SV

ström {utrum}

volume_up
1. allmänt
ström (även: lopp, strömstyrka, strömdrag)
Den senaste tidens ström av migranter är ett allvarligt problem för EU.
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, the current flood of migrants is a serious problem, and it is a European one.
Syftet med detta projekt är att studera störningsnivåer i spänning och ström som belysningsutrustning kan utsättas för i framtiden.
The aim of this project is to study the disturbance levels in voltage and current that lighting equipment can be exposed to in the future.
ström (även: riktning, vattendrag, strömning)
Visst när du har brutit ner meddelandet till en ström av elektroner, men...
Sure, once you've broken the message into a stream of electrons, but...
Vänligen försök att kontrollera den ändlösa ström av direktiv som produceras här.
Please try to control the endless stream of directives from this place.
När dom har brutit ner oss till en ström av elektroner.
Once he's broken us into a stream of electrons.
ström (även: avlopp, utflöde, utströmning)
ström (även: utflöde, utgjutande)
Jag skulle vilja att rådet är medvetet om, när nu ledamöterna har fått en så enorm ström av självförtroende, att saker och ting kommer att gå framåt.
I would like the Council to be aware that since then we Members have received an enormous outpouring of confidence that things will progress.
ström (även: dusch, regn, skur)
Det vidtar alla tänkbara åtgärder, men de räcker inte för att hejda denna ström.
It is taking all possible measures, but they are not sufficient to stem this tide.
Det är en livsstil som karakteriseras av en obeveklig ström av pansexualitet och pornografi och tron att människor är objekt som kan köpas och säljas.
It is a lifestyle characterised by a relentless tide of pansexualism and pornography and the belief that human beings are objects that can be bought and sold.
Ni var inte förståndiga, eller fördraget är inte förståndigt, med en immigration där kranen öppnats helt, en immigration som flyter fram i en strid ström.
You were not sensible, or at least this Treaty is not sensible, with tides of immigrants flowing in unchecked.
2. elektronik
ström (även: elektricitetslära)
En rad medlemsländer har avstått från möjligheten att utvinna ström ur kärnkraft.
A number of Member States have refused to use nuclear energy as a source of electricity.
Dessa leverantörer kan nu leverera mindre ren ström än vad konsumenten kräver.
Those suppliers can now supply less clean electricity than the consumer is asking for.
Det tål att understrykas att två miljarder människor i världen lever utan elektrisk ström.
Let us bear in mind that two billion people in the world have no electricity.
3. bildligt
ström (även: våg, utslag, hudutslag, epidemi)
volume_up
rash {substantiv}

Användningsexempel för "ström" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet vidtar alla tänkbara åtgärder, men de räcker inte för att hejda denna ström.
It is taking all possible measures, but they are not sufficient to stem this tide.
SwedishVerklig kultur är inte beroende av regelverk eller en oändlig ström bidrag.
Real culture does not depend on regulations or on an endless stream of subsidies.
SwedishDessa leverantörer kan nu leverera mindre ren ström än vad konsumenten kräver.
Those suppliers can now supply less clean electricity than the consumer is asking for.
SwedishEn rad medlemsländer har avstått från möjligheten att utvinna ström ur kärnkraft.
A number of Member States have refused to use nuclear energy as a source of electricity.
SwedishVänligen försök att kontrollera den ändlösa ström av direktiv som produceras här.
Please try to control the endless stream of directives from this place.
SwedishDet tål att understrykas att två miljarder människor i världen lever utan elektrisk ström.
Let us bear in mind that two billion people in the world have no electricity.
SwedishVisst när du har brutit ner meddelandet till en ström av elektroner, men...
Sure, once you've broken the message into a stream of electrons, but...
SwedishHan kunde inte generera tillräckligt med ström för att uppnå max effekt.
He couldn't generate enough power for the machine to reach critical mass.
SwedishInnebär detta en ännu stridare ström av produkter till EU:s marknad än vad som är fallet i dag?
Will this mean more products coming on to the European market than we already have?
SwedishVi önskar oss naturligtvis snabbt detta direktiv om inmatning av ström.
We naturally want this " feed-in directive " adopted very quickly.
SwedishMen ingen vill satsa på uppbyggnaden av elnät eftersom efterfrågan på ström saknas.
But nobody wants to invest in the construction of power grid as the demand for electricity is missing.
SwedishVi önskar oss naturligtvis snabbt detta direktiv om inmatning av ström.
We naturally want this "feed-in directive" adopted very quickly.
SwedishKanske inte samma människor, men en stadig ström av nya migranter.
Perhaps not the same people, but constant streams of new migrants.
SwedishEn strid ström av människor har lämnat fiskeindustrin, i synnerhet unga människor.
There has been a significant flow of people, and young people in particular, away from the fishing industry.
SwedishCampus Norrköping ligger mitt i stan i det unika Industrilandskapet vid Motala Ström.
Campus Norrköping is located right in the city centre, in the unique Industrial Landscape by Motala River.
SwedishDet har varit en ström av förfaranden och åtgärder i EU.
There has been a flood of proceedings and actions in the European Union.
SwedishVi bör definitivt undvika att föreslå en strid ström av nya åtgärder.
We should certainly avoid proposing a lot of new measures.
SwedishPsykisk sjukdom, en ström av självmord och depressioner har blivit ett hot mot dagens samhälle.
Mental illnesses, a flood of suicides and depression have become a threat to contemporary society.
SwedishVad kommer att bli priset för nästa ström av kandidatländer?
What will be the price for the next wave of candidate countries?
SwedishDet har faktiskt blivit en ökad ström av flyktingar som tar sig över gränsen i de drabbade områdena.
There has been, indeed, an increased flow of refugees crossing the border in the affected areas.

Synonymer (svenska) till "ström":

ström