"stor mängd" - Engelsk översättning

SV

"stor mängd" på engelska

EN
EN
SV

stor mängd {adjektiv}

volume_up
stor mängd (även: mycket)

Användningsexempel för "stor mängd" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishTillåter vi avfallsförbränning gör vi oss också av med en stor mängd arbetstillfällen.
We are throwing away a large amount of jobs by allowing the waste to be burned.
SwedishEn stor mängd verktyg håller alltså på att ställas till förfogande.
Mr Leinen, there is therefore a wide range of tools being put in place.
SwedishEn stor mängd av de livsmedel som exporteras till EU:s marknad kommer från sådana länder.
A large amount of food is exported into the European market from such countries.
SwedishDet finns en stor mängd forskning och empiriska rön som stöder denna uppfattning.
There is plenty of research and empirical evidence supporting this view.
SwedishOm flickan inte arbetar tillräckligt får hon utstå en stor mängd misshandel.
If the girl does not work enough, she suffers a torrent of physical abuse.
SwedishEn stor mängd av de livsmedel som exporteras till EU: s marknad kommer från sådana länder.
A large amount of food is exported into the European market from such countries.
SwedishDe typer av kvävegödsel som används av jordbrukare avger en stor mängd koldioxid.
Nitrogen fertilisers used by farmers are significant emitters of CO2.
SwedishDetta kan även leda till att en stor mängd arbetstillfällen tryggas och skapas.
This, too, can lead to securing and creating a large number of jobs.
Swedish. - (DE) Lissabonfördraget kom med löften om en stor mängd förändringar.
The Treaty of Lisbon promised to bring about all sorts of changes.
SwedishDessutom absorberar jordbruksmark och växter en stor mängd koldioxid från atmosfären.
In addition, agricultural soils and plants draw large quantities of CO2 from the atmosphere.
SwedishYoghurt med 0 procent fett är inte bra för figuren om en stor mängd socker har tillförts.
Yoghurt with 0% fat is not good for the figure if a good measure of sugar has been added.
SwedishDen skall inte vara tudelad eller innehålla en stor mängd hänvisningar.
It should not be divided into two or contain a whole lot of references.
SwedishSåsom vi har hört används nu den öppna samordningsmetoden inom en stor mängd områden.
As we have heard, the open method of coordination is now being used in a wide variety of areas.
SwedishDet inför även handelsmedgivanden för en stor mängd produkter.
It also gives developing countries trade concessions on a whole range of products.
SwedishOm en stor mängd produkter innehåller cmr-ämnen, borde vi naturligtvis agera ännu snabbare.
If a large number of products contain CMR substances, we should obviously act even faster.
SwedishDet finns en stor mängd utmärkta dvd-skivor som på ett mycket bra sätt beskriver vårt arbete.
There are a lot of excellent DVDs, which do a very good job of describing the work we do.
SwedishI detta fall har vi fått en rapport om en stor mängd djuphavsräka och tonfisk i detta område.
In this case, we have a report of an abundance of deepwater shrimp and tuna in this area.
SwedishDen skall inte vara tudelad eller innehålla en stor mängd hänvisningar.
The Charter must be binding and embrace the European institutions.
SwedishVi har en stor mängd företag som knappt kan försörja en familj.
We have a large number of businesses that can scarcely support one family.
SwedishSamtidigt produceras mycket stor mängd av information i dag digitalt.
At the same time huge amounts of information are created digitally.

Liknande översättningar för "stor mängd" på engelska

mängd substantiv
stor adjektiv