SV

standard {utrum}

volume_up
Utan en gemensam europeisk standard kan många innovationer förbli oförverkligade.
Without a common European standard, many innovations can remain unrealised.
Detta beslut bör emellertid inte bli standard på telekommunikationsområdet.
However, this decision should not become a standard in the area of telecommunications.
För att nämnda undantag skall kunna medges måste en sådan standard fastställas.
Such a standard has to be developed in order to allow for this deduction.
standard (även: nivå, plan, jämn yta, vågrät yta)
volume_up
level {substantiv}
På så sätt kan vi tillsammans etablera en hög standard på gemenskapsnivå.
In that way, we can together establish a high standard at the European level.
Europa har t.ex. satt en internationell standard för premiummarknaden.
In the premium market, for example, Europe has been setting the standard at international level.
– Enbart materiellt hög standard kan aldrig göra ett samhälle rikt, det krävs också kultur och klokskap.
“High standards on a purely material level can never make a society rich; culture and wisdom are also required.”
Markera den här rutan om språkvalet ska gälla som standard.
When you mark this field, the language selected becomes the default language.
Konsumenterna måste ha förtroende för CE-märkningen vilken garanterar att en produkt håller EU-standard och har tillverkats av icke giftiga material.
Consumers must have confidence in the CE mark which guarantees that a product is of EU standard and made from non-toxic materials.
En allmän kavlitetsmarknad i EU skulle kräva ett strängt kontrollerat övervakningssystem för att garantera att en mycket hög standard bibehålls över hela EU.
The concept of an overall EU quality mark would require a tightly controlled monitoring system to ensure that very high standards are maintained across the EU.
Just på de känsligaste områdena har gruppens rapport intygat att Österrike har en standard som ligger över det europeiska genomsnittet.
The report compiled by the Council of Wise Men has confirmed that standards in Austria are above the European average, even in the most sensitive of areas.
Inkvarteringar som anses hålla skyhög standard i den ena medlemsstaten, kan för en unionsmedborgare från ett annat land framstå som genomsnittliga.
Accommodation which may be considered exceptional in one Member State may be considered average by a citizen from another Member State.
Anslagen till området för frihet, säkerhet och rättvisa ökar mindre än den genomsnittliga standarden för ökning av inrikespolitiken.
Yet, the appropriations for the area of freedom, security and justice are increased by less than the average level of increase for internal policies.
EN

standard {substantiv}

volume_up
standard (även: average, level, mark)
Without a common European standard, many innovations can remain unrealised.
Utan en gemensam europeisk standard kan många innovationer förbli oförverkligade.
However, this decision should not become a standard in the area of telecommunications.
Detta beslut bör emellertid inte bli standard på telekommunikationsområdet.
Such a standard has to be developed in order to allow for this deduction.
För att nämnda undantag skall kunna medges måste en sådan standard fastställas.
standard (även: benchmark, criterion, norm)
We are therefore encouraging industry to introduce this standard voluntarily.
Vi uppmuntrar därför industrin till frivilligt införande av denna norm.
Conformity with this standard is only mandatory in France and the United Kingdom.
Att följa denna norm är endast obligatoriskt i Frankrike och Storbritannien.
But there is no justification for a Europe-wide standard on this issue.
Det finns dock inget som motiverar en gemensam europeisk norm i denna fråga.
standard (även: class, quality)
Both his reports are of a lamentable standard, and cast him into ridicule as a lawyer.
Båda hans rapporter är av bedrövlig kvalitet, och de har gjort honom till åtlöje som advokat.
The rapporteur's proposal is of a very high standard, as is always the case with Mr Aoveros.
Föredragandens förslag är av hög kvalitet, såsom för övrigt alltid är fallet när det gäller Añoveros.
However, new cars will have a higher standard of ‘quality' compared to second-hand cars.
Nya bilar har förstås högre kvalitet än begagnade bilar.
There must be no torture, whatever the standard by which this is measured.
Det får inte förekomma tortyr, oavsett med vilka mått man mäter.
That every new candidate must be carefully judged by the same standard, is a conviction we all share.
Varje ny kandidat måste vägas noggrant enligt samma mått; det är vi alla övertygade om.
We are judging Ukraine by different standards too simply because it wants to look European.
Vi mäter ju också Ukraina med andra mått, för att de vill ha sin europeiska identitet.
The EU’ s and the United States ’ s double standard is all too apparent.
EU: s och Förenta staternas dubbla måttstock är alltför uppenbar.
And we must apply the same critical standard against ourselves.
Och vi måste också använda denna kritiska måttstock på oss själva.
It is not our money dealings but our unsustainable double standard that is the problem.
Det är inte våra penningaffärer, utan vår ohållbara dubbla måttstock som är problemet.
standard
standard (även: touch)
standard

Användningsexempel för "standard" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEU:s livsmedel utmärks av den höga kvaliteten och motsvarande höga standard.
EU food is distinguished by its high quality and correspondingly high standards.
SwedishAnvänd formatet Standard om Du vill visa tal som heltal och bråktal som decimaltal.
Use the Standard format to display numbers as integers and fractions as decimals.
SwedishVi måste upprätthålla en hög standard i fråga om produkter, arbetsvillkor och löner.
We have to maintain high standards in goods, working conditions, and pay as well.
SwedishDe infogade styckena formateras som standard med den aktuella styckeformatmallen.
By default, the inserted paragraphs are formatted with the current Paragraph Styles.
SwedishHär bestämmer Du vilket teckensnitt som ska användas i styckeformatmallen Standard.
Define in this list box the font to be used for the Standard Paragraph Style.
SwedishVi vill alla ha högsta möjliga standard på fartyg oberoende av vilken flagg de för.
We all want the highest standards for ships whatever flag they may be flying.
SwedishMånga delar av dem var av en standard som lämnade mycket övrigt att önska.
Many features of the elections were of a standard which left much to be desired.
SwedishUtan en gemensam europeisk standard kan många innovationer förbli oförverkligade.
Without a common European standard, many innovations can remain unrealised.
SwedishDetta är ett hot mot den standard och nivå som redan finns i många medlemsstater.
This is a threat to the standards and levels that already exist in many Member States.
SwedishDe här " talen " justeras till vänster enligt standard, precis som andra texter.
The display of these " numbers " is left-justified just like normal text.
SwedishNär det gäller frågan om den effektiva årsräntan behöver vi en EU-standard.
On the issue of the annual percentage rate of charge, we need an EU standard.
SwedishFör att nämnda undantag skall kunna medges måste en sådan standard fastställas.
Such a standard has to be developed in order to allow for this deduction.
SwedishDen nya förenings- och stiftelserätten motsvarar dock europeisk standard.
The new right of association and assembly is now in line with European standards.
SwedishMed detta alternativ kommer inget alternativfält att vara aktivt som standard.
Select this option if you don't want any option field to be the active default choice.
SwedishEuropa kan inte konkurrera med billig arbetskraft eller låg social standard.
Europe cannot compete on the basis of cheap labour or low social standards.
SwedishDet anger en standard som i framtiden kommer att vara mycket viktig för alla.
This sets a standard that will, in future, be very important for everyone.
SwedishDen standard som Europarådet krävde var både jämlik och bindande för alla stater.
The standard required by the Council of Europe was both equal and binding for all states.
SwedishKaliforniens standard för koldioxidsnåla bränslen kopieras i hela landet.
California's Low-Carbon Fuel Standard is being copied throughout the United States.
SwedishPå så sätt kan vi tillsammans etablera en hög standard på gemenskapsnivå.
In that way, we can together establish a high standard at the European level.
SwedishSjälv röstade jag för en rättslig grund, artikel 95, men med högsta möjliga standard.
At the time, I voted for one legal basis, Article 95, but with the highest standards.

Synonymer (svenska) till "standard":

standard

Synonymer (engelska) till "standard":

standard