SV svår
volume_up
{adjektiv}

En budget som är svår, och det är det snygga: att göra en svår budget.
It is a difficult budget, and that is the nice thing: to produce a difficult budget.
EU:s lagstiftning är ofta alltför komplicerad, svår att förstå och svår att tillämpa.
European legislation is too often complex, difficult to understand and difficult to apply.
Det var en svår eftermiddag och nu är det en svår kväll.
It has been a difficult afternoon. It continues to be a difficult evening.
volume_up
hard {adj.}
Till att börja med är den väldigt svår att använda -- väldigt svår att använda.
First of all, it's really hard to use -- really hard to use.
Ni har klarat av en svår uppgift i en svår tid.
(DE) Madam Chancellor, you have accomplished a hard task in difficult times.
Självklart kommer förordningen att bli svår att tillämpa, det hörde vi nyss.
Of course this regulation will be hard to apply, as mentioned earlier.
svår (även: skarp, häftig, enkel, stram)
volume_up
severe {adj.}
Irländska köttproducenter har redan fått utstå en svår ekonomisk kris.
Irish beef producers have already been experiencing a severe financial crisis.
Det finsk-ugriska marifolket utstår för närvarande svår diskriminering.
The Finno-Ugric Mari people are currently suffering severe discrimination.
I vissa områden måste man förbereda sig för svår torka och högre temperaturer.
Some areas must prepare themselves for severe drought and higher temperatures.
svår (även: , tuff, seg, hård)
volume_up
tough {adj.}
Att se till att det tar ledningen över det befintliga systemet kommer att bli en svår kamp.
Ensuring that it takes precedence over the existing system will be a tough battle.
Detta är en svår fråga i Europa. Det finns medlemsstater som är för och andra som är emot.
This is a tough question in Europe; there are Member States in favour and others against.
Det är en svår uppgift, som ni säkert inser, men med stöd från parlamentet kan det göras.
It will be a tough job, I think you know that, but with the support of this House it can be done.
Med tanke på styrkeförhållandena i Europaparlamentet och i Europa är denna kamp svår.
Given the balance of power in the European Parliament and in Europe, it will be an arduous struggle.
This is an arduous task.
Problemen beror också delvis på att det är en svår, mödosam och långdragen process att ta sig ur ett auktoritärt styre.
We also have problems in part because the process of coming out of authoritarianism is very difficult, arduous and prolonged.
svår (även: skadlig, felaktig, dålig, grym)
volume_up
bad {adj.}
Situationen är särskilt svår för kvinnor med invandrarbakgrund.
The situation is particularly bad for women with a background of migration.
Situationen är också svår för lantbruket i de fattiga länderna.
The situation for agriculture in the poor countries is also bad.
Det skulle vara en svår stund för hela Europa.
It would be a bad moment for the whole of Europe.
volume_up
grave {adj.}
Den befinner sig enligt min åsikt i en svår kris, eftersom den på grund av sin godtyckligt fastslagna 3-procentsgräns är alltför oflexibel.
It is, in my judgement, in grave crisis because its reference value of 3 % was laid down arbitrarily and is too rigid.
Den befinner sig enligt min åsikt i en svår kris, eftersom den på grund av sin godtyckligt fastslagna 3-procentsgräns är alltför oflexibel.
It is, in my judgement, in grave crisis because its reference value of 3% was laid down arbitrarily and is too rigid.
Ditt största misstag var inte att inte finna svaret.
Your gravest mistake wasn't failing to find the answer
Det ligger således en svår uppgift och väntar på er.
Prime Minister, an onerous task awaits you.
Det har varit en viktig och svår uppgift, men båda föredragandena har skött den mycket bra.
It has been a weighty and onerous task, but both rapporteurs have carried it out extremely well.
De har tagit på sig ansvaret för genomförandet, och jag vet att det varit en mycket svår uppgift.
They have shouldered the burden for the implementation, which I know was a very onerous task.
svår (även: prövande)
Kommissionen är väl medveten om att debatten om tester på djur är mycket svår och känslig.
The Commission is well aware that the debate on animal testing is a very difficult and sensitive one.
Vad beträffar frågan om djurförsök vet vi alla hur svår och känslig denna är, särskilt eftersom den förorsakar en hel del oro bland allmänheten.
As regards the issue of animal testing, we all know how difficult and sensitive it is, especially because it creates a great deal of concern among the public.
svår (även: besvärlig, kinkig, knepig, krånglig)
volume_up
tricky {adj.}
Detta skulle verkligen bidra till att lösa en svår rättslig fråga som många medlemsstater har nämnt.
This could indeed help to resolve a tricky legal issue that several Member States have mentioned.
We find ourselves in a very tricky situation.
Jag anser att varje åsikt här inne är värdefull när det gäller en så svår fråga som utbildningen i Europa.
I think that every view expressed here is useful on an issue as tricky as education in Europe.
svår (även: grym, elak, smärtsam, hård)
volume_up
cruel {adj.}
Ojämlikhet manifesterar sig på det grymmaste och svåraste sättet i de lägsta samhällsskikten, där kombinationen av gräsliga arbetsförhållanden och familjebördor gör livet som svårast för kvinnor.
Inequality manifests itself in the cruellest and hardest way in the lowest strata of society, where a combination of dreadful working conditions and family burdens makes life hardest for women.
svår (även: smärtsam, sorglig, plågsam)
svår (även: invecklad, knölig, marig)
volume_up
knotty {adj.}
svår (även: besvärlig, dum, elak, stygg)
volume_up
nasty {adj.}
Vi kände till fallen av legionärssjuka i Strasbourg, men nu åser vi en ovanligt svår epidemi av liberalism.
We were aware of the cases of Legionnaire’s disease in Strasbourg, but we are now seeing a particularly nasty outbreak of liberalism.
svår (även: , grov, ohyfsad, våldsam)
volume_up
rough {adj.}
Det kommer att bli en resa i svår sjögång, för som sagt, utmaningarna är enorma.
This will be a voyage over a rough sea for, as I have said, there are massive challenges ahead.
svår (även: skarp, besvärlig, fast, stor)
volume_up
stiff {adj.}
De baltiska staterna har själva satt upp som mål att ingå i eurosamarbetet, men under den globala nedgången är detta en mycket svår uppgift.
The Baltic States have set themselves the goal of accession to the euro area, but during the global downturn, this is a very stiff task.
svår (även: besvärlig, dum, envis, krånglig)
svår (även: knepig)
volume_up
dicey {adj.}
svår (även: skarp, grov, obehaglig, hård)
volume_up
harsh {adj.}
Det var en svår och omtumlande, men också oerhört viktig kunskap.
This was a harsh and disturbing, but extremely significant revelation.
Vi måste komma varandra inpå livet, och exemplet med den tyska återföreningen visar oss hur svår denna uppgift är.
However harsh this might sound, Turkey is too big, too heterogeneous, too poor, and too populous.
There can be very harsh penalties indeed for Member States and companies if European legislation is observed.
svår (även: farlig, riskfylld)
svår (även: taggig, stickig)
svår
volume_up
trying {adj.}
De Gröna var i en svår position när de försökte att inte ändra det, beroende på att de vet vad slutresultatet skulle ha blivit.
The Greens were in a difficult position in trying not to amend it because we knew what the end result would be.
Svaret från den nederländska regeringen kommer då troligen att bli att dessa supertrålare skickas iväg ännu längre bort.
The EU has been trying for years to reduce the fleet capacity of European fishermen.
Och man försöker ge svar på sådana frågor, men det sker på ett nödvändigtvis ofullständigt sätt och så snabbt som möjligt.
It is trying to resolve these issues as quickly as possible but in a necessarily imperfect way.

Användningsexempel för "svår" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishGränsen mellan att göra affärer och ekonomisk brottslighet är ofta svår att dra.
There is often a fine line between business activities and white-collar crime.
SwedishHela frågan om konsekvensanalys är svår, och jag hade någonting att säga om den.
What this tells me is that this project really does enjoy widespread support.
SwedishFru ordförande, Bulgarien befinner sig i en svår ekonomisk och social kris.
Madam President, Bulgaria is caught up in a serious financial and social crisis.
SwedishDet är också en oerhört svår belägenhet för oss i Europa, där folk vill ha ägg.
Now that is also a terrible plight for us in Europe, where people require eggs to eat.
Swedish   – Vi står inför en svår situation efter presidentvalet i Vitryssland.
   We are facing a complex situation after the presidential elections in Belarus.
SwedishJag har gjort samma precisering upprepade gånger, men det verkar vara en svår sak.
I have done so a number of times but it seems that there is still some misunderstanding.
SwedishDå kommer vi att få händerna fulla, och situationen kommer att bli svår igen, herr Langen.
We will then have a lot to do, and once again things will turn bitter, Mr Langen.
SwedishDet är en otroligt svår kris som vi har i Kosovo när det gäller romerna.
Mr President, it is an incredibly serious crisis we have in Kosovo regarding the Roma.
SwedishDetta torde vara en speciellt viktig och svår aspekt av Kosovo Verification Mission.
I believe it is a most important and delicate aspect of the Kosovo Verification Mission.
SwedishDet var en svår uppgift och jag anser att Miguelez har gjort ett utomordentligt arbete.
It was no easy task and I think that Mrs Miguélez has done a brilliant job.
SwedishDet har visat sig vara en svår uppgift att hitta orsaken till EHEC-utbrottet.
Research into the source of the E coli outbreak is proving complicated.
SwedishDetta torde vara en speciellt viktig och svår aspekt av Kosovo Verification Mission .
I believe it is a most important and delicate aspect of the Kosovo Verification Mission.
Swedish– Vi står inför en svår situation efter presidentvalet i Vitryssland.
We are facing a complex situation after the presidential elections in Belarus.
SwedishFörst och främst vill jag tacka föredraganden, som har haft en svår uppgift.
Mr President, first of all I wish to express my sincere thanks to the rapporteur.
SwedishTack, Philippe Lamberts, för att ni har gett ett så pass tydligt svar på en sådan svår fråga.
Thank you, Mr Lamberts, for such a clear response on such a complicated issue.
SwedishVi har intrycket av en återvändsgränd och av en mycket svår situation.
We have the impression there is an impasse and a rather serious situation.
SwedishArbetssituationen är ofta svår, i synnerhet för kvinnor med familjer.
These I think are questions that furthermore give cause for introspection.
SwedishVi har vi en svår uppgift framför oss, framför allt i våra relationer med tredjeländer.
This year, we face a very serious task, particularly in our dealings with third countries.
SwedishKommissionen känner väl till att torkan i Spanien är mycket svår.
Mr President, the Commission is fully aware of how serious the drought is in Spain.
SwedishEuropeiska unionen har en svår relation till den odemokratiska regimen i Vitryssland.
Relations between the European Union and the undemocratic government in Belarus are strained.