SV

steg {neutrum}

volume_up
Det är ett steg i rätt riktning - inte ett stort steg - men likväl ett steg.
It is a step in the right direction - not a big step, but a step nonetheless.
Förvisso ett litet steg, men ändå ett steg och ett steg i rätt riktning.
It is a small step but a good one, and above all it is a step in the right direction.
Denna kompromiss är bara ett första steg, men det är ett steg i rätt riktning.
This compromise is only a first step, but it is a step in the right direction.
steg (även: flytt, åtgärd, drag, utspel, flyttning)
volume_up
move {substantiv}
Med nästa steg ville vi maximera storleken på dessa hexagoner.
The next move was that we wanted to try and maximize the size of those hexagons.
Låt oss välkomna detta steg och gratulera dessa länder till deras insats.
Let us welcome that move and congratulate them on their achievement.
Om detta är fallet tycker jag att det verkligen är ett steg i rätt riktning.
For if this were so, I think it would certainly be a move in the right direction.
Fårproducenternas inkomster har inte hållit jämna steg med andra former av jordbruk.
The incomes of sheep farmers have not kept pace with other types of farming.
Kommissionen gör sitt bästa för att hålla jämna steg med utvecklingen i Basel.
The Commission does its best to keep pace with the developments in Basel.
Den globala uppvärmningen är alltför viktig för att vi skall låta det stanna vid dessa tre steg.
Global warming is too important an issue to be dealt with at such a toddling pace.
steg (även: gång, skrev, kliv)
I dag har vi tagit ett enormt steg framåt mot ett enhetligt registreringssystem.
Today, it has taken a giant stride forward towards a unitary registration system.
Ta bestämda steg och ge ett klart budskap: Mubarak måste avgå nu.
Have strength in your stride, send a clear message: Mubarak must go now.
Det är verkligen ett stort steg framåt.
This really is a great stride forward.
steg (även: nivå, grad, årskurs, rang, stadium, betyg)
volume_up
grade {substantiv}
Ni vet, det har bevisats att 35 till 40 timmar om året ägnat åt individuell uppmärksamhet, kan få en elev att förbättra sin betygsnivå med ett steg.
You know, it's been proven that 35 to 40 hours a year with one-on-one attention, a student can get one grade level higher.
steg (även: pinnhål, grad, skåra, hack, jack)
volume_up
notch {substantiv}
We come down a notch at every stage.
It jumped up a notch.
Det är dags att vi lägger ribban ett par steg högre och söker nya utmaningar.
It is time we moved the bar up a few notches and looked for new challenges.
steg (även: avstånd, grad, mellanrum, släktled)
Första steget skulle kunna vara att avlägsna den automatiska kostnadskompensationen.
The first step could be to remove the automatic cost of living adjustment.
Som sådant är det ett steg bort från dominansen av rena maktmotiv i politiken.
As such, it is a step removed from the domination of blunt power motives in politics.
Det utgör ett första steg i att få bort identifierade hinder inom det här området.
It constitutes a first step in removing identified obstacles in this area.
Dess mandat går ut på att investera där andra banker inte vågar ta steget.
Its mandate is to invest where other banks fear to tread.
Det gör också att varje nytt steg är svårt att ta eftersom det berör de känsligaste frågorna.
For that very reason, any additional step is difficult: we find ourselves treading on the most sensitive matters.
Det är dock absolut nödvändigt att man tar små steg som bevisar för oss att Turkiet är berett att gå samma väg som Spanien, Portugal och Grekland har gjort.
However, a number of small steps are urgently needed in order to demonstrate that Turkey is prepared to take the path trodden by Spain, Portugal and Greece.

Användningsexempel för "steg" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet strategiska partnerskapet måste vara omfattande och tillämpas steg för steg.
The strategic partnership must be substantial in scope and of a gradual nature.
SwedishEuropeiska kommissionen har redan tagit detta steg, liksom vissa medlemsstater.
The European Commission has already taken that step, as have some Member States.
SwedishVi har aldrig tagit några steg framåt utan att samtidigt ta några steg tillbaka.
There have never been forward steps that were not accompanied by backward ones.
SwedishUtvecklingen av dessa under de senaste åren har inneburit ett stort steg framåt.
The development of these over the last few years has been a major step forward.
SwedishAtt konstitutionen ratificeras är ett viktigt steg för återuppbyggnaden av Irak.
Constitutional ratification is a major step towards the reconstruction of Iraq.
SwedishI det avseendet har Österrikes ordförandeskap inneburit ett steg i rätt riktning.
In this respect, the Austrian presidency has been a step in the right direction.
SwedishDenna överenskommelse måste därför ses som ett mycket viktigt första steg framåt.
This agreement is to be seen, therefore, as a very important first step forward.
SwedishI dag har vi tagit ett enormt steg framåt mot ett enhetligt registreringssystem.
Today, it has taken a giant stride forward towards a unitary registration system.
SwedishBetänkandet fungerar mycket bra som ett första steg för att lösa detta problem.
As a first step on the way to resolving this problem, the report is very useful.
SwedishNästa steg handlar om att ta bort de administrativa hindren för förnybar energi.
The next step involves removing the administrative obstacles to renewable energy.
SwedishDet vore bra om detta positiva steg inte medför några nya administrativa bördor.
It would be good if this positive step did not entail new administrative burdens.
SwedishKommissionens förslag och Anne Laperrouzes betänkande är ett steg åt det hållet.
The Commission's proposal and Mrs Laperrouze's report point in this direction.
Swedish(EN) Det är hög tid för detta nästa steg innan nya obestämda dokument läggs fram.
It is high time for this next step now before new unattributed documents surface.
SwedishDetta är i alla fall en överenskommelse som är ett litet steg i rätt riktning.
This is at all events an agreement which is a small step in the right direction.
SwedishJag anser att vi tog ett viktigt steg i den riktningen den 22 november förra året.
I believe we took a significant step in that direction on 22 November last year.
SwedishDet är ett steg på väg mot en hållbar politik för sysselsättning och utveckling.
It is one of the steps towards a policy of employment and sustainable development.
SwedishI Rambouillet har man lyckats ta ett steg framåt på vägen mot en fredlig lösning.
In Rambouillet, a decisive step was taken towards reaching a peaceful settlement.
SwedishVi är alla överens om att detta är ett första steg på den väg som måste följas.
We all agree that this is a first step down a road where progress has to be made.
SwedishAtt uppnå det kommer att innebära ett stort steg framåt, och det arbetar vi med.
Achieving this would represent a major step forward, and we are working on it.
SwedishDelegeringen av befogenheter till kommissionen är också ett steg i samma riktning.
The delegation of powers to the Commission is also moving in the same direction.

Synonymer (svenska) till "steg":

steg
Swedish
stiga