SV

stock {utrum}

volume_up
1. allmänt
Det lyckönskar sig till framstegen på de finansiella marknaderna och främjar stock options.
It welcomes the progress achieved in the financial markets and is in favour of stock options.
Träd och vatten, stock och sten, kan jag bemästra.
Wood and water, stock and stone I can master.
Det betyder att det handlar antingen om a stock eller om en produit, men den måste ha funnits på marknaden före ikraftträdandet.
This means that it is either a stock or a product but it must have been on the market before entry into force.
stock (även: kubb, vedträ)
volume_up
log {substantiv}
Hur kan sågverkens sönderdelning av stockar effektiviseras och hur kan virkets värde ökas?
How can the breakdown of logs at a sawmill be more efficient and how can the value of the timber be increased?
2. tryckteknik
stock (även: trästock)
EN

stock {substantiv}

volume_up
1. allmänt
Det handlar om det som redan har lagts på lager.
At the moment, car manufacturers can specify how many stock vehicles dealers must display on their forecourts.
Nu kan biltillverkarna ställa upp riktlinjer för hur många fordon återförsäljarna måste ha i lager.
These stocks are currently assessed at 55 consumption days.
Dessa lager uppskattas i dag räcka till 55 dagars konsumtion.
stock (även: family, kin, strain)
You call them stock, or stock options, derivatives, mortgage-backed securities.
Du kallar det för aktier, optioner, derivat, bostadslånskrediter.
The stock of AIG has plunged more than 90 %, from USD 72 last year to USD 2.05.
AIG:s aktier har gått ner mer än 90 procent, från 72 US-dollar förra året till 2,05 US-dollar.
On the stock markets, there is a 'gold rush' for the shares of IT companies - IT shares are a present-day Klondyke.
På börserna är IT-bolagens aktier föremål för en guldrusch. IT-aktierna är vår tids Klondyke.
In this regard, is it reasonable to advocate, as some Member States have done, the destruction of healthy poultry stocks in order to regulate supply?
Är det därför rimligt att, som några medlemsstater har gjort, förespråka slakt av friska fjäderfäbesättningar i syfte att reglera tillgången?
Rabbits for fattening and breeding rabbits are mainly kept in cages, and there are still no internationally binding rules on stocking density, size of groups and minimum area per animal.
Kaniner för slakt och avel hålls mestadels i burar, där det ännu saknas internationella bindande riktlinjer om djurtäthet, gruppstorlek och minsta yta per djur.
stock (även: block, log)
It welcomes the progress achieved in the financial markets and is in favour of stock options.
Det lyckönskar sig till framstegen på de finansiella marknaderna och främjar stock options.
Wood and water, stock and stone I can master.
Träd och vatten, stock och sten, kan jag bemästra.
This means that it is either a stock or a product but it must have been on the market before entry into force.
Det betyder att det handlar antingen om a stock eller om en produit, men den måste ha funnits på marknaden före ikraftträdandet.
This undermines the stock of qualifications that Europe will need in the future.
Detta underminerar det förråd av kvalifikationer som Europa kommer att behöva i framtiden.
Five countries in southern Africa want to sell their stocks of ivory.
Fem länder i södra Afrika vill sälja sina förråd av elfenben.
For example, the World Health Organisation says that we should have stocks of about 25 % of the quantity of these medicinal products.
WHO säger till exempel att vi borde ha förråd med omkring 25 procent av dessa läkemedel.
stock (även: breed, family, stem, strain, tribe)
People use up their stocks too soon, storehouses are empty from April and food products become scarce at the markets or are sold at soaring prices.
Priset på säd steg snabbt, priset på boskap sjönk, massor av boskapshjordar förflyttades i förtid och brist på lokala livsmedelsprodukter uppstod på marknaderna.
stock (även: stump)
stock (även: descent)
Would it not be wise to keep part of this stock - in total isolation, of course - for research purposes?
Vore det inte klokt att behålla en del av sådana kreatursbestånd, självklart totalt isolerade, för forskningsändamål?
The crucial point is to ensure environmentally compatible stocking densities in organic farming.
Avgörande är väl att garantera en boskapsbesättning per hektar i den ekologiska produktionen.
2. gastronomi
3. näringsliv
4. amerikansk engelska
stock
You call them stock, or stock options, derivatives, mortgage-backed securities.
Du kallar det för aktier, optioner, derivat, bostadslånskrediter.
And when they went IPO, their stock was at about 30 or 40 dollars and then plummeted, and it's never traded above 10.
Och när de gjorde sin börsintroduktion, så kostade deras aktie runt 30 till 40 dollar och dök, och har aldrig handlats över 10.
aktie med nominellt värde
stock (även: stiff)
De är inga värdepapper eller aktier.
Thirdly, speculation: investors are moving their money out of stocks and shares and bricks into agricultural commodities, into gold and silver.
För det tredje har vi spekulation: investerare flyttar sina pengar från värdepapper, aktier och tegelstenar till jordbruksvaror, guld och silver.
The implementation of careful supervision rules in the European Union will protect saving and give people confidence in investments in stocks and shares.
Införandet av tillsynsregler i Europeiska unionen kan skydda sparandet och återskapa förtroendet för finansiella placeringar i värdepapper.

Användningsexempel för "stock" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet lyckönskar sig till framstegen på de finansiella marknaderna och främjar stock options.
It welcomes the progress achieved in the financial markets and is in favour of stock options.
SwedishTräd och vatten, stock och sten, kan jag bemästra.
Wood and water, stock and stone I can master.
SwedishI år ges ett 50-tal studenter, ungdomar och företag plats för att utveckla nya idéer i LTU Skellefteås B-hus samt Studenternas hus STOCK.
At Campus Skellefteå this summer about 50 students and young are working to develop new ideas.
SwedishDet betyder att det handlar antingen om a stock eller om en produit, men den måste ha funnits på marknaden före ikraftträdandet.
This means that it is either a stock or a product but it must have been on the market before entry into force.
SwedishHan sover som en stock.
SwedishI själva verket inser vi att en sammanslagning av New York Stock Exchange och Euronext skulle kunna inverka negativt på den europeiska styrningen.
We can in fact see that a merger between the New York Stock Exchange and Euronext could be to the detriment of any European governance.
SwedishFöreställ er att ordförande Barroso nästa helg skulle kalla till en presskonferens för att tillkänna ge en fusion mellan Euronet, Deutsche Börse och London Stock Exchange.
Mr President, imagine that next weekend President Barroso called a press conference to announce the merger of Euronet, Deutsche Börse and the London Stock Exchange.
SwedishNär det t.ex. gäller samgåendet mellan London Stock Exchange och Deutsche Börse var ni i slutändan inte behöriga, eftersom omsättningen låg under tröskelvärdena.
On the subject, for instance, of the alignment of the London Stock Exchange and Deutsche Börse, you were not competent in the end because the turnover in question lay below the thresholds.
SwedishNär det gäller det eventuella samgåendet mellan New York Stock Exchange och Euronext anser jag, till skillnad från föregående talare, att politikerna inte ska spela någon aktiv roll här.
With regard to the possible merger between the New York Stock Exchange and Euronext, I take the view, unlike the previous speaker, that politicians should not play an active role here.
SwedishNär det gäller det eventuella samgåendet mellan New York Stock Exchange och Euronext anser jag, till skillnad från föregående talare, att politikerna inte ska spela någon aktiv roll här.
With regard to the possible merger between the New York Stock Exchange and Euronext, I take the view, unlike the previous speaker, that politicians should not play an active role here.