vet lönar det sig knappast att vara svag i förhållande till Ryssland.
As we Czechs know, being weak in relation to Russia really does not pay off.
SwedishPersonligen röstar jag för ansvarsfrihet, eftersom jag fruktar en svag kommission.
Dreading the prospect of a weak Commission, I personally shall vote for the discharge.
SwedishDet här måste vara sista gången som våra förhandlingar förs med så svag övertygelse.
This must be the last time that our negotiations should be so lacking in conviction.
SwedishJag hoppas att han inte sade det bara för att hans regering är särskilt svag.
I hope he did not say so just because his government is particularly weak.
SwedishUtan parlamentets starka stöd kommer er kommission alltid att vara en svag kommission.
Without Parliament’s solid support your Commission will always be a weak Commission.
SwedishDet är synd att den inhemska oppositionen är så svag och så nationalistiskt splittrad.
It is unfortunate that the internal opposition is so weak and so divided nationally.
SwedishÄn en gång kan vi se att den ryska demokratins grundval är mycket svag.
Once again we can see that the foundations of Russian democracy are very weak.
SwedishI dag säger vissa att vår valuta kan vara för stark, men inte för svag.
Nowadays, some are saying that our currency might be too strong, but not too weak.
SwedishFri fördelning var en bra början, men visade sig i själva verket vara ganska svag.
Free allocations were a good start, but proved pretty weak in practice.
SwedishVi vet att Turkiets problem är att regeringen är svag och staten är stark.
We know that Turkey's problem is that the government is weak and the state is strong.
SwedishHur hanterar vi ett ökande globalt energibehov när tillgången förblir svag?
How do we handle soaring global energy demand while supply remains tight?
SwedishInget av detta har hanterats särskilt ingående, vilket uppenbarligen är en svag punkt.
None of this has been dealt with very well, which is clearly a weak point.