SV

stor {adjektiv}

volume_up
Jag är varken en stor jurist eller en stor språkspecialist.
I am neither a great legal expert, nor a great language expert.
Med stor tillfredsställelse noterar jag att ändringsförslag 12 förkastades.
It is with great satisfaction that I note that Amendment No 12 was rejected.
Det luxemburgska ordförandeskapet fäster verkligen stor vikt vid detta direktiv.
The Luxembourg Presidency truly attaches great importance to this directive.
Det är mycket vulkansk aktivitet, och stor skillnad mellan olika höjder också.
There is big thermal activity, big difference in altitude also.
Min stora internetförbindelse är två gånger så stor som kontrollbilden.
And my great big internet trunk line is twice as big as the control's.
Det är fruktansvärt och det är en stor besvikelse, men det är föga förvånande.
It is dreadful and a big disappointment, but it is not exactly surprising.
Parlamentet antog med stor majoritet Bouwmans betänkande vid första behandlingen.
Parliament adopted the Bouwman report by a large majority at first reading.
Förslaget betonar ändå i stor utsträckning både proportionalitet och subsidiaritet.
To a large extent the proposal still stresses both proportionality and subsidiarity.
Rikscentrum för Arbetslivsinriktad Rehabiliterng är en annan stor forskningsmiljö.
The National Centre for Work and Rehabilitation is another large research environment.
Frågan om kostnaderna har naturligtvis också spelat stor roll i industriutskottet.
The cost issue was naturally a major consideration in the Committee on Industry.
Av den anledningen är tillämpningsförordningen och bilagorna av oerhört stor vikt.
For that reason, the application regulation and annexes are of major importance.
Stabiliseringen av de offentliga finanserna är en stor och omedelbar utmaning.
The stabilisation of public finances is a major and immediate challenge.
Den ger stora möjligheter till utnyttjande på arbetsplatserna.
It provides ample opportunity for exploitation in the workplace.
Van Lancker har inte bara tagit stor hänsyn till alla grupper, utan också till de olika ömma punkterna inom grupperna.
Mrs Van Lancker has taken ample account not only of all the groups, but also of the different sensitivities within the groups.
Regimen har mycket stora resurser till sitt förfogande under FN: s humanitära program, men väljer att inte använda dem för att hjälpa vanliga iraker.
The regime has ample resources available to it under the UN humanitarian programme but chooses not to use them to help ordinary Iraqis.
Om en stor bokstav matas in omvandlas den automatiskt till en liten bokstav.
If a capital letter is entered, it is automatically converted to a lowercase letter.
I Europa finns en stor disproportion mellan arbetstagarnas möjligheter och kapitalet.
There is a big disproportion in Europe between the opportunities of labour and of capital.
Det innebär t.ex. att alla meningar automatiskt börjar med stor bokstav.
For example, it can automatically start every sentence with a capital letter.
För det första har parlamentets roll i beviljandet av ansvarsfrihet visat sig vara av extremt stor vikt.
First, Parliament's role in the discharge has been shown to be one of extreme importance.
Detta tror jag visar på ett stort politiskt mod, som jag till fullo ställer mig bakom.
I think that this is a case of extreme political courage, to which I subscribe entirely.
Vissa problem har förekommit, men vi har blivit behandlade med stor vänlighet och tillmötesgående.
There have been problems but we have been treated with extreme kindness and courtesy.
Is this not quite simply a question of far too generous budgeting?
Kina ger de ekonomiska processerna ett enormt stort utrymme.
China is extremely generous when it comes to giving free rein to economic processes.
Marduk säger till Kyros att han kommer göra dessa stora, generösa saker, släppa människor fria.
Marduk tells Cyrus that he will do these great, generous things of setting the people free.
Det är en oacceptabelt stor inskränkning av den nationella handlingsfriheten.
Such a serious infringement of national freedom of action is unacceptable.
Klimatförändringarna är en stor utmaning för det internationella samfundet.
Climate change presents the international community with a serious challenge.
Detta är framför allt ett stor problem för allergiker.
This is a particularly serious problem for people suffering from allergies.
Det innebär också att sannolikheten är stor att man kallas in i armén.
It also means that there is a strong chance of being conscripted into the army.
Den åldrande befolkningen kommer också att ha en stor inverkan på deras framtid.
The ageing population will also have a strong impact on their future.
Europeiska unionen är, det påminner jag om, en stor importör av tobak och kvalitetstobak.
The European Union is a strong importer of tobacco, and of high quality tobacco.
Idag är potentialen stor för att kraftigt öka produktionen av biogas.
There is currently great potential for a substantial increase in the production of biogas.
Vi talar om inlärningssvårigheter som påverkar en stor andel av vår befolkning.
We are talking about learning disorders that affect a substantial segment of our population.
Samtidigt kan det vara av stor betydelse att landet får ekonomiskt städ genom Phare-programmet.
In parallel, it can benefit from substantial financial support via the PHARE programme.
Ljudliga störande eller skrymmande kameror undanbedes. Gemensam fotografering äger rum under och efter ceremonin. Barn har sällan någon behållning av ceremonin.
We ask you to abstain from using loud or bulky cameras. There will be photo opportunities during and after the ceremony.
Utskriftsområdet för t ex en alltför stor rektangel delas upp på flera sidor.
., the oversized rectangle) will be printed on multiple pages.
Lissabonprocessen är idag som en elefant, en för stor elefant i en exklusiv glasaffär.
The Lisbon process is now like an oversized elephant in an exclusive glassware shop, that is to say very difficult to handle.
En majoritet av parlamentet kommer att investera ett stort politiskt kapital i er i morgon.
The Lisbon process is now like an oversized elephant in an exclusive glassware shop, that is to say very difficult to handle.

Användningsexempel för "stor" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishUtbildningsnivån har i själva verket en mycket stor betydelse för sjösäkerheten.
The level of training does in fact have a significant impact on maritime safety.
SwedishVi uttryckte stor oro över den fortsatta stängningen av viktiga gränsövergångar.
We expressed great concern over the continued closure of major crossing points.
SwedishTack vare hans arbete tror jag inte att det kommer att bli så stor oenighet här.
Thanks to his work, I think there is going to be very little disagreement here.
SwedishLika stor betydelse har den tredje prioriteringen som handlar om intern politik.
No less important for us is the third priority, dealing with internal policies.
SwedishRedan nu är nämligen besvikelsen stor bland många ungdomar i våra medlemsstater.
Even now, many young people in our Member States are being bitterly disappointed.
SwedishVi tyska liberaler har alltid fäst mycket stor vikt vid vissa centrala punkter.
We German Liberals have always attached vital importance to certain key points.
SwedishSlutligen är EU:s befolkning i dag tre och en halv gånger så stor som Rysslands.
Lastly, Europe today has a population three and a half times the size of Russia's.
SwedishJag uppmanar parlamentet att stödja denna kompromiss med stor majoritet i morgon.
I call upon Parliament to endorse this compromise tomorrow with a large majority.
SwedishDetta kan inte uppnås med en för stor fokusering på ordet " intern " i reformerna.
This cannot be achieved by over-emphasising the word 'internal ' in the reforms.
SwedishSpindelsilke har också stor potential på grund av dess antiballistiska egenskaper.
Spider silks also have a lot of potential for their anti-ballistic capabilities.
SwedishJag skulle vilja be Verheugen att klargöra något av stor betydelse.
Mr President, I would like to ask Mr Verheugen to clarify something important.
SwedishDe nya medlemsstaterna kan vara till stor hjälp här, och det gäller också Polen.
The new Member States, including Poland, could be very helpful in this regard.
SwedishDet leder i praktiken till stor förvirring och genomförandet är mycket komplext.
This leads, in practice, to much confusion and its implementation is very complex.
SwedishFrågan om kostnaderna har naturligtvis också spelat stor roll i industriutskottet.
The cost issue was naturally a major consideration in the Committee on Industry.
SwedishAv den anledningen är tillämpningsförordningen och bilagorna av oerhört stor vikt.
For that reason, the application regulation and annexes are of major importance.
SwedishDet är då också problemet till en viss nivå, eller i varje fall till en stor del.
This is to a certain extent where the problem lies, or in large part at any rate.
SwedishI praktiken har parlamentet inte kunnat spela någon stor roll i det här ärendet.
In practice, Parliament has been unable to play much of a role in this matter.
SwedishI ett större perspektiv är även vårens händelser i arabvärlden av stor betydelse.
If we take a more far-sighted approach, the Arab spring is also very important.
SwedishDet är också en stor insats för integrationen!
There are 2 million Turks living in Germany - another contribution to integration!
SwedishFör utvecklingen av en stabil situation är den ekonomiska tillväxten av stor vikt.
Economic growth is extremely important to the development of a stable situation.