"stela" - Engelsk översättning

SV

"stela" på engelska

EN

SV stela
volume_up
{adjektiv}

stela (även: enig, fast, massiv, gedigen)
volume_up
solid {adj.}

Användningsexempel för "stela" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishArbetslösheten har ökat mycket kraftigt, delvis beroende på den stela arbetsrätten.
Unemployment has increased very considerably, partly because of rigid labour law.
SwedishJag vädjar åter om en omprövning av det stela kriteriet på 75 procent av bruttonationalprodukten.
I again urge reconsideration of the rigid adherence to the 75 % of GDP criteria.
SwedishHädanefter kommer det bara att vara ideologiska argument om stela texter.
There will henceforth only be ideological arguments over rigid texts.
SwedishTill Ford vill jag säga att vi ibland kanske är stela i vårt sätt att sätta ihop våra delegationer.
To Mr Ford, maybe we are sometimes rigid in how we set up our delegations.
SwedishJag skulle vilja understryka att det inte finns några stela dogmer.
I should like to underline that there is no rigid dogma.
SwedishDet är rådet som nu har huvudansvaret för de djupt föråldrade och stela tjänsteföreskrifterna.
It is the Council which is now largely responsible for the profoundly obsolete and rigid Staff Regulations.
SwedishJag gick ett steg längre och sa, "Varför behöver vi ha kvar stela advokater och enbart dokument i pappersform?
Now, I went one step further and said, "Why do we have to stick with the stodgy lawyers and just have a paper document?
SwedishDet är viljan att sända ett budskap om framåtskridande, och inte bakåtsträvande och stela förfaranden, som återspeglas i den gemensamma ståndpunkten.
The Common Position reflects this desire to send a message of progress and looking forward rather than rigidity.
SwedishJag har fått veta att kommissionens arbetssätt är stela och byråkratiska, vilket rentav har hindrat Helcom att agera.
It has come to my knowledge that the Commission's ways of working are rigid and bureaucratic to the point that the work of Helcom is even hindered.
SwedishJag tror för övrigt att uttalandet åtar sig att lösa de motsägelser, måhända en aning stela, som vi försökte utarbeta i början.
I also think that opinion will take responsibility for dealing with the rather stiff incongruities we are tempted to build in at the start.
SwedishDessa brister har förvärrats av överenskommelsen i det ansvariga utskottet, vilken skulle resultera i stela och byråkratiska förordningar.
These defects have been exacerbated by the agreement in the lead committee, which would produce rigid and bureaucratic regulations.
SwedishNär premiärminister Balkenende talade till parlamentet i juli, sade han att Europas ekonomi har stela punkter och att vi inte är tillräckligt smarta.
In July when Prime Minister Balkenende addressed Parliament, he said that Europe's economy has 'stiff joints and makes little use of its head'.
SwedishFör att låta detta instrument för den europeiska medborgaren komma till sin rätt, får vi inte vara stela och inte se ombudsmannen och hans arbete som en konkurrent.
If this instrument of our people's Europe is to be fully effective, we must not be too severe and we must not regard him as a rival.
SwedishKommer man att kunna mjuka upp de stela reglerna för de nationella arbetsmarknaderna, de regler som utgör verkliga hinder för rörlighet och för att anställa nya personer?
Will the rigid regulations of national job markets, real plaster casts for the mobility and appointment of new employees, come to an end?
SwedishSöndagen den 28 juni blev vi alla stela av skräck efter den tragedi av bibliska dimensioner som inträffade i Adana i Turkiet.
Madam President, on that Sunday, 28 June, the whole world froze in horror at the tragedy that befell Adana in Turkey as a result of an earthquake of biblical proportions.
SwedishUpphandlingspolitiken, som inte medger företräde för lokala underleverantörer och arbetstagare, skapar allt större förbittring över EU och dess stela regelverk.
Procurement policy, which prohibits preferment for local contractors and workers, is stoking up more and more resentment of the EU and its inflexible regime.
SwedishMot denna bakgrund måste man faktiskt bryta ett tabu och fråga sig om inte själva euron är en del av den stela struktur som straffar tillväxten.
No solutions have yet been found for the latter. In this respect, we must break the taboo and ask whether in fact the euro itself forms part of the rigid structures holding back growth.
SwedishOch vad design erbjuder som ett pedagogiskt ramverk är ett motgift till alla de tråkiga, stela, verbala instruktioner som så många av dessa skoldistrikt plågas av.
And what design offers as an educational framework is an antidote to all of the boring, rigid, verbal instruction that so many of these school districts are plagued by.
SwedishDen första är för stela arbetsmarknader som lamslår möjligheter, främjar arbetslöshet och helt enkelt uppmuntrar den svarta ekonomin.
We need to avoid two things in particular: one is over-rigid labour markets which paralyse opportunity, promote unemployment and simply encourage the black economy.
SwedishStabilitetspaktens stela och misslyckade monetarism måste omprövas och förkastas, för att vi skall kunna ha en enhetlig politik som sätter välfärdsmålen främst.
The rigid and unsuccessful monetarism of the Stability Pact must be re-examined and discarded so that we might have a uniform policy which has prosperity as its primary objective.