SV

styrelse {utrum}

volume_up
1. allmänt
Jag tittar till exempel på offentlighet hos styrelse, unionens demokratiska halt, den utländska politiken och även röstvägningen.
I am particularly referring to the openness of administration, the democratic nature of the European Union, foreign policy and the weighting of votes.
När det gäller offentlighet för styrelse, är det bra att dokumenten om unionslagstiftningen i fortsättningen tidigare blir tillgängliga.
As far as opening up administration is concerned it would be positive if, in the future, documents on Union legislation were made available earlier.
Alla dessa har en topptung struktur med en styrelse med företrädare från alla medlemsstater och en administration som ibland är mindre än styrelsen.
All of them have a top-heavy structure with a management board with representation from every Member State and an administration that is sometimes smaller than the management board.
Dessutom kommer livsmedelssäkerhetsmyndigheten att ha en styrelse.
In addition to that, the food safety authority will have a board.
Jag stöder också den gemensamma förklaringen från kommissionen, rådet, och parlamentet när det gäller ledamöterna av myndighetens styrelse.
I also support the joint declaration from the Commission, Council and Parliament concerning the members of the management board of the authority.
Däremot kan kommissionen inte godta ändringsförslagen 13 och 25, som skulle ge parlamentet observatörsstatus i tillsynsmyndighetens styrelse.
In contrast, the Commission cannot accept Amendments 13 and 25, giving Parliament observer status on the Administrative Board of the Supervisory Authority.
Internationella atomenergiorganets styrelse träffas i morgon för att besluta om man ska rapportera Iran till säkerhetsrådet.
The IAEA board of governors meets tomorrow to decide whether to report Iran to the Security Council.
IAEA: s styrelse enades om att skjuta upp anmälan till säkerhetsrådet för att ge det europeiska initiativet en chans.
The IAEA Board agreed to delay a report to the Security Council to give a European initiative a chance.
Vad det gäller att utse en styrelse är jag nöjd med den kompromiss som har uppnåtts med rådet.
As far as the appointment of the management board is concerned, I do agree with the compromise that has been struck with the Council.
Vårt motto i det avseendet lyder: " Hemlighållande visar svagheten i en dålig styrelse, öppenhet visar kraften i en bra styrelse ".
And our motto is: " Secrecy shows up the weakness of bad government, disclosure reveals the strength of sound government ".
Vårt motto i det avseendet lyder: "Hemlighållande visar svagheten i en dålig styrelse, öppenhet visar kraften i en bra styrelse".
And our motto is: "Secrecy shows up the weakness of bad government, disclosure reveals the strength of sound government" .
Vem är behörig att se till att OTE:s styrelse avhåller sig från åtgärder av extraordinär karaktär tills ärendet har slutreglerats?
Has the Commission received a reply from the Greek Government to the letter it sent five months ago?
Varje korridor kommer att förvaltas av en direktion och en styrelse.
Every corridor will be managed by an executive board and a management board.
Banken skall förvaltas och ledas av ett bankens råd, en styrelse och en direktion.
The Bank shall be directed and managed by a Board of Governors, a Board of Directors and a Management Committee.
Skulle någon styrelse godkänna att förvaltningen av ett företag befann sig i ett sådant tillstånd?
Would any board of directors approve the management of a company in such a state of affairs?
Från maj tar Anna Ekström över ordförandeklubban i universitetets styrelse.
In May, Anna Ekström takes over the chairperson’s gavel on the University Board.
Varje korridor kommer att förvaltas av en direktion och en styrelse.
Every corridor will be managed by an executive board and a management board.
Dessutom kommer livsmedelssäkerhetsmyndigheten att ha en styrelse.
In addition to that, the food safety authority will have a board.
styrelse
Vi är Europaparlamentet, inte en styrelse för en ekonomisk jätte.
We are the European Parliament, not the board of directors of an economic giant.
Även styrelse och verkställande direktör måste ges ett större personligt ansvar.
The board of directors and managing director must also be given greater personal responsibility.
Jag har dock en styrelse... och en medlemskommitté.
I do have a board of directors... and I have a membership committee.
styrelse
styrelse (även: utskott, utredning, kommitté, nämnd)
Jag har dock en styrelse... och en medlemskommitté.
I do have a board of directors... and I have a membership committee.
Banken skall förvaltas och ledas av ett bankens råd, en styrelse och en direktion.
The Bank shall be directed and managed by a Board of Governors, a Board of Directors and a Management Committee.
Utskottet motsätter sig att rådsföreträdare från alla medlemsstater skall sitta med i byråns styrelse.
I agree with the Committee on Transport’ s view that actors in the road transport sector should be involved in the work of the agency.
Moved my meeting to the Huckabees corporation.
Det råder ingen tvekan om att en stor styrelse blir ett nödvändigt samarbetsforum och en faktor för att utarbeta riktlinjer.
There is no doubt that a large Management Board will be a necessary forum of cooperation and a factor in creating direction.
2. näringsliv
styrelse (även: bolagsstyrelse)
Banken skall förvaltas och ledas av ett bankens råd, en styrelse och en direktion.
The Bank shall be directed and managed by a Board of Governors, a Board of Directors and a Management Committee.
Internationella atomenergiorganets styrelse träffas i morgon för att besluta om man ska rapportera Iran till säkerhetsrådet.
The IAEA board of governors meets tomorrow to decide whether to report Iran to the Security Council.
Vi uppmanar Iran att återuppta dialogen med EU innan IAEA: s styrelse har sitt nästa möte i november.
We call on the Iranians to resume dialogue with the EU before the Board of Governors of the IAEA next meet, in November.
styrelse
Varje korridor kommer att förvaltas av en direktion och en styrelse.
Every corridor will be managed by an executive board and a management board.
Den verkställande och övervakande roll som CDM: s styrelse har, gjordes mer öppen och starkare.
The executive and supervisory role of the CDM Executive Board was made more transparent and stronger.
Den verkställande och övervakande roll som CDM:s styrelse har, gjordes mer öppen och starkare.
The executive and supervisory role of the CDM Executive Board was made more transparent and stronger.
styrelse
Varje korridor kommer att förvaltas av en direktion och en styrelse.
Every corridor will be managed by an executive board and a management board.
Detta kommer naturligtvis att ske i samråd med ENISA och dess styrelse.
This will, of course, be done in consultation with ENISA and its management board.
Vi har vissa betänkligheter beträffande förslaget att företrädare för parlamentet skall ingå i Europols styrelse.
We have some misgivings with the proposal to have representatives of Parliament on Europol's management board.

Användningsexempel för "styrelse" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi kommer sedan att försöka utse en grupp på 18 personer som ska börja som styrelse.
We will then try to set up a group of 18 persons to start as the governing board.
SwedishFrån maj tar Anna Ekström över ordförandeklubban i universitetets styrelse.
In May, Anna Ekström takes over the chairperson’s gavel on the University Board.
SwedishIran har nu möjlighet att följa de krav som IAEA: s styrelse har lagt fram.
Iran has an opportunity now to come into line with requests made by the IAEA Board.
SwedishIran har nu möjlighet att följa de krav som IAEA:s styrelse har lagt fram.
Iran has an opportunity now to come into line with requests made by the IAEA Board.
SwedishVarför inte till exempel inrätta en gemensam styrelse för de fyra byråerna?
For example, why not form a single governing board for these four agencies?
SwedishDetta kommer naturligtvis att ske i samråd med ENISA och dess styrelse.
This will, of course, be done in consultation with ENISA and its management board.
SwedishDet är viktigt att påminna parlamentet om att IAEA:s styrelse sammanträder den 19 september.
It is important to remind this House that the IAEA board meets on 19 September.
SwedishI detta avseende kommer nästa möte med IAEA:s styrelse att bli avgörande.
In this regard the next meeting of the board of the IAEA will be crucial.
SwedishVi vill inte ha en styrelse bestående av fem stora länder som styr de övriga.
We do not want a directory of five big countries that rule the rest.
Swedishval av styrelse samt, i förekommande fall, revisor och eventuell revisors-suppleant,
Election of Directors and, if applicable, Auditor and Deputy Auditor,
SwedishVi är Europaparlamentet, inte en styrelse för en ekonomisk jätte.
We are the European Parliament, not the board of directors of an economic giant.
SwedishVarje korridor kommer att förvaltas av en direktion och en styrelse.
Every corridor will be managed by an executive board and a management board.
SwedishÄven styrelse och verkställande direktör måste ges ett större personligt ansvar.
The board of directors and managing director must also be given greater personal responsibility.
SwedishDen kan göras både av aktiebolagets styrelse och av dess fordringsägare.
It can be made both by the limited company's board and by its creditors.
SwedishDet är absolut nödvändigt att det finns företrädare för fiskeriindustrin i denna styrelse.
It is absolutely essential that there be representatives from the fishing industry on this board.
SwedishDessutom kommer livsmedelssäkerhetsmyndigheten att ha en styrelse.
In addition to that, the food safety authority will have a board.
SwedishSkulle någon styrelse godkänna att förvaltningen av ett företag befann sig i ett sådant tillstånd?
Would any board of directors approve the management of a company in such a state of affairs?
SwedishIMF:s styrelse består till 100 procent av män och i Världsbankens styrelse sitter 91,7 procent män.
The board of the IMF consists entirely of men, and 91.7% of the World Bank’s board is male.
SwedishIMF: s styrelse består till 100 procent av män och i Världsbankens styrelse sitter 91,7 procent män.
The board of the IMF consists entirely of men, and 91.7 % of the World Bank’ s board is male.
SwedishBanken skall förvaltas och ledas av ett bankens råd, en styrelse och en direktion.
The Bank shall be directed and managed by a Board of Governors, a Board of Directors and a Management Committee.

Synonymer (svenska) till "styrelse":

styrelse
styre