SV

strid {verb}

volume_up
strid (även: kämpa)
Erdogan utkämpar en komplicerad strid mot arméns generaler, en strid som är full av faror.
Mr Erdogan is fighting a difficult battle, full of danger, with the army generals.
Erdogan utkämpar en komplicerad strid mot arméns generaler, en strid som är full av faror.
Mr Erdogan is fighting a difficult battle, full of danger, with the army generals.
Till sist, nedbringandet av resistenta bakterier är ingen förlorad strid.
Finally, the battle against resistant bacteria is not a lost cause.

Användningsexempel för "strid" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDenna kommuns förfarande står definitivt i strid med de kommande bestämmelserna.
The conduct of this municipality is certainly a breach of the future provisions.
SwedishÄndå utvisades han från Italien den 3 juni helt i strid med Italiens åtaganden.
Nonetheless, Italy expelled him on 3 June, in total violation of its commitments.
SwedishEU skickade trevare till diktatorerna i åratal, i strid mot dess egna värderingar.
The Union reached out to the dictators for years, in contempt of its own values.
SwedishDessa saker kompletterar varandra; de står sannerligen inte i strid med varandra.
Those elements complement each other; they certainly do not contradict each other.
SwedishDet tycker jag verkar vara i strid med ett bra program för bekämpning av BSE.
That seems to me to be in conflict with an effective programme for fighting BSE.
SwedishFramförallt ändringsförslag 50 står egentligen i strid med Cartagenaprotokollet.
Amendment No 50, in particular, actually goes against the Cartagena Protocol.
SwedishAtt berömma Bulgariens ansträngningar står i strid med EU:s ofta förkunnade syften.
Applauding Bulgaria’s efforts is at variance with the EU’s much-trumpeted aims.
SwedishOch vilket är svårast, att ta strid med arbetstagarna eller med kapitalägarna?
Which is more difficult - to come into conflict with workers or with stockbrokers?
SwedishDessa ställningstaganden står helt i strid med dem som intas av Europaparlamentet.
These positions are fundamentally opposed to those of the European Parliament.
SwedishDärför måste jag tyvärr, i strid med min ursprungliga önskan, rösta emot stadgan.
That is why I had to go against my original intention and vote against the Statute.
SwedishVi kan inte agera på det här sättet, i strid mot informations- och kulturflödet.
We cannot act in that way, contrary to the flow of information and culture.
Swedish   – Jag anser inte att det ni säger står i strid med det jag just förklarade.
   I do not think that what you said is in contradiction with what I just explained.
SwedishNär det gäller dessa frågor kommer det att bli strid inom de enskilda länderna.
Internal battles are being sparked off in the individual countries over these issues.
SwedishDå blir resultatet konflikt och strid i stället för konstruktivt samarbete.
The result would then be conflict and strife instead of constructive cooperation.
SwedishDiskussionen om klimatförändring får dock inte enbart bli en strid om statistik.
The debate on climate change cannot, however, be boiled down to a battle of statistics.
SwedishMånga företag använder sig av barnarbete i strid mot rättsliga restriktioner.
Many companies use child labour in spite of the relevant legal restrictions.
SwedishOlyckligtvis ansågs dessa möjligheter stå i strid med konkurrensreglerna.
Unfortunately, these opportunities were considered to violate competition rules.
SwedishVi kan inte sända ut våra trupper i strid om vi inte har resurserna att stödja dem.
We cannot send our troops into action unless we have the capability to support them.
SwedishDet är, i sådana fall, helt oacceptabelt och i strid med normal rättspraxis.
This is entirely unacceptable in such cases and in breach of normal legal practice.
SwedishPrejningen av det spanska fartyget, och den bittra strid som följde, är nu historia.
The arrest of the Spanish vessel and the bitter battle which ensued are now history.