"stats-" - Engelsk översättning

SV

"stats-" på engelska

EN
volume_up
stan {enb. sing.}
EN
SV

stats- {adjektiv}

volume_up
Det är och var varje stats behörighet att definiera sina nationella kulturföremål och dessas skydd.
It was, and continues to be, within the competence of each State to define its national heritage and its protection.
Den trafiken överskrider statsgränserna så att säkerheten och regleringen av den hamnar under fler än en stats ansvar.
This traffic crosses national borders, so responsibility for its safety and regulation is shared by more than one country.
Dessa förmåner tillhandahålls på samma villkor som gäller för ifrågvarande stats medborgare.
These benefits are provided under the same conditions as for nationals of that state.
Det här politikområdet utgör ungefär - beroende på land - minst 10 procent av varje stats utgifter.
Depending on the state concerned, it accounts for least 10 %, approximately, of public expenditure.
EU:s stats- och regeringschefer har svarat på den ekonomiska krisen med åtstramningsåtgärder och nedskärningar av de offentliga utgifterna.
The Heads of State or Government of the European Union have responded to the economic crisis with austerity measures and public spending cuts.
WTO-bestämmelserna om handel med varor och tjänster gäller inte en stats inköp för egen användning, det vill säga offentlig upphandling.
The WTO rules on trade in goods and services do not apply to purchases made by a State for its own use, that is to say to public procurement.
Under tiden fortsätter vi att arbeta med Tacisprogrammets tekniska bistånd för att främja sociala och ekonomiska reformer, både på stats- och gräsrotsnivå.
In the meantime, we will continue to work to the TACIS technical assistance programme to promote social and economic reforms, both at the governmental and grassroots civil society level.

Användningsexempel för "stats-" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishTillståndet i unionen - Stats- och regeringschefernas möte den 24-25 oktober
State of the Union - Meeting of heads of state and government of 24/ 25 October
SwedishDet visar att stats- och regeringscheferna inser behovet av en social dimension.
It suggests that the Heads of State or Government see the need for a social dimension.
SwedishSedan finns det stats- och regeringschefer som säger ”Det är inte en fråga för oss”.
Then there are Heads of State or Government who say 'This is not a matter for us'.
SwedishVissa stats- och regeringschefer har helt klart få skrupler när det gäller Kina.
It is clear that certain Heads of Government have few scruples when it comes to China.
SwedishTillståndet i unionen - Stats- och regeringschefernas möte den 24-25 oktober
State of the Union - Meeting of heads of state and government of 24/25 October
SwedishEn sådan signal måste dock nu också krävas av stats- och regeringscheferna.
But such a signal must also be demanded from the Heads of States and Governments.
SwedishJag uppmanar stats- och regeringscheferna att ge konventet ett tydligt mandat.
I call upon the Heads of State and Government to give the Convention a clear mandate.
SwedishDet slutliga beslutet fattas genom samförstånd av stats- eller regeringscheferna.
The final decision is made by consensus, by Heads of State or Government.
SwedishDet 2595:e mötet mellan stats- och regeringsöverhuvuden hålls i Bryssel, Belgien.
The 2595th Council meeting of heads of state or government is held in Brussels, Belgium.
SwedishFör det andra skall denna stats karta ritas om i enlighet med 1967 års gränser.
Secondly, the map of that state shall be redrawn along its 1967 borders.
SwedishFör det andra skall denna stats karta ritas om i enlighet med 1967 års gränser.
Secondly, the map of that state shall be redrawn along its 1967 borders.
SwedishStats- och regeringschefer! Ni har ansvaret för morgondagens jord i era händer.
Heads of State or Government, you hold in your hands responsibility for tomorrow's Earth.
SwedishVad var det som drev stats- och regeringscheferna vid toppmötet i Laeken?
What was it that drove the Heads of State or Government at the Laeken Summit?
SwedishStats- och regeringscheferna har försökt att nå en kompromiss genom Lissabonfördraget.
Heads of State or Government have tried to find a compromise with the Lisbon Treaty.
SwedishEU: s stats- och regeringschefer uppmärksammade problemet vid toppmötet i Dublin 1996.
The EU Heads of State or Government raised the problem at the Dublin Summit in 1996.
SwedishSå flamländarna vet vad dessa stats- och regeringschefer anser om dem.
So the Flemings know where they stand with these Heads of State or Government.
SwedishStats- och regeringscheferna kommer att diskutera denna fråga vid rådets möte i oktober.
Heads of State or Government will address this issue at the October Council.
SwedishIngen stats- eller regeringschef kommer att kunna röra förordningen.
No head of state or government will be able to get their hands on the regulation.
SwedishStats- och regeringscheferna kommer i stort sett behandla dessa frågor.
The Heads of State or Government will largely be dealing with those matters.
SwedishNi valde felaktigt att ställa er på stats- och regeringschefernas sida.
Mistakenly, you chose to be on the side of the Heads of State or Government.

Synonymer (svenska) till "stat":

stat
Swedish
stan
Swedish