"strävan" - Engelsk översättning

SV

"strävan" på engelska

volume_up
strävan {enb. sing.}

SV strävan
volume_up
{utrum}

1. allmänt

strävan (även: längtan, strävande)
volume_up
aspiration {substantiv}
Det som händer speglar förvisso inte den europeiska strävan efter gemenskap.
Certainly, what is happening does not reflect the European aspiration to unity.
Strävan är att kontinuerligt söka projekt som ger förbättrad service till användare.
Our aspiration is to continually seek out projects that provide better service to users.
Å ena sidan finns Turkiets berättigade strävan att bli medlem i Europeiska unionen.
On the one hand there is Turkey’s legitimate aspiration to join the European Union.
strävan (även: sysselsättning, syssla, jakt, hetsjakt)
volume_up
pursuit {substantiv}
Denna kurs går möjligen att träffande sammanfatta som en strävan mot ett civilt samhälle.
This course probably coincides rather well with the pursuit of a civil society.
Vi är förslavade under strävan efter vinst och ekonomisk nytta.
We are addicted to the pursuit of profit and economic gain.
Michael Theurer talade om å ena sida strävan efter frihet och å andra sidan om dragningskraft.
Mr Theurer spoke of the pursuit of freedom on the one hand, and of attractiveness on the other.
strävan (även: utveckling, riktning, tendens, syfte)
volume_up
tendency {substantiv}
I den här delen framträder en överdriven strävan efter politiskt inflytande på världsnivå, så att säga för att garantera EU: s trovärdighet i världen.
This section conveys an excessive tendency towards political influence at global level, under the pretext of safeguarding the Union's credibility in the world.
I den här delen framträder en överdriven strävan efter politiskt inflytande på världsnivå, så att säga för att garantera EU:s trovärdighet i världen.
This section conveys an excessive tendency towards political influence at global level, under the pretext of safeguarding the Union's credibility in the world.
Det finns många katoliker i Vitryssland och katolicismen tenderar att identifieras med strävan efter självständighet och provästerländska tendenser.
There are many Catholics in Belarus, and Catholicism tends to be identified with independentist and pro-Western tendencies.

2. "stark önskan (att lyckas)"

strävan (även: ambition, ambitioner, framåtanda)
volume_up
ambition {substantiv} (a strong desire (to succeed))
Att komma ikapp Förenta staterna eller Japan är fortfarande bara en strävan och en dröm.
Catching up with the United States or Japan still remains an ambition, a dream.
Stabilitet i området är en grundläggande och ständig europeisk strävan.
Stability in the area is a basic and permanent European ambition.
Det är också min strävan att parlamentet skall bli ett forum för debatt.
It is my ambition too for Parliament to become a forum for debate.

Synonymer (svenska) till "strävan":

strävan

Användningsexempel för "strävan" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishMin huvudsakliga strävan var att försvara parlamentsinstitutionens privilegier.
My main desire was to defend the prerogatives of the parliamentary institution.
SwedishJärnvägen har varit bortglömd i denna strävan efter att utveckla infrastrukturen.
In the race to develop infrastructures, rail has been the great forgotten area.
SwedishDenna strävan kommer att underlättas genom EU, som måste spela en betydande roll.
These efforts will be made easier with Europe, which must play a very great role.
SwedishEU:s strävan måste därför vara att hålla kvar Ukraina på unionens radarskärm.
The aim of the EU must therefore be to keep Ukraine on the Union's radar screen.
SwedishDet är mitt första förslag till parlamentet i dess strävan att uppnå nya åtaganden.
That is my first proposal to this House as it strives to obtain new commitments.
SwedishDenna debatt om harmonisering av bolagsskattebasen är ett led i denna strävan.
This debate on corporate tax base harmonisation is a consequence of such efforts.
SwedishFör det tredje föreligger en fara för en fortsatt strävan efter avreglering.
Thirdly, there is the risk of going over the top in the quest for liberalisation.
SwedishJag välkomnar landets strävan mot anslutning och hoppas att den fortsätter.
I welcome the country's efforts towards accession and hope for these to continue.
SwedishI konkurrensens namn finns det en permanent strävan efter att minska kostnaderna.
In the name of competition, there is a permanent quest to bring down costs.
SwedishEn uppriktig strävan efter vad som förenar oss är också ett sökande efter ett centrum.
An honest search for the things which unite us is also a search for our centre.
SwedishJag är förvissad om att ni kom hit i en uppriktig strävan efter ett närmande.
I welcome the package of measures that you have put before this House today.
SwedishSträvan efter att täcka kostnader måste alltid harmoniseras med de sociala målen.
The efforts to recover costs can and must in all cases be harmonised with social goals.
SwedishVi vill bistå det afghanska folket i deras strävan att säkra en fredlig utveckling.
We wish to support the Afghan people in their efforts to secure peaceful development.
SwedishDärför har han erbjudit oss ett nytt tal hos honom, i strävan efter något gripande...
This is why he has offered us a new set of words, in an attempt at pathos ...
SwedishDet är mycket uppmuntrande att veta att ni är starkt engagerade i denna strävan.
It is very encouraging to know of your strong commitment to this quest.
SwedishDärför har han erbjudit oss ett nytt tal hos honom, i strävan efter något gripande...
This is why he has offered us a new set of words, in an attempt at pathos...
SwedishSträvan efter att förhandla fram ett avtal har präglat regionen i årtionden.
The quest for a negotiated agreement has dominated the region for decades.
SwedishBangladesh förtjänar vår uppmuntran i sin strävan efter en demokratisk framtid.
Bangladesh deserves our encouragement as it seeks a democratic future.
SwedishÄndå så måste vi gå snabbare tillväga i vår strävan att åstadkomma nödvändiga bestämmelser.
Nonetheless, we need to proceed faster in order to lay down the necessary rules.
SwedishEn sådan konsumentetikett kommer dessutom att stödja fordonstillverkarnas strävan.
In addition, this consumer label will help to support the vehicle manufacturers' efforts.