SV strid
volume_up
{utrum}

strid (även: åtgärd, handling, verksamhet, verk)
volume_up
action {substantiv}
Vi kan inte sända ut våra trupper i strid om vi inte har resurserna att stödja dem.
We cannot send our troops into action unless we have the capability to support them.
Dorian is missing in action!...
Denna försening är i strid med vad vi gemensamt kom överens om när vi skisserade det sjätte miljöhandlingsprogrammet.
This delay goes against what we jointly agreed when we drew up the Sixth Environmental Action Programme.
strid (även: slag, drabbning, duell, kamp)
volume_up
battle {substantiv}
Erdogan utkämpar en komplicerad strid mot arméns generaler, en strid som är full av faror.
Mr Erdogan is fighting a difficult battle, full of danger, with the army generals.
Erdogan utkämpar en komplicerad strid mot arméns generaler, en strid som är full av faror.
Mr Erdogan is fighting a difficult battle, full of danger, with the army generals.
Till sist, nedbringandet av resistenta bakterier är ingen förlorad strid.
Finally, the battle against resistant bacteria is not a lost cause.
strid (även: fäktning, gräl, mod, kamp)
volume_up
fight {substantiv}
Striden i Tjetjenien är inte uteslutande en strid mot terrorismen.
Commissioner, the fight in Chechnya is not a fight against terrorism only.
Striden mot väderkvarnarna är alltså en strid utan förlorare.
In other words, the fight for windmills is one where there are no losers.
Ta till exempel vår gemensamma strid mot dödsstraffet och mot fattigdom.
Our joint fight against capital punishment or poverty is a good case in point.
strid (även: ansträngning, kamp, kämpande)
volume_up
struggle {substantiv}
Under tiden har det kommit en andra gemensam ståndpunkt, och parlamentet förefaller ha tröttats av striden.
Meanwhile, we have a second common position and Parliament seems to be tired of the struggle.
Jag vet att det har varit en strid i Europeiska kommissionen mellan kommissionär Brittan och Bjerregaard.
I know full well that in the European Union there has been a struggle between Commissioner Brittan and Mrs Bjerregaard.
Helheten andas andan av den klassiska striden mellan arbete och kapital och tidigare klasskrig.
It gives off an atmosphere of the traditional struggle between labour and capital and old class wars.
strid (även: kamp, krig, ofred)
volume_up
war {substantiv}
Burmas generaler drar gång på gång ut i strid mot sin egen befolkning.
The Burmese generals continue to wage war against their own population.
Spanien var den första stora striden i andra världskriget, ett test inför ett kommande krig som skulle ödelägga Europa.
Spain was the first great battle of the Second World War, the test bench for a war to come that would devastate Europe.
De hotas av tvångsförflyttning till Tjetjenien, vilket står i strid med de rättigheter de medges i Genèvekonventionen om krigsfångar.
They are being threatened with being forced to return to Chechnya, in violation of the rights recognised by the Geneva Conventions on war refugees.
volume_up
collision {substantiv}
strid (även: drabbning, kamp)
volume_up
combat {substantiv}
Han väntar sig en strid i hämnd för Patroclus död.
He anticipates a call to single combat for the death of Patroclus.
Det är denna väg vi måste gå – den väg som innebär strid och inte den som innebär undfallenhet.
This is the path that we must follow – the path of combat, not the path of slackness.
Gentlemen, this school is about combat.
volume_up
contention {substantiv}
Den stora striden i utskottet och här i parlamentet är: Hur stort måste det område vara som vi utesluter från konkurrens, för att vi skall kunna möjliggöra vettiga samhällsomfattande posttjänster?
The great bone of contention in our committee and in the House as a whole is this: how large an area do we have to keep free of competition so that a decent universal postal service can be provided?
strid (även: kamp, tävling, match, tävlan)
volume_up
contest {substantiv}
För att försäkra sig om att denna strid inte skulle förvandlas till en tävling för att säkra det största statliga stödet utformades ett banbrytande avtal redan i ett tidigt skede, 1992.
To ensure that this contest did not spill over into a competition to secure the largest share of State aid, a groundbreaking agreement was forged early on, in 1992.
strid (även: fejd)
volume_up
feud {substantiv}
strid
volume_up
melee {substantiv}
Skulle Europa inte leda den striden är det dömt att upplösas i mångfald, precis som vilken organism som helst som upphör att kämpa.
If we do not fight, then Europe, like any entity which stops fighting, will ultimately be lost in the melee.
strid (även: gräl, oväsen, spektakel, liv)
volume_up
row {substantiv}
Men under vår tid i parlamentet har Werner Langen och jag haft så många gräl, varefter vi alltid har grävt ned stridsyxan, så jag kan undvara detta personliga uttalande.
During our time in this House, though, Mr Langen and I have had so many rows, after which we have always buried the hatchet, that I can dispense with the personal statement.
strid (även: kamp, dust)
volume_up
tussle {substantiv}
volume_up
warfare {substantiv}

Användningsexempel för "strid" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDenna kommuns förfarande står definitivt i strid med de kommande bestämmelserna.
The conduct of this municipality is certainly a breach of the future provisions.
SwedishÄndå utvisades han från Italien den 3 juni helt i strid med Italiens åtaganden.
Nonetheless, Italy expelled him on 3 June, in total violation of its commitments.
SwedishEU skickade trevare till diktatorerna i åratal, i strid mot dess egna värderingar.
The Union reached out to the dictators for years, in contempt of its own values.
SwedishDessa saker kompletterar varandra; de står sannerligen inte i strid med varandra.
Those elements complement each other; they certainly do not contradict each other.
SwedishDet tycker jag verkar vara i strid med ett bra program för bekämpning av BSE.
That seems to me to be in conflict with an effective programme for fighting BSE.
SwedishFramförallt ändringsförslag 50 står egentligen i strid med Cartagenaprotokollet.
Amendment No 50, in particular, actually goes against the Cartagena Protocol.
SwedishAtt berömma Bulgariens ansträngningar står i strid med EU:s ofta förkunnade syften.
Applauding Bulgaria’s efforts is at variance with the EU’s much-trumpeted aims.
SwedishOch vilket är svårast, att ta strid med arbetstagarna eller med kapitalägarna?
Which is more difficult - to come into conflict with workers or with stockbrokers?
SwedishDessa ställningstaganden står helt i strid med dem som intas av Europaparlamentet.
These positions are fundamentally opposed to those of the European Parliament.
SwedishDärför måste jag tyvärr, i strid med min ursprungliga önskan, rösta emot stadgan.
That is why I had to go against my original intention and vote against the Statute.
Swedish   – Jag anser inte att det ni säger står i strid med det jag just förklarade.
   I do not think that what you said is in contradiction with what I just explained.
SwedishNär det gäller dessa frågor kommer det att bli strid inom de enskilda länderna.
Internal battles are being sparked off in the individual countries over these issues.
SwedishDå blir resultatet konflikt och strid i stället för konstruktivt samarbete.
The result would then be conflict and strife instead of constructive cooperation.
SwedishMånga företag använder sig av barnarbete i strid mot rättsliga restriktioner.
Many companies use child labour in spite of the relevant legal restrictions.
SwedishOlyckligtvis ansågs dessa möjligheter stå i strid med konkurrensreglerna.
Unfortunately, these opportunities were considered to violate competition rules.
SwedishDet är, i sådana fall, helt oacceptabelt och i strid med normal rättspraxis.
This is entirely unacceptable in such cases and in breach of normal legal practice.
SwedishHan blev dessutom kidnappad i ett EU-land, Italien, i strid mot internationell rätt.
Also, he was kidnapped from an EU country, Italy, against international law.
SwedishI strid mot lagen uppmanas de att kontrollera sina passagerares handlingar.
In violation of the law, they are being told to check passengers' documents.
SwedishFår jag till sist säga till rådet att dess uttalande står i strid med fakta.
May I finally say to the Council that its statement contravened the facts.
SwedishAlla sådana investeringar kommer naturligtvis inte att stå i strid med internationell lag.
Of course not all such investments will be in contravention of international law.