SV start
volume_up
{utrum}

1. allmänt

start (även: början, försprång, ryck, avfärd)
volume_up
start {substantiv}
Det är verkligen beklagligt att systemets start har skjutits upp.
It is indeed regrettable that the start of this system has been delayed.
Trots en mycket dålig start anser jag att kompromisstexten är tillfredsställande.
Despite a very bad start, I think the compromise text is satisfactory.
Trots en försenad start har programmet Ungdom visat sig vara ett ovärderligt program.
Despite a belated start, the YOUTH programme has proved to be an invaluable programme.
start (även: början, inledning, begynnelse)
volume_up
commencement {substantiv}
Unionen förordar att omfattande WTO-förhandlingar skall startas år 2000.
The Union supports the commencement of broad-based WTO talks to take place in 2000.
De fem år som föredraganden hänvisar till är de fem år som förflöt mellan de utvärderade projektens start och den slutliga utvärderingen.
The five years cited by your rapporteur refer to the period between the commencement of the projects evaluated and the final evaluation.
start (även: inkörning)
volume_up
commissioning {substantiv}
start (även: lansering, sjösättning)
volume_up
launching {substantiv}
De gör det möjligt för oss att rösta för eurons start med elva medlemsstater.
It makes it possible for us to agree to launching the euro with 11 Member States.
Launching Netscape Messenger
förklaring 23 om unionens framtid och starten för en " omfattande och ingående debatt ";
Declaration 23 on the future of the Union, and the launching of a wide-ranging and in-depth debate;
start (även: början, utgångspunkt)
volume_up
outset {substantiv}
Man ville att diskussionerna skulle vara mer öppna redan från start.
It did want discussions to be more open from the outset.
Det bör påpekas att redan från start var rådets förslag inte till de fyra ovannämnda medlemsstaternas belåtenhet.
It should be noted at the outset that not everything in the Council’ s proposal was to the liking of the aforementioned four countries.
Det bör påpekas att redan från start var rådets förslag inte till de fyra ovannämnda medlemsstaternas belåtenhet.
It should be noted at the outset that not everything in the Council’s proposal was to the liking of the aforementioned four countries.
volume_up
starting {substantiv}
Vill du göra akademisk karriär är Luleå tekniska universitet en utmärkt start.
If you want to pursue an academic carrier LTU is an excellent starting point.
Denna strid måste utkämpas på politisk nivå, med start i Genève.
This is a battle that must be fought at a political level, starting in Geneva.
Sedan visas hela bildserien igen, med start från bild 1.
Then the whole sequence begins again, starting from image 1.

2. luftfart

start (även: uppskjutning)
volume_up
lift-off {substantiv}

Användningsexempel för "start" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishTiotusentals människor bor och sover ett stenkast från start- och landningsbana.
Tens of thousands of people live and sleep a stone's throw away from the runway.
SwedishTiotusentals människor bor och sover ett stenkast från start- och landningsbana.
Tens of thousands of people live and sleep a stone' s throw away from the runway.
SwedishUtsläppsbaserade differentierade avgifter för start och landning behövs på flygplatser.
Emissions-based differential take-off and landing charges are needed at airports.
SwedishKnappar för start av spel ska vara klickbara och placerade på en uppenbar plats.
Game play buttons should be clickable and placed in an obvious location.
SwedishDe gör allt för att de nya medlemmarna i LTU-familjen ska få en så bra start som möjligt.
They do everything to make your first weeks at LTU the best time of your life.
SwedishVarje flygplats är unik (start- och landningsbanornas form, trafikens fördelning, osv.).
Each airport is unique (runway configuration, distribution of traffic and so forth).
SwedishDet här betänkandet är en bra start i det avseendet, särskilt i kommissionens riktning.
This report sets the right tone for this, especially for the benefit of the Commission.
SwedishKusthamnarna är ofta start- och slutpunkt för lasttrafiken i Europa.
Very often, seaports are the first and last ports of call for cargo in Europe.
SwedishMan kan därför fråga sig vilka motiv olika aktörer har att kräva en gemensam start.
Might one ask what reasons there are for a joint accession process?
Swedishstart är starten på värdeintervallet vars sannolikheter ska summeras.
Beginning is the beginning of the value interval whose probabilities are to be summed.
Swedishtal är det värde med vilken funktionen ska utvärderas över intervallet start till slut.
Number is the value between A and B at which to evaluate the function.
SwedishCa 75 procent av flygplanen är inblandade i olyckor under inflygning, landning eller start.
Around 75 % of aircraft are involved in accidents during approach, landing or take-off.
SwedishAtt förgifta barn på det här sättet är inte att ge dem en bra start i livet.
However, some of my colleagues feel this is the wrong judgement.
SwedishOm de visuella inspektionerna före start inte räknas som tekniska inspektioner, vad är de då?
If pre-flight inspections of aircraft are not technical inspections, then what are they?
SwedishHär kan Du ange ett värde på transparensintensiteten i färgförändringens start.
Enter a value for the transparency intensity at the beginning of the color gradient into this field.
SwedishDet förlikningssammanträde som vi hade i juli var enligt min mening en bra start i det avseendet.
In my view, the conciliation meeting we had in July last sets the right tone for this.
SwedishPå grund av detta har Daphneinitiativet befunnit sig under ständigt hot ända sedan dess start.
Because of that, the Daphne initiative has been under constant threat ever since it started.
SwedishHär gör du förinställningar för start - och sluttecken.
This is where you make the default settings for ' first ' and ' last ' characters.
SwedishInga speciella inskränkningar gäller för start- och landningsbanan.
The armed forces may use the airport for transit operations, but civilian aircraft have priority.
SwedishEurons stabilitet är säkrad vid dess start i januari 1999!
The stability of the euro will be safeguarded when it comes into being in January 1999.