SV sträcka
volume_up
{utrum}

sträcka (även: stycke, avstånd, distans, kyla)
volume_up
distance {substantiv}
Den når ut en riktigt lång sträcka jämfört med andra typer av liknande lösningar.
It goes out to a really long distance, compared to any of these other sorts of things.
Det är uppenbart att 250 km är en för lång sträcka eftersom Malta, Cypern och Luxemburg helt och hållet utesluts.
250 km is clearly too large a distance, since it completely excludes Malta, Cyprus and Luxembourg.
Margarethen eller inte, en vägsträcka på mindre 15 kilometer, en mycket kort sträcka.
Margarethen, which involves a stretch of road of less than 15 kilometres, a very short distance.
sträcka (även: område, utsträckning, omfattning, grad)
volume_up
extent {substantiv}
Men hur långt dess deltagande på det bilaterala spåret kan sträcka sig är beroende av flera faktorer, särskilt av framsteg på något av de områden som jag just hänvisade till.
But the extent of its participation in the bilateral track will depend on a number of factors, in particular progress in some of the areas to which I have just referred.
Så i vilken utsträckning är ni, herr kommissionsledamot, beredd att uppmana de franska och spanska regeringarna att fullgöra sina åtaganden och prioritera den sträcka vi talar om?
To what extent, therefore, Commissioner, are you prepared to urge the French and Spanish Governments to fulfil their obligations and give due priority to the route we are talking about?
Man måste dra en gräns för hur långt det humanitära biståndet egentligen skall sträcka sig, och jag menar att denna gräns är korrekt för närvarande i samband med de åtgärder vi sätter in i Serbien.
A limit needs to be set upon the extent to which humanitarian aid is really going to be provided, and I feel that the proper limit at present lies in what we are doing in relation to Serbia.
sträcka (även: utsträckning, räckvidd, gripande, vidd)
volume_up
reach {substantiv}
Låt oss sträcka ut en europeisk hand och välkomna det vitryska folket.
Let us reach out a European hand to welcome the Belarusian people.
Människors solidaritet måste sträcka sig längre än till det egna landets eller den egna kontinentens gränser.
Human solidarity must reach out beyond the borders of countries and continents.
Det är mycket enkelt att sträcka ut handen och trycka på den knappen, det borde inte vara svårt för någon ledamot.
It is very easy to reach out and press this button, it should not be difficult for any Member.
sträcka (även: avsnitt, paragraf, stycke, del)
volume_up
section {substantiv}
En 92 kilometer lång sträcka norr om Bukarest har redan byggts.
A 92 km section to the north of Bucharest has already been built.
Denna sträcka är en del av detta prioriterade projekt.
This section is part of this priority project.
Jag vill också tillägga att storskaliga investeringar för sträckan Wien – Venedig, som också nämndes i den här frågan, planeras i Österrike.
I should like to add that large-scale investment in the Vienna– Venice section, which was also mentioned in this question, is planned in Austria.
sträcka (även: stretch)
volume_up
stretch {substantiv}
Südbahn i Österrike är en gammal sträcka, och den har också regional betydelse.
The southern railway in Austria is an old stretch of line and is of regional importance.
Margarethen eller inte, en vägsträcka på mindre 15 kilometer, en mycket kort sträcka.
Margarethen, which involves a stretch of road of less than 15 kilometres, a very short distance.
Jag tror att jag ska sträcka lite på benen med Finchmeister.
You know, actually, I think I'm gonna go stretch my legs with the Finch-meister.
sträcka (även: avstånd, dubbelgångare, knep, varsel)
volume_up
fetch {substantiv}
volume_up
haul {substantiv}
sträcka (även: område, traktat)
volume_up
tract {substantiv}

Synonymer (svenska) till "sträcka":

sträcka

Användningsexempel för "sträcka" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDe säger nu att i Amerika, borde medelåldern snart anses sträcka sig upp till 85.
They're now saying that in America, that middle age should be regarded as up to age 85.
SwedishBara på det sättet kan man faktiskt sträcka ut en vänskaplig hand till andra.
Only in that way can you actually extend the hand of friendship to others.
SwedishMan gör det genom att sträcka ut handen när detta bedöms vara bättre än att stänga dörren.
It does so where we feel that offering our hand is better than closing the door.
SwedishRamdirektivet skulle kunna sträcka sig längre och vara mer praktiskt inriktat …
The framework directive could go further and could be more practical...
SwedishOch vad avses med uttrycket om att sträcka sig utöver gemenskapens regelverk?
What is meant by the phrase: 'it may go beyond the acquis communautaire'?
SwedishDetta är en förnuftig kompromiss där alla har fått sträcka sig till smärtgränsen.
This is a sensible compromise for which everyone has had to go right to the pain barrier.
SwedishStaterna kan på grund av sina begränsade befogenheter inte sträcka sig utöver sina gränser.
Since their powers are limited, the States cannot act beyond their own borders.
SwedishKommissionen vill inte sträcka sig längre än till det som har tagits upp vid Madridforumet.
The Commission does not wish to go beyond the ground covered by the Madrid Forum.
SwedishOm man nu faktiskt måste sträcka sig till att avskaffa andra delen, då får vi göra det.
If then it is necessary actually to delete the second part we will do so.
SwedishEn del vill att vi ska sträcka oss längre och har sagt att förslaget håller en låg standard.
Some would like us to go further and have said it is a low-standard proposal.
SwedishVår roll bör dock sträcka sig längre än till att tillhandahålla akut bistånd.
Our role should, however, go beyond that of providing emergency aid.
SwedishUtvecklingen kommer inte att sträcka sig till föreningsfrihet, yttrandefrihet och demokrati.
Progress will not extend to freedom of association, freedom of speech and democracy.
SwedishFör att vara trovärdigt måste emellertid ett sådant kontrollsystem sträcka sig över flera år.
However, in order to be credible, such a monitoring scheme must cover several years.
SwedishJag såg barn på åtta år gå åtta kilometer enkel sträcka för att hämta vatten.
I saw children aged eight walking eight kilometres out and eight kilometres back to get water.
SwedishFrankrike har dock nyligen meddelat att färdigställandet av denna sträcka senareläggs till 2030.
Recently, France has said that it will postpone completion of the line until 2030.
SwedishFloras försvar var att uppmana serber och albaner att sträcka ut en hand.
Flora defended herself, and asked Serbs and Albanians to shake hands.
SwedishEurokraterna ser dem som möjligheter att sträcka ut sina makttentakler.
Eurocrats see them as opportunities to extend their tentacles of power.
SwedishVi måste sträcka ut en hjälpande hand till dem och stå på deras sida mot regimen.
We need to extend a helping hand to them against the regime.
SwedishLängre än till det av Titley framlagda förslaget kan vi verkligen inte sträcka oss.
Mr Titley's proposal really is the most acceptable compromise.
SwedishLängs en 500 kilometer lång sträcka på Atlantkusten kommer fortfarande oljefläckar dagligen.
Cakes of tar are still washing in along 500 km of the Atlantic coastline on a daily basis.