"statsmakt" - Engelsk översättning

SV

"statsmakt" på engelska

SV

statsmakt {utrum}

volume_up
Om man skulle sammanfatta det skulle man kanske t.o.m. kunna tala om behovet av en europeisk statsmakt på det ekonomiska området.
If the matter were to be summarised, there could even perhaps be talk of the need for a European state power in the economic sphere.
Vilken är denna inkonsekventa och manipulativa statsmakt som ni vill samarbeta med för att rädda demokratin, rättsstaten och vår värdegemenskap?
Who is that power, inconsistent and manipulative, with which you seek to cooperate in saving democracy, the rule of law, and our code of values?
Nu har samma statsmakt förklarat internationellt krig mot den globala terrorismen och slutligen bett alla stater att sluta ingripa i landets inrikes frågor.
Now this same power has proclaimed an international war on the global scourge of terrorism, finally asking all states to refrain from interfering in its internal affairs.
statsmakt
Om man skulle sammanfatta det skulle man kanske t.o.m. kunna tala om behovet av en europeisk statsmakt på det ekonomiska området.
If the matter were to be summarised, there could even perhaps be talk of the need for a European state power in the economic sphere.
Det är möjligheten att handla fritt över landgränserna, alltså frihandel, och det är en icke korrupt, begränsad statsmakt i form av en rättsstat.
There is the ability to trade freely across national frontiers - that is to say, free trade - and there is limited state power, free from corruption, in the form of a constitutional state.
Social ojämlikhet, våldsamma traditioner och avsaknaden av en statsmakt ger gerillor och paramilitära grupper fritt spelrum för att fortsätta med sina skoningslösa skräckmetoder.
Social inequality, violent traditions and the lack of state power give guerrilla fighters and paramilitary units free reign to sustain their unscrupulous acts of terror.

Användningsexempel för "statsmakt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDe är mycket mindre intresserade av en statsmakt som inte bryr sig om sådana saker.
They are much less interested in a government which takes no interest in these affairs.
SwedishEn statsmakt måste således ha en framtidsvision för önskade regionala profiler.
A government should therefore have a vision of regional profiles it would like in future.
SwedishEn statsmakt som tar sig själv på allvar försöker att göra något åt detta.
A government which takes itself seriously tries to do something about this.
SwedishDet är bara en trovärdig statsmakt som är pålitlig som kan tillvarata medborgarnas intressen.
The interests of the citizens are only served by a credible and reliable government.
SwedishOm denna ansträngning misslyckas måste en statsmakt ingripa.
If this comes to nothing, then the government has to step in.
SwedishMed en tillförlitlig statsmakt som grund kan alla konsumenter återfå förtroendet för de europeiska livsmedlen.
And on the basis of a reliable authority, all consumers can acquire confidence in European food.
SwedishMedlemsstaterna borde kontrollera de europeiska medlen lika noga som sina egna, med min egen statsmakt i spetsen.
Member States should monitor European money as well as their own money, starting with my own government.
SwedishDen trenden utgick från en regressiv statsmakt som gör sig själv överflödig genom att avreglera och privatisera.
The trend emanated from a retiring government which is making itself redundant as a result of liberalisation and privatisation.
SwedishDenna kommunistiska statsmakt är nu en gång för alla oförminskat panisk inför varje fri grupp- och opinionsbildning.
Let us face it; this Communist government is as terrified as ever at the thought of any groups or opinions taking shape independently.
SwedishOm man skulle sammanfatta det skulle man kanske t.o.m. kunna tala om behovet av en europeisk statsmakt på det ekonomiska området.
If the matter were to be summarised, there could even perhaps be talk of the need for a European state power in the economic sphere.
SwedishVarje respekterad statsmakt måste bidra till att de minoriteter som bor i deras land kan leva i frihet och utöva sin tro på det sätt som de vill.
Any respectable government must help to ensure that minorities in its country can live in freedom and can pursue their faith as they see fit.
SwedishVilken är denna inkonsekventa och manipulativa statsmakt som ni vill samarbeta med för att rädda demokratin, rättsstaten och vår värdegemenskap?
Who is that power, inconsistent and manipulative, with which you seek to cooperate in saving democracy, the rule of law, and our code of values?
SwedishJust i medlemsstaterna, där statsmakt och medborgare står närmare varandra, är det möjligt att låta medborgarens önskemål komma till uttryck.
Precisely in the Member States, where the government and citizen are closer together, is it possible to let the wishes of those citizens be expressed.
SwedishJag konstaterar att många människor använder dessa produkter och att de upplever varje förbud som onödigt förmynderi från en byråkratisk statsmakt.
I note that many people use these products and that they consider any ban imposed by a bureaucratic government to be unnecessary and patronising.
SwedishSamhället tjänas väl av en statsmakt som skapar rättvisa för den svage och garanterar tillgång till tjänster som är grundläggande för det dagliga livet.
Society is well served by a government that does justice to the weak and guarantees access to services that are essential to day-to-day life.
SwedishVad är det för en statsmakt som lämnar ut en av sina egna medborgare till människor som den själv konsekvent kallar "terrorister" respektive "banditer"?
Mr President, what sort of government hands over one of its own citizens to people whom it itself describes as 'terrorists' and 'bandits' ?
SwedishNu har samma statsmakt förklarat internationellt krig mot den globala terrorismen och slutligen bett alla stater att sluta ingripa i landets inrikes frågor.
Now this same power has proclaimed an international war on the global scourge of terrorism, finally asking all states to refrain from interfering in its internal affairs.
SwedishDet förslag som ligger framför oss är komplext, för det behandlar avtal mellan medlemsstater men har genomgripande följder för relationen mellan medborgare och statsmakt.
The present proposal is complex, because it deals with agreements between Member States but has far-reaching consequences for the citizen-government relationship.
SwedishDet är möjligheten att handla fritt över landgränserna, alltså frihandel, och det är en icke korrupt, begränsad statsmakt i form av en rättsstat.
There is the ability to trade freely across national frontiers - that is to say, free trade - and there is limited state power, free from corruption, in the form of a constitutional state.
SwedishSocial ojämlikhet, våldsamma traditioner och avsaknaden av en statsmakt ger gerillor och paramilitära grupper fritt spelrum för att fortsätta med sina skoningslösa skräckmetoder.
Social inequality, violent traditions and the lack of state power give guerrilla fighters and paramilitary units free reign to sustain their unscrupulous acts of terror.