1. allmänt
Alla parter måste också sträva mot så få och så korta övergångsperioder som möjligt.
And all parties must aim for the shortest possible transitional periods, if any at all.
Naturligtvis bör vi sträva efter att upprätta bästa möjliga partnerskap med landet.
Naturally, we should aim to establish the best possible partnership with them.
I framtiden måste vi sträva efter att skydda konsumenterna mot oskäliga avtalsvillkor.
We must aim in the future to protect consumers against unfair contractual terms.
Kommer kommissionen att sträva efter att detta ska beaktas när stöd beviljas?
Will it endeavour to take this concern into account in implementing aid?
Kommissionen kommer att sträva efter att inleda denna process så snart som möjligt.
The Commission will endeavour to start this process as quickly as possible.
Därför bör Europeiska unionen sträva efter att utveckla alternativa transportmetoder.
Therefore, the European Union should endeavour to develop alternative methods of transportation.
För det första har alla medborgare rätt att sträva efter fria och rättvisa val.
Firstly, any citizen can legitimately aspire to free and fair elections.
EU måste också sträva efter ett brett samarbete med Ryssland på miljöområdet.
The EU must also aspire to broadly based cooperation with Russia in the area of the environment.
Vi måste sträva efter ett upprättande av e-handelsföretag av högsta kvalitet i Europa.
We have to aspire to the establishment of the highest quality of e-businesses in Europe.
Om vi skall fortsätta att sträva efter en välutbildad och skicklig arbetskraft måste vi kunna erbjuda effektiv och allmän hälso- och sjukvård.
If we are to go on securing a well-educated and skilful labour force, we must be able to offer effective and universal health care.
Jag försvarar också den röda protektionismen där man strävar efter att säkerställa arbetstagarnas rättigheter och förhindra felaktiga arbetsmetoder, som till exempel utnyttjande av barnarbete.
I also defend red protectionism, which tries to safeguard workers ' rights and prevent malpractice, such as the use of child labour.
Närmare bestämt skulle inrättandet av varje mått av skatteharmonisering, som man nu strävar emot med stor möda, vara en viktig förutsättning för införandet av valutaunionen.
Strictly speaking, reaching the degree of tax harmonization we are currently labouring to achieve should have been be an important condition for introducing Economic and Monetary Union.
Detta får därför inte vara mindre vad gäller gemenskapsförvaltningen och vi måste sträva efter att denna tillnärmning blir verklighet.
Therefore, the Community administration should not aim at anything less and should endeavor to make such accessibility a reality.
På beskattningsområdet måste vi sträva i riktning mot en lägsta harmonisering av bolagsskatten, beskattning av sparande och gränsöverskridande beskattning.
In terms of taxation, we should head towards minimum harmonization of corporation tax, savings taxes and transfrontier taxation.
Vi får inte sticka huvudet i busken; vi måste sträva efter att betala av våra skulder till dagens äldre.
We must not bury our heads in the sand but endeavour to pay off the debts we have incurred with the elderly people of today.
Som ledare för organisationer borde vi sträva efter att skapa miljöer som uppmanar och odlar både moralisk förmåga och moralisk vilja.
As heads of organizations, we should strive to create environments that encourage and nurture both moral skill and moral will.
2. "anstränga sig, sträva efter"
Europaparlamentet bör förstås sträva efter ypperlig lagstiftning.
Of course, the European Parliament should strive for legislative excellence.
Vi skall dessutom inte sträva efter mer utan bättre genomtänkt lagstiftning.
We must indeed strive, not for more but for better and justifiable legislation.
Detta budskap ska kommissionen sträva efter att förmedla under de kommande veckorna.
This is a message that the Commission will strive to communicate in the weeks ahead.

Synonymer (svenska) till "sträva":

sträva

Användningsexempel för "sträva" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDärför bör vi sträva efter att minska utsläppen av växthusgaser till ett minimum.
To this end, we should strive to reduce greenhouse gas emissions to a minimum.
SwedishDe måste aktivt sträva efter marknadsinflytande, och i detta behöver de vårt stöd.
They need to actively seek market power and, in this, producers need our support.
SwedishUnionen måste bland annat sträva efter att garantera en energitrygghet för Europa.
Amongst other issues, the Union must strive to ensure energy security for Europe.
SwedishEU behöver inte sträva efter högintensiva tekniker för livsmedelsproduktion.
Europe does not need to seek highly intensive technologies for food production.
SwedishNaturligtvis bör vi sträva efter att upprätta bästa möjliga partnerskap med landet.
Naturally, we should aim to establish the best possible partnership with them.
SwedishDessvärre efterlevs inte detta och det är därför något vi bör sträva efter.
Alas, the latter case is not yet maintained and should therefore be strived for.
SwedishJag skulle kunna sträva efter att försöka förstå, men jag förstår bara alltför väl.
I would try to understand this, if I did not already understand only too well.
SwedishJag anser också att vi skall sträva efter att få fram nytänkande på detta område.
I also think that we must endeavour to get some new thinking into this area.
SwedishVi skall dessutom inte sträva efter mer utan bättre genomtänkt lagstiftning.
We must indeed strive, not for more but for better and justifiable legislation.
SwedishVi bör sträva bort från den dimensionen och se till att vi röstar klokt på torsdag.
We should move away from that dimension and ensure that we vote wisely on Thursday.
Swedish(Applåder) Vi har varit på väg länge, och vi vill sträva efter ett gott mål.
We have been journeying for a long time and we intend to reach a good destination.
SwedishVi behöver mer kommunitarism och jag är säker på att du kommer att sträva mot det.
We need more communitarianism and I am sure that you will work towards this.
SwedishI framtiden måste vi sträva efter att skydda konsumenterna mot oskäliga avtalsvillkor.
We must aim in the future to protect consumers against unfair contractual terms.
SwedishAlla måste inom sitt eget sakområde sträva efter att gå från ord till handling.
Everyone, within their own area of expertise, must endeavour to turn words into deeds.
SwedishVi har alltid sagt att vi framför allt skall fortsätta sträva mot en politisk lösning.
We have always said: above all else, continue to strive for a political solution.
SwedishTrots detta är vi medvetna om att vi ständig måste sträva efter att förbättra systemet.
We are nevertheless aware that we must constantly strive to improve the system.
SwedishKommissionen kommer att sträva efter att inleda denna process så snart som möjligt.
The Commission will endeavour to start this process as quickly as possible.
SwedishDetta budskap ska kommissionen sträva efter att förmedla under de kommande veckorna.
This is a message that the Commission will strive to communicate in the weeks ahead.
SwedishMen rådet får inte försöka sträva efter att ransonera information för att spara pengar.
However, the Council must not try to ration information in order to save money.
SwedishDet är detta vi bör sträva efter; sedan kan vi fortsätta arbetet med avtalet.
That is what we should be aiming to do; we can then carry on working on an agreement.