SV stjäla
volume_up
[stal|har stulit] {verb}

1. allmänt

Är det verkligen lika lätt att stjäla gas från ett nät som att stjäla en plånbok ur en ficka?
Is it really possible to steal gas from a network like a wallet from a pocket?
Om barn alltid går hungriga kommer de att börja tigga och till och med stjäla.
If children are constantly hungry, they will begin to beg and even steal.
Bara då skulle man verkligen kunna stjäla föreställningen i Buenos Aires.
Then you would really steal the show in Buenos Aires.
stjäla (även: plundra, utarma)
volume_up
to hijack {vb} [USA]
Ring Orrin Spence och säg att Brad försöker stjäla min förening.
Call Orrin Spence and tell him that Brad is trying to hijack my coalition.
De är en inbjudan till terrorister att stjäla material för att tillverka en atombomb.
They are an invitation to terrorists to hijack material for the making of a nuclear bomb.
Vi bör emellertid notera med oro att vissa länder försöker stjäla hela förfarandet och undergräva rådets trovärdighet.
However, we should note with concern that some countries are trying to hijack the whole process and undermine the credibility of the Human Rights Council.
stjäla (även: sno)
När hans lilla driftighet att stjäla ur en och annan ficka inte fungerade sade han att vi måste fundera på det igen.
When his little enterprise of picking a pocket or two was not working out, he said, 'I think we have got to think it out again'.
Kommissionen har ett ansvar för att se till att dessa institut inte tillåts stjäla från pensionsfonder, besparingar och arbetstillfällen.
The Commission has a responsibility to ensure that these institutions are not allowed to pick the pockets of pension funds, of savings and of jobs.
Artikeln är en förevändning för kapitalet att terrorisera folken och stjäla den rikedom som de producerar.
It is the pretext for big business to terrorise the peoples and plunder the wealth they produce.
stjäla
volume_up
to sheist {vb} [vard.]
stjäla
volume_up
to shiest {vb} [vard.]

2. gammalmodigt

3. skämtsamt

4. vardagligt

Användningsexempel för "stjäla" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishOm du tror att någon har försökt stjäla din identitet kontaktar du polisen.
If you think you may bethe victim of identity theft, contact your local police.
SwedishÄrligt talat var det en öppen inbjudan till att stjäla hälften av sakerna i mitt kontor.
Quite frankly that was an open invitation to nick half the stuff in my office.
SwedishDessutom riskerar detta att stjäla mycket resurser från andra områden av övervakning.
Moreover, they would be in danger of stealing a lot of resources from other monitoring areas.
SwedishNågra är kanska gamla nog att minnas när vi var tvungna att gå till affären för att stjäla den.
It has rocked the music industry; it has changed the way we consume music.
SwedishJag har hört att det är den mest populära flaggan att stjäla här.
I am advised that it is the most popular flag to be stolen in this place.
SwedishAtt stjäla polisfordon är inte ett bra sätt att börja vår resa.
Stealing a police vehicle is not an acceptable way to begin our journey.
SwedishMairead McGuinness sa att modulering är som att stjäla från jordbrukarna.
Ms McGuinness said that modulation was like robbing farmers.
SwedishAtt stjäla från fattige Per för att betala Pål är omvänd Robin Hood-politik och i bästa fall förvänt.
Robbing a poor Peter to pay Paul is an inverse Robin Hood policy and is at best perverse.
SwedishRisken är att det kommer att stjäla mycket resurser från andra områden för övervakning.
The risk is that, in the interests of monitoring, this would divert a lot of resources from other areas.
SwedishAtt stjäla miljarder är inget ovanligt.
Mr Khanbhai asked what the woman who had these illnesses would think.
SwedishPå liknande sätt har jag hört hur kineserna kritiseras för att stjäla våra naturtillgångar från Afrika!
In the same vein, I heard the Chinese being criticised for stealing our natural resources from Africa!
SwedishDet var många som fuskade genom att bara stjäla lite.
We got a lot of people cheating by stealing by a little bit.
SwedishI själva verket handlar moduleringen om att stjäla från jordbrukaren Paul för att ge till trädgårdsdesignern Peter.
In reality, modulation amounts to robbing Paul the farmer to feed Peter the landscape gardener.
SwedishVi kan inte bara stjäla jordklotets knappa resurser.
We cannot simply squander the Earth's scarce resources.
SwedishDet är ingen som försöker stjäla utskottets uppgifter.
No-one is highjacking the work of the committee.
SwedishOch det är att stjäla korten, vilket jag gjorde.
And that's the stealing cards, which I did.
SwedishDet ligger kroppar på gatorna – offer från alla sidor – och barn som har ertappats med att stjäla ber för sina liv.
Bodies lie in the streets – victims of all sides – and children caught stealing beg for mercy to spare their lives.
SwedishKonvojer är inte skyddade mot terroristattacker för att stjäla förpackningarna som innehåller högst radioaktiva ämnen.
Convoys are not immune to terrorist attack aimed at stealing the packages containing highly radioactive substances.
SwedishBrottet är inte att stjäla en historia.
Look, the crime is not stealing the story, son.
SwedishNär hans lilla driftighet att stjäla ur en och annan ficka inte fungerade sade han att vi måste fundera på det igen.
When his little enterprise of picking a pocket or two was not working out, he said, 'I think we have got to think it out again'.